Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD dňa 29. 4. 2019.

Oznamy
Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD. V mesiaci apríl sa rokovanie Predstavenstva OSBD Prievidza konalo dňa 29.4.2019 v priestoroch malej zasadačky Predstavenstvo OSBD Prievidza sa na svojom rokovaní okrem iného zaoberalo: · prevodmi bytov do osobného vlastníctva, ich predajom a darovaním; · prenájmami nebytových a spoločných priestorov a inými vnútro družstevnými otázkami; · posudzovaním žiadostí o zánik a zachovanie členstva; · zmenami v oblasti obsadzovania funkcií zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov v jednotlivých bytových domoch a obsadzovaním funkcie osoba poverená vlastníkmi; · oboznámením sa s celkovou ekonomickú situáciu družstva; · výsledkami výberových konaní pri obnove dotknutých bytových domov; · plnením uznesení z predchádzajúcich rokovaní predstavenstva; · žiadosťami bytových domov o poskytnutie finančnej výpomoci; · vzdelávaním pracovníkov formou odborných školení; · opätovne budovou na Ul. Mišíka – možnosťou jej prenájmu, resp.…
Čítať viac

Súhrnná informácia o rokovaniach predstavenstva v mesiacoch február a marec 2019.

Oznamy
Súhrnná informácia o rokovaniach predstavenstva v mesiacoch február a marec 2019. V mesiaci február 2019 za zasadnutie predstavenstva konalo dňa 25.2.2019. Na zasadnutí predstavenstva bola prerokovávaná problematika v súlade s Plánom práce a rokovaní Predstavenstva OSBD na I. polrok 2019 a taktiež aktuálne otázky a témy vyplývajúce z činnosti OSBD Prievidza. Na februárovom zasadnutí sa predstavenstvo okrem  iného zaoberalo: Kontrolou plnenia uznesení Ekonomickou situáciou družstva Ako každý mesiac schvaľovaním zmlúv, členskými vzťahmi, prevodmi bytov do osobného vlastníctva, prenájmami  nebytových a spoločných priestorov a inými vnútro družstevnými otázkami; Pripravenosťou družstva na vyúčtovanie služieb a správ o činnosti správcu a hospodárenia domov za rok 2018 Programom obsahového zamerania a termínov porád, školení zástupcov vlastníkov, funkcionárov, zamestnancov. Prípravou prezentačných a osvetových podujatí. Poskytnutím pôžičiek domom v správe OSBD na obnovu a modernizáciu domov a zariadení. Prípravou účtovnej závierky za rok 2018 a inými vnútro družstevnými otázkami. na záver predstavenstvo schválilo program ďalšieho rokovania; Dátum nasledujúceho…
Čítať viac

7 zlozvykov, kvôli ktorým plytváte energiou

Oznamy
Nechávate v zime poodchýlené okno nad žeravým radiátorom? Stane sa vám, že svietite v prázdnej miestnosti? Ak chcete ušetriť za energie, určite si najprv posvieťte na zlozvyky, s ktorými zbytočne rastie vaša spotreba elektriny, plynu či tepla. Ohrievate vodu na príliš vysokú teplotu Termostat, ktorý riadi ohrev vody v domácnosti, má mnoho ľudí tendenciu nechať nastavený na oveľa vyššiu teplotu, než je nevyhnutné. Udržiavanie veľkého objemu vodu pri zbytočne vysokej teplote zvyšuje vašu spotrebu energií. Pre väčšinu domácnosti postačuje, ak bude voda v bojleri ohrievaná na približne 50 stupňov. Podľa analýzy Energy Impact môžete znížením teploty na túto úroveň ušetriť až okolo 15 % nákladov na ohrev vody. Nechávate zbytočne rozsvietené Ďalším zbytočným žrútom energie môžu byť vo vašej domácnosti či firme svietidlá. Ak nechávate rozsvietené v miestnostiach, v ktorých sa nezdržiavate, zbytočne zvyšujete svoju spotrebu elektriny a opotrebúvate žiarovky či žiarivky. Riešenie je jednoduché…
Čítať viac

Nové povinnosti stanovené novelou Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetickej účinnosti

Oznamy
V roku 2012 vydal Európsky parlament a Rada pod číslom 2012/27/EU Smernicu o energetickej účinnosti. Táto smernica vytýčila ciele v úsporách energie do roku 2020 v rámci EÚ, pričom nosnou myšlienkou bolo dosiahnutie kľúčových environmentálnych cieľov. Pri priebežnom preskúmaní s ohľadom na blížiaci sa rok 2020 boli kľúčové ciele aktualizované pre ďalšie obdobie do roku 2030. Z dôvodu aktualizácie kľúčových cieľov bola vyššie uvedená  Smernica dňom 21. 12. 2018 aktualizovaná a to dokumentom, ktorý sa nazýva: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 zo dňa 11. 12. 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EU o energetickej účinnosti. Pôvodná smernica 2012/27/EU zahŕňa mnoho oblastí na poli nakladania s energiami. Jej novelizácia prináša určité spresnenie a doplnenie cieľov a následných opatrení. Implementácia smernice do národných legislatív (vrátane slovenskej), priniesla mimo iné aj povinnosť pomerového merania tepla a teplej vody v bytových domoch a následné rozdeľovanie nákladov na vykurovanie a poskytovanie…
Čítať viac

POISTENIE  BYTOVÝCH  DOMOV  v podmienkach OSBD Prievidza

Oznamy
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza zabezpečuje poistenie bytových domov a ostatného majetku prostredníctvom  poisťovacej spoločnosti UNIQA poisťovňa, a. s. Predmetom poistnej zmluvy je majetok vo vlastníctve OSBD Prievidza a spoločné časti a spoločné zariadenia bytových domov nachádzajúcich sa v správe OSBD Prievidza. Poistná zmluva č. 5127000427 zahŕňa komplexné poistenie jednotlivých bytových domov vrátane príslušenstva domu (spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu), ktoré sú v správe OSBD Prievidza. Poistné obdobie:  Poistné  je uhrádzané  vždy  na dobu 1 roka  s  tým,  že poistenie sa predlžuje o ďalší rok  ak nedôjde k vypovedaniu  poistnej zmluvy najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Poistná zmluva zahŕňa jednotlivé druhy poistenia, ktorými sú: požiarne nebezpečia, živelné nebezpečia, voda z vodovodných zariadení, krádež a lúpež, všeobecná zodpovednosť a poistenie lomu strojov. Druh poistenia:  Požiarne nebezpečia – zahŕňa poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky. Poistené sú všetky obytné domy,…
Čítať viac

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD (január 2019)

Oznamy
V mesiaci január sa zišlo Predstavenstvo OSBD Prievidza na svojom prvom zasadnutí v roku 2019. Zasadnutie sa konalo dňa 28.1.2019. Na januárovom zasadnutí sa predstavenstvo okrem  iného zaoberalo: ako každý mesiac schvaľovaním zmlúv, členskými vzťahmi, prevodmi bytov do osobného vlastníctva, prenájmami  nebytových a spoločných priestorov a inými vnútro družstevnými otázkami; posúdilo a schválilo východiská rozpočtu pre rok 2019; oboznámilo sa s celkovou ekonomickú situáciu družstva. Predstavenstvo konštatovalo, že hospodárenie družstva sa aj naďalej vyvíja v súlade s rozpočtom, výsledkom čoho je, že družstvo je ekonomicky stabilizované a dobre pripravené na plnenie úloh; akceptovalo aktuálne zmeny vo funkciách zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v domoch a ustanovenie do funkcií osôb poverených podpisovaním zmlúv v zmysle poslednej novely zákona 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov; plnením uznesení z predchádzajúcich rokovaní predstavenstva. Predstavenstvo po diskusii konštatovalo, že uznesenia sú v stanovených termínoch plnené; potrebou razantnejšieho…
Čítať viac

Povinnosti vlastníka budovy zabezpečiť hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému, rozvodov teplej vody a vybavenie rozvodov tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou.

Oznamy
Povinnosti vlastníka budovy zabezpečiť hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému, rozvodov teplej vody a vybavenie rozvodov tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou. Povinnosť regulácie pre vlastníkov budov (vlastníkov bytov a nebytových priestorov) vyplýva priamo zo Zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý má túto povinnosť vlastníka budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1.000 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej vody zakotvenú v § 11, ods. 1. V § 11 ods. 4 je ďalej uvedené, že za splnenie povinnosti v bytovom dome zodpovedá správca na základe uzatvorenej zmluvy o výkone správy a vlastník bytu, alebo nebytového priestoru zodpovedá za vzniknutú škodu v prípade, ak neumožní správcovi splniť si povinnosti vyplývajúce z legislatívy. To znamená, že ak vlastníci bytov a nebytových priestorov príjmu na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov uznesenie, ktoré…
Čítať viac

Postup pri prevode družstevného bytu do osobného vlastníctva.

Oznamy
Čo je potrebné urobiť pri prevode družstevného bytu do osobného vlastníctva 1/ Predložiť žiadosť o prevod družstevného bytu do osobného vlastníctva (vyplnené tlačivo) v kancelárii na 2. poschodí, č. dverí 13 v budove OSBD Prievidza nachádzajúcej sa na ulici Stavbárov č. 6 v Prievidzi. Údaje v tlačive je potrebné uvádzať aktuálne podľa platného občianskeho preukazu uchádzača (uchádzačov) o prevod bytu do osobného vlastníctva. 2/ Uhradiť poplatky, t. j. sumu nevyhnutných nákladov spojených s prevodom družstevného bytu do osobného vlastníctva (vyhotovenie príslušných zmlúv vrátane notárskych poplatkov a iných s prevodom súvisiacich administratívnych činností) v súlade s cenníkom OSBD Prievidza schváleným Predstavenstvom OSBD Prievidza. Doklad potrebný na úhradu poplatkov obdržíte v kancelárii č. dverí 13. V prípade úhrady poplatkov za vyhotovenie zmlúv iným spôsobom, ako v pokladni OSBD (napr. poštovou poukážkou), je potrebné vpísať do kolónky správa pre adresáta text „prevod bytu“. 3/ V kancelárii OSBD č.…
Čítať viac

Nelegálny odber plynu, elektrickej a ostatných energií, dôsledky takéhoto konania

Oznamy
V zmysle legislatívy platnej pre oblasť dodávok a spotreby všetkých druhov energií je možné odoberať energie iba na základe ich merania prostredníctvom určených meradiel pre jednotlivé druhy energií. Odber akéhokoľvek druhu energie mimo určeného meradla, resp. bez jeho namontovania na odberné miesto sa považuje za nezákonný odber energií na strane konečného spotrebiteľa. V takýchto prípadoch sa konečný odberateľ svojím konaním vystavuje riziku uplatnenia si sankcií zo strany dodávateľa energií. Takáto činnosť konečného spotrebiteľa môže viesť okrem uvalenia sankcií až k úplnému prerušeniu dodávky energie a taktiež k právnej dohre. Je potrebné podotknúť, že prerušením dodávky energie v žiadnom prípade nie je dotknuté právo dodávateľa na úhradu skutočne vzniknutej škody, ktorú mu konečný spotrebiteľ preukázateľne spôsobil.   V ďalšom bližšie definujeme neoprávnený odber jednotlivých druhov energií:   1/ v zmysle § 46 zákona 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších…
Čítať viac