Kontrola bytových domov

Novinky, Oznamy
V spolupráci s Mestom Prievidza v zmysle Zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi  prebieha kontrola bytových domov v správe OSBD Prievidza z hľadiska dodržiavania Vyhlášky č.121/2002 Z.z.  
Read More

DÔLEŽITÉ  UPOZORNENIE !!!

Oznamy
V zmysle prijatých opatrení proti šíreniu nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, prijatých vládou Slovenskej republiky, oznamujeme verejnosti nasledovné skutočnosti:   1/ Počnúc dňom 24.11.2021 až do odvolania pracuje OSBD Prievidza v režime OP.   2/   Do budovy je možný vstup iba klientom, ktorí sú kompletne očkovaní (podané dve dávky         vakcíny pred viac ako 14-timi dňami) alebo prekonali chorobu COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.   3/   Pri vstupe do budovy je klient povinný preukázať sa potvrdením o očkovaní, alebo      potvrdením o prekonaní choroby COVID-19 pred nie viac ako 180.   4/ OSBD Prievidza, v zmysle Vyhlášky  ÚVZ SR č. 253, je oprávnené požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných priestorov budovy predloženie príslušného dokladu, ktorý      preukazuje niektorú zo skutočností uvedenú v bode 2 a 3 uvedených pravidiel.    5/…
Read More

Informácia o cene za vykurovanie a ohrev TÚV v Dolných Vesteniciach

Oznamy
Vážení užívatelia bytov a nebytových priestorov bytových domov nachádzajúcich sa v katastri obce Dolné Vestenice. Včera sme obdržali informáciu od zástupcu dodávateľa tepla pre vašu oblasť, spoločnosti s ručením obmedzeným EkoEnergy-Group pána Mariána Tihányiho, ktorej obsahom je upozornenie, že vzhľadom na súčasnú cenu plynu dodávateľ tepla predpokladá   pre bytové domy nachádzajúce sa v katastri obce Dolné Vestenice zvýšenie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody v roku 2022 o cca 30%.   Aj keď sa zatiaľ jedná iba o predpoklad dodávateľa tepla, považujeme si za povinnosť vás o tejto skutočnosti včas informovať. Zvýšenie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody bude mať za následok zmenu dokumentu Predpis – dohoda úhrad spojených s užívaním a správou bytov každého dotknutého užívateľa. K zmene uvedených dokumentov správca pristúpi až vtedy, keď bude zvýšenie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody potvrdené.   V Prievidzi,…
Read More

Oznámenie o zmene účtov bytových domov doteraz vedených v OTP Banke

Oznamy
Od 1.10.2021 sa OTP Banka definitívne zlúčila s ČSOB Bankou a svoje služby už ponúkajú pod spoločnou značkou.  Čísla nových bankových účtov pre bytové domy: dom č. 1761 - Jégeho 2-6:             SK35 7500 0000 0040 2941 0941 dom č. 1762 - Šulekova 20-22:    SK92 7500 0000 0040 2941 1370 dom č. 1763 - M.Rázusa 21-23:    SK38 7500 0000 0040 2941 1469 dom č. 1764 - M.Rázusa 25-31:    SK84 7500 0000 0040 2941 1514 Na uvedené účty Vás žiadame poukazovať úhrady spojené s užívaním a správou bytov. Je potrebné zmeniť trvalé príkazy v banke na vyššie uvedené nové číslo účtu bytového domu vedené v ČSOB.   Uvedený oznam sa týka výlučne nájomcov a vlastníkov bytov z uvedených domov!
Read More

Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva – rúška

Novinky, Oznamy
S cieľom minimalizovať riziko nákazy novým koronavírusom odporúča Úrad verejného zdravotníctva SR:   V spoločných priestoroch bytoviek je potrebné pohybovať sa s riadne nasadeným rúškom alebo respirátorom. Používanie výťahu je lepšie obmedziť, ideálne sa mu úplne vyhnúť. Chránite tým seba aj svojich susedov. V prípade, že nie je možné úplne sa vyhnúť používaniu výťahu, nemali by sa v ňom súčasne viezť osoby z rôznych domácností. Po kontakte s plochami, ktorých sa dotýkajú iní ľudia, ako sú kľučky, madlá či tlačidlá vo výťahu, sa nedotýkajte tváre. Čo najskôr si dezinfikujte alebo umyte ruky.
Read More

Covid Automat

Novinky, Oznamy
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR /19.08.2021/ vydal MANUÁL PRE OBCHODY A SLUŽBY, kde sú uvedené odpovede na časté otázky k opatreniam podľa nového covid automatu pre obchody a ostatné podniky či služby.   Ak sa chceme čo najskôr vrátiť k normálnemu životu, musíme pre to niečo urobiť. Aby sme zabránili plošnému zatváraniu prevádzok a aby sme ochránili zdravie a životy ich klientov  i pracovníkov, boli prijaté nové flexibilné pravidlá. Prevádzkovatelia majú odteraz možnosť sami si zvoliť režim, ktorý im najviac vyhovuje. Na najčastejšie otázky odpovedá tento manuál:   REŽIM PREVÁDZKY: Každá prevádzka, vrátane tej v zelenom okrese, si musí vybrať režim, podľa ktorého chce postupovať.   NA VÝBER SÚ TRI REŽIMY:   Kompletne zaočkovaní - vstup do prevádzky je povolený len pre plne zaočkovaných. Za plne zaočkovaného sa človek považuje,  ak            …
Read More

Harmonogram dopúšťania systému ÚK v Handlovej

Novinky, Oznamy
      dátum  čas/hod Ulica č.domu č.PK dopúšťania Partizanska 3 1 2.9.2021 16:00   8 1 2.9.2021 16:30 Okružná 13-17 5 2.9.2021 20:00   19-23 5 2.9.2021 19:30   2.8 5 2.9.2021 18.00   18-20 5 2.9.2021 18:30   26-30 5 2.9.2021 19:00 Mor. Cesta 52-60 5 3.9.2021 18:30   29-33 5 3.9.2021 16.00 Mostná 17-27 8 2.9.2021 17:00   41-45 8 2.9.2021 17:30
Read More

Ako na neprispôsobivých…

Novinky, Oznamy
Reportáž TV JOJ z relácie Krimi https://www.noviny.sk/krimi/608643-bratislavsky-byt-hrozy-desat-kontajnerov-odpadu-a-25-mrtvych-psov [video width="854" height="480" mp4="http://www.osbdpd.sk/wp-content/uploads/2021/08/Bratislavský_byt_hrôzy.mp4"][/video]  
Read More

Organizovanie domových schôdzi – informácie pre zástupcov vlastníkov

Oznamy
Vážení zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov !   Situácia v Slovenskej republike je v oblasti pandémie spojenej so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 momentálne dobrá. Z toho dôvodu je v súčasnom období možné organizovať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Z vyššie uvedeného vyplýva, že „život domu“ sa v oblasti konania schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov pomaly, ale isto dostáva do normálu. Je však potrebné dôrazne upozorniť na fakt, že hromadné podujatia, medzi ktoré sa radia aj  schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov, sa aj naďalej musia riadiť pravidlami uvádzanými v aktualizovaných Vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia. OSBD Prievidza, ako zodpovedný správca, si je na jednej strane vedomé, že organizovanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov minimálne raz do roka je jeho zákonnou povinnosťou vyplývajúcou z § 8b, ods. 1, písm.…
Read More

Ocenenia Slovenského zväzu bytových družstiev

Oznamy
Na návrh Predstavenstva OSBD boli našim členom udelené ocenenia Slovenského zväzu bytových družstiev pre: - p. Jozef Bartolen   - Čestné uznanie SZBD  - p. Ľubomír Oboňa   - Medaila za vernosť BD   - p. Vladimír Sabol     - Medaila SZBD za zásluhy o rozvoj BD na Slovensku - p. Jana Fakačová    - Medaila za vernosť BD. Ocenenia im slávnostne  odovzdal pán Teodor Palkovič, predseda predstavenstva dňa 23.06.2021.
Read More