Oznámenie pre zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Oznamy
 Oznámenie pre zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov       V zmysle Zákona 182/1993 Z. z. v platnom znení oznamujeme všetkým zástupcom vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí nie sú vlastníkmi bytu v dome v ktorom uvedenú funkciu vykonávajú, nasledovné:   - od  1.7.2019  končí ich výkon funkcie v súlade so zákonom   - po termíne 30.6.2019 nebude možné preplácať drobné nákupy v pokladni OSBD, ktoré budú uskutočnené po uvedenom dátume   - v domoch ktoré nebudú mať po 1.7.2019 riadne zvoleného zástupcu vlastníkov bytov budú zo strany správcu vykonávané iba zákonné činnosti a riešené len havarijné stavy   - v prípade záujmu doterajšieho zástupcu vlastníkov o výkon funkcie, a nemožnosti zvoliť         zástupcu vlastníkov v zmysle zákona je nevyhnutné, aby ho  vlastníci prostredníctvom schôdze,     resp. písomného hlasovania zvolili ako osobu poverenú vlastníkmi, oprávnenú podpisovať          zmluvy -koordinátora bytového domu, priznali mu odmenu a stanovili limit na…
Čítať viac

Informácia o rokovaniach Predstavenstva OSBD.

Oznamy
Informácia o rokovaniach Predstavenstva OSBD.  V mesiaci máj sa konali dve rokovania Predstavenstva OSBD Prievidza. Riadne rokovanie sa uskutočnilo dňa 27.5.2019 a mimoriadne dňa 29.5.2019. Miestom konania oboch rokovaní bola malá zasadačka nachádzajúca sa v budove OSBD Prievidza Hlavnou náplňou rokovania predstavenstva dňa 27.5.2019 bola: Príprava materiálov na rokovanie Zhromaždenia delegátov. Predstavenstvo OSBD Prievidza sa na svojom rokovaní dňa okrem  iného zaoberalo: prevodmi bytov do osobného vlastníctva, ich predajom a darovaním; prenájmami  nebytových a spoločných priestorov a inými vnútro družstevnými otázkami; posudzovaním žiadostí o zánik a zachovanie členstva; zmenami v oblasti obsadzovania funkcií zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov v jednotlivých bytových domoch a obsadzovaním funkcie osoba poverená vlastníkmi; oboznámením sa s celkovou ekonomickú situáciu družstva; plnením uznesení z predchádzajúcich rokovaní predstavenstva; inými aktuálnymi témami; Po prerokovaní jednotlivých tém a bodov programu boli Predstavenstvom OSBD Prievidza prijaté príslušné uznesenia. Dňa 29.5.2019 sa konalo mimoriadne rokovanie…
Čítať viac

Slovenská obchodná inšpekcia, jej kontrolná činnosť týkajúca sa povinnosti vlastníka budovy (vlastníkov bytov a nebytových priestorov) v oblasti vyregulovania vnútorných sústav ÚK a TÚV.

Oznamy
Zákonom 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, konkrétne jeho § 11 ods. 1, písm. a až d, je vlastníkovi budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1.000 m2 ( v tomto prípade vlastníci bytov a nebytových priestorov) uložená nasledovná povinnosť: a/ zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove, b/ vybaviť vykurovací systém automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s dlhodobým pobytom osôb, c/ zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody, d/ vybaviť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou, uvedené ustanovenia zákona sú, ako už bolo povedané, zákonnou povinnosťou vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch. Keďže ale bytové domy nemajú právnu subjektivitu, za splnenie povinností zodpovedá správca, ktorý na základe zmluvy o výkone správy vykonáva v súlade so zákonom 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení…
Čítať viac

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD dňa 29. 4. 2019.

Oznamy
Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD. V mesiaci apríl sa rokovanie Predstavenstva OSBD Prievidza konalo dňa 29.4.2019 v priestoroch malej zasadačky Predstavenstvo OSBD Prievidza sa na svojom rokovaní okrem iného zaoberalo: · prevodmi bytov do osobného vlastníctva, ich predajom a darovaním; · prenájmami nebytových a spoločných priestorov a inými vnútro družstevnými otázkami; · posudzovaním žiadostí o zánik a zachovanie členstva; · zmenami v oblasti obsadzovania funkcií zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov v jednotlivých bytových domoch a obsadzovaním funkcie osoba poverená vlastníkmi; · oboznámením sa s celkovou ekonomickú situáciu družstva; · výsledkami výberových konaní pri obnove dotknutých bytových domov; · plnením uznesení z predchádzajúcich rokovaní predstavenstva; · žiadosťami bytových domov o poskytnutie finančnej výpomoci; · vzdelávaním pracovníkov formou odborných školení; · opätovne budovou na Ul. Mišíka – možnosťou jej prenájmu, resp.…
Čítať viac

Súhrnná informácia o rokovaniach predstavenstva v mesiacoch február a marec 2019.

Oznamy
Súhrnná informácia o rokovaniach predstavenstva v mesiacoch február a marec 2019. V mesiaci február 2019 za zasadnutie predstavenstva konalo dňa 25.2.2019. Na zasadnutí predstavenstva bola prerokovávaná problematika v súlade s Plánom práce a rokovaní Predstavenstva OSBD na I. polrok 2019 a taktiež aktuálne otázky a témy vyplývajúce z činnosti OSBD Prievidza. Na februárovom zasadnutí sa predstavenstvo okrem  iného zaoberalo: Kontrolou plnenia uznesení Ekonomickou situáciou družstva Ako každý mesiac schvaľovaním zmlúv, členskými vzťahmi, prevodmi bytov do osobného vlastníctva, prenájmami  nebytových a spoločných priestorov a inými vnútro družstevnými otázkami; Pripravenosťou družstva na vyúčtovanie služieb a správ o činnosti správcu a hospodárenia domov za rok 2018 Programom obsahového zamerania a termínov porád, školení zástupcov vlastníkov, funkcionárov, zamestnancov. Prípravou prezentačných a osvetových podujatí. Poskytnutím pôžičiek domom v správe OSBD na obnovu a modernizáciu domov a zariadení. Prípravou účtovnej závierky za rok 2018 a inými vnútro družstevnými otázkami. na záver predstavenstvo schválilo program ďalšieho rokovania; Dátum nasledujúceho…
Čítať viac

7 zlozvykov, kvôli ktorým plytváte energiou

Oznamy
Nechávate v zime poodchýlené okno nad žeravým radiátorom? Stane sa vám, že svietite v prázdnej miestnosti? Ak chcete ušetriť za energie, určite si najprv posvieťte na zlozvyky, s ktorými zbytočne rastie vaša spotreba elektriny, plynu či tepla. Ohrievate vodu na príliš vysokú teplotu Termostat, ktorý riadi ohrev vody v domácnosti, má mnoho ľudí tendenciu nechať nastavený na oveľa vyššiu teplotu, než je nevyhnutné. Udržiavanie veľkého objemu vodu pri zbytočne vysokej teplote zvyšuje vašu spotrebu energií. Pre väčšinu domácnosti postačuje, ak bude voda v bojleri ohrievaná na približne 50 stupňov. Podľa analýzy Energy Impact môžete znížením teploty na túto úroveň ušetriť až okolo 15 % nákladov na ohrev vody. Nechávate zbytočne rozsvietené Ďalším zbytočným žrútom energie môžu byť vo vašej domácnosti či firme svietidlá. Ak nechávate rozsvietené v miestnostiach, v ktorých sa nezdržiavate, zbytočne zvyšujete svoju spotrebu elektriny a opotrebúvate žiarovky či žiarivky. Riešenie je jednoduché…
Čítať viac

Nové povinnosti stanovené novelou Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetickej účinnosti

Oznamy
V roku 2012 vydal Európsky parlament a Rada pod číslom 2012/27/EU Smernicu o energetickej účinnosti. Táto smernica vytýčila ciele v úsporách energie do roku 2020 v rámci EÚ, pričom nosnou myšlienkou bolo dosiahnutie kľúčových environmentálnych cieľov. Pri priebežnom preskúmaní s ohľadom na blížiaci sa rok 2020 boli kľúčové ciele aktualizované pre ďalšie obdobie do roku 2030. Z dôvodu aktualizácie kľúčových cieľov bola vyššie uvedená  Smernica dňom 21. 12. 2018 aktualizovaná a to dokumentom, ktorý sa nazýva: Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 zo dňa 11. 12. 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EU o energetickej účinnosti. Pôvodná smernica 2012/27/EU zahŕňa mnoho oblastí na poli nakladania s energiami. Jej novelizácia prináša určité spresnenie a doplnenie cieľov a následných opatrení. Implementácia smernice do národných legislatív (vrátane slovenskej), priniesla mimo iné aj povinnosť pomerového merania tepla a teplej vody v bytových domoch a následné rozdeľovanie nákladov na vykurovanie a poskytovanie…
Čítať viac

POISTENIE  BYTOVÝCH  DOMOV  v podmienkach OSBD Prievidza

Oznamy
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza zabezpečuje poistenie bytových domov a ostatného majetku prostredníctvom  poisťovacej spoločnosti UNIQA poisťovňa, a. s. Predmetom poistnej zmluvy je majetok vo vlastníctve OSBD Prievidza a spoločné časti a spoločné zariadenia bytových domov nachádzajúcich sa v správe OSBD Prievidza. Poistná zmluva č. 5127000427 zahŕňa komplexné poistenie jednotlivých bytových domov vrátane príslušenstva domu (spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu), ktoré sú v správe OSBD Prievidza. Poistné obdobie:  Poistné  je uhrádzané  vždy  na dobu 1 roka  s  tým,  že poistenie sa predlžuje o ďalší rok  ak nedôjde k vypovedaniu  poistnej zmluvy najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Poistná zmluva zahŕňa jednotlivé druhy poistenia, ktorými sú: požiarne nebezpečia, živelné nebezpečia, voda z vodovodných zariadení, krádež a lúpež, všeobecná zodpovednosť a poistenie lomu strojov. Druh poistenia:  Požiarne nebezpečia – zahŕňa poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky. Poistené sú všetky obytné domy,…
Čítať viac