Poistenie bytových domov

Novinky, Oznamy
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza má zabezpečené poistenie bytových domov a ostatného majetku v UNIQA poisťovni, a. s.   Poistná zmluva č. 5127000427 -   zahŕňa komplexné poistenie jednotlivých bytových domov vrátane príslušenstva domu (spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu), ktoré sú v správe OSBD. Poistné obdobie:  Poistné  je uhrádzané  vždy  na dobu 1 roka  s  tým,  že poistenie sa  predlžuje o ďalší  rok, ak nedôjde k vypovedaniu  najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia.   Poistná zmluva zahŕňa jednotlivé druhy poistenia, ktorými sú: požiarne nebezpečia, živelné nebezpečia, voda z vodovodných zariadení, krádež a lúpež, všeobecná zodpovednosť a poistenie lomu strojov.   Druh poistenia:  Požiarne nebezpečia – zahŕňa poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky. Poistené sú všetky obytné domy, t. j. zateplené aj nezateplené a aj tie, ktoré budú zateplené v nasledujúcich rokoch. Dohodnuté sú osobitné dojednania, ktoré sa…
Read More

Informácie o prevádzkovaní kamerového informačného systému v bytových domoch

Novinky, Oznamy
Vzhľadom na to, že v Zákone 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, aj po jeho početných novelizáciách, absentuje jasná úprava, ktorá by jednoznačne definovala prevádzkovanie kamerového informačného systému, by sme chceli aspoň v základných bodoch ozrejmiť, kto je prevádzkovateľom kamerového systému, ktorý je nainštalovaný v bytovom dome na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Tento problém sa nám javí ako aktuálny minimálne z dvoch dôvodov, ktorými sú: 1/ Umiestnením kamerového informačného systému do bytového domu dochádza k stretom záujmov medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov navzájom. 2/ Kamerový informačný systém predstavuje reálny problém medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a správcom z pohľadu zodpovednosti za spracovávanie osobných údajov. Najväčším problémom sa javí určenie, kto je prevádzkovateľom kamerového informačného systému v bytovom dome, t. j. v mene koho sa osobné údaje spracovávajú. Zákon 182/1993 Z. z. o vlastníctve…
Read More

Informácia o rokovaní Predstavenstva, zo dňa 25.3.2024

Novinky, Oznamy
Na rokovaní Predstavenstva OSBD uskutočneného dňa 25. marca 2024, boli prerokované nasledovné témy:   Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich rokovaniach predstavenstva; Informácia o ekonomickej situácii a aktivitách družstva za bežný mesiac; Aktuálne informácie z oblasti bežnej činnosti družstva a správy domov, prevodov bytov do osobného vlastníctva, zmeny vo funkcii zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov a pod.   Okrem týchto, pravidelne prerokovávaných problematík, členovia predstavenstva ešte prerokovali a schválili uznesenia najmä k nasledovným správam a informáciám:   Návrh rozpočtu OSBD na rok 2024 a s tým súvisiacou úpravou poplatku za výkon správy. Pri rozhodovaní členovia predstavenstva zobrali do úvahy  infláciu za rok 2023  a následné zvyšovanie nákladov súvisiacich s činnosťou  družstva;   Informácia o pripravenosti a obsahovom zameraní vyúčtovania služieb a Správ o činnosti správcu a hospodárenia domov za rok 2023;   Príprava pracovnej porady so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov a koordinátormi, ktorá sa…
Read More

Zásady požiarnej bezpečnosti v bytových domoch

Novinky, Oznamy
Na základe množiacich sa požiarov v bytových domoch naprieč celým Slovenskom, uvádzame všeobecne platné zásady požiarnej bezpečnosti v bytových domoch.   Pri predchádzaní vzniku požiarov by  užívatelia bytov a nebytových priestorov  mali dodržiavať tieto zásady: Elektrické spotrebiče,  najmä  tepelné,  prevádzkujte  tak,  aby  nedošlo  k  vzniku požiarov. Ich inštalovanie a prevádzkovanie vykonávajte podľa návodu výrobcu. V prípade zistenej závady na spotrebičoch ich znovu používajte až do jej odstránenia osobou s odbornou spôsobilosťou. Pri používaní  tepelných  spotrebičov  na tuhé, tekuté a plynné palivo, skladovanie a umiestňovanie horľavých látok je dovolené len vo vzdialenosti určenej v návode na ich obsluhu. Nenechávajte bez dozoru tepelné spotrebiče, ktoré nie sú automaticky regulované. Nenechávajte bez dozoru zapálené sviečky, či kahance. Ubezpečte sa, že pri ich používaní  stoja na pevnej, nehorľavej podložke. Pri opustení bytu sa uistite,  že sú zhasnuté.…
Read More

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD zo dňa 29.1.2024

Novinky, Oznamy
Na rokovaní Predstavenstva OSBD uskutočneného dňa 29. januára 2024, boli prerokované nasledovné témy:   Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich rokovaniach predstavenstva; Informácia o ekonomickej situácii a aktivitách družstva za bežný mesiac - hospodárenie družstva prebieha v súlade  s rozpočtom. Aktuálne informácie z oblasti bežnej činnosti družstva a správy domov, prevodov bytov do osobného vlastníctva, zmeny vo funkcii zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov a pod.   Okrem týchto, pravidelne prerokovávaných problematík, členovia predstavenstva ešte prerokovali a schválili uznesenia k nasledovným správam a informáciám:   Správa o vykonávaní funkčných kontrol z hľadiska povinností vedúcich zamestnancov správy,      najmä z hľadiska dodržiavania interných dokumentov BD, zákonov, vyhlášok a nariadení; Informácia o konaní schôdzí vlastníkov v zmysle zákona 182/1993 Z. z., Informácie o a) príprave pracovnej porady so zamestnancami OSBD; b) pripravovanom zasadnutí Rady ČD SZBD c) ocenení jubilantov, d) o nábehu výroby elektriny prostredníctvom fotovoltaických panelov Záverečná správa…
Read More

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD

Novinky, Oznamy
Na rokovaní Predstavenstva OSBD, ktoré sa konalo dňa 30. októbra  2023 boli okrem iného prerokovávané nasledovné témy :   Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich rokovaniach predstavenstva;   Informácia o ekonomickej situácii a aktivitách družstva za bežný mesiac;   Aktuálne informácie z oblasti bežnej činnosti družstva a správy domov, prevodov bytov do osobného vlastníctva, zmeny vo funkcii zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov a pod.;   Zabezpečenie úloh OSBD vyplývajúcich z Vyhlášky 503/2022 k novému spôsobu rozúčtovávania nákladov za tepelnú energiu;   Kontrolnú správu o stave vo vyregulovaní rozvodov TÚV, ÚK, vo  výmene  vodomerov, meračov tepla a prechod na rádiové moduly;   Návrh poisťovne UNIQA poisťovňa a.s.,  na  úpravu úhrad za poistenie bytových domov na výšku zodpovedajúcu trhovej cene bytových domov;   Členovia predstavenstva sa zaoberali prípravou Pracovných porád so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov a koordinátorov, ktoré sa…
Read More

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD zo dňa 25.9.2023

Novinky, Oznamy
Na rokovaní Predstavenstva OSBD, ktoré sa konalo dňa 25. septembra 2023 boli okrem iného prerokovávané nasledovné témy :   Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich rokovaniach predstavenstva;   Informácia o ekonomickej situácii a aktivitách družstva za bežný mesiac;   Aktuálne informácie z oblasti bežnej činnosti družstva a správy domov, prevodov bytov do osobného vlastníctva, zmeny vo funkcii zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov a pod.;   Informácia o výsledkoch práce gestorov v oblasti prenosu informácií a požiadaviek medzi nimi a zástupcami vlastníkov a koordinátorov;   Vyhodnotenie priebežného plnenia rozpočtu za prvý polrok 2023;   Členovia predstavenstva sa zaoberali aktualizáciou Smerníc OSBD;   Informácie o:      -    žiadosti StVPS a. s. o súčinnosť pri odpisoch stavov vodomerov      -    prebiehajúcich členských schôdzach členov OSBD Prievidza      -    novej Vyhláške ÚRSO 246/2023 Z.z. k sadzbe „domácnosť“, platnej od 1.7.2023 a ku ktorej bude v mesiaci november uskutočnená…
Read More

Harmonogram jesenného zberu odpadov 2023

Novinky, Oznamy
Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov a zberu biologicky rozložiteľného odpadu (konárov, trávy, lístia a iných zvyškov) - jeseň 2023: VO 2: 25.09.2023 – 01.10.2023 VO 3: 02.10.2023 – 08.10.2023 VO 1: 09.10.2023 – 15.10.2023 VO 4, VO 5, VO 6, VO 7: 16.10.2023 –  22.10.2023 Záhradkárske osady: 23.10.2023 – 29.10.2023 Základné a materské školy: 06.11.2023 – 08.11.2023   Volebný obvod Stanovišťa konárov VO č. 1 Nábrežie A. Kmeťa Východná ulica Nábrežie J. Kalinčiaka Vinohradnícka ulica Ulica stavbárov Športová ulica Veľkonecpalská ulica x Poľná ulica Snežienková ulica VO č. 2 Ulica Ľ. Štúra Sklenárska ulica Riečna ulica VO č. 3 Ulica za depom Átriová ulica Ulica J. Červeňa x Ulica J. G. Tajovského VO č. 4 Ulica J. Jesenského x Medzibriežková ulica Puškinova ulica Ulica S. Mečiara x Ulica energetikov Ulica J. Záborského x…
Read More