Aktuality

Harmonogram dopúšťania systému ÚK v Handlovej

Novinky, Oznamy
      dátum  čas/hod Ulica č.domu č.PK dopúšťania Partizanska 3 1 2.9.2021 16:00   8 1 2.9.2021 16:30 Okružná 13-17 5 2.9.2021 20:00   19-23 5 2.9.2021 19:30   2.8 5 2.9.2021 18.00   18-20 5 2.9.2021 18:30   26-30 5 2.9.2021 19:00 Mor. Cesta 52-60 5 3.9.2021 18:30   29-33 5 3.9.2021 16.00 Mostná 17-27 8 2.9.2021 17:00   41-45 8 2.9.2021 17:30
Read More

Ako na neprispôsobivých…

Novinky, Oznamy
Reportáž TV JOJ z relácie Krimi https://www.noviny.sk/krimi/608643-bratislavsky-byt-hrozy-desat-kontajnerov-odpadu-a-25-mrtvych-psov [video width="854" height="480" mp4="http://www.osbdpd.sk/wp-content/uploads/2021/08/Bratislavský_byt_hrôzy.mp4"][/video]  
Read More

Organizovanie domových schôdzi – informácie pre zástupcov vlastníkov

Oznamy
Vážení zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov !   Situácia v Slovenskej republike je v oblasti pandémie spojenej so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 momentálne dobrá. Z toho dôvodu je v súčasnom období možné organizovať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Z vyššie uvedeného vyplýva, že „život domu“ sa v oblasti konania schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov pomaly, ale isto dostáva do normálu. Je však potrebné dôrazne upozorniť na fakt, že hromadné podujatia, medzi ktoré sa radia aj  schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov, sa aj naďalej musia riadiť pravidlami uvádzanými v aktualizovaných Vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia. OSBD Prievidza, ako zodpovedný správca, si je na jednej strane vedomé, že organizovanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov minimálne raz do roka je jeho zákonnou povinnosťou vyplývajúcou z § 8b, ods. 1, písm.…
Read More

Ocenenia Slovenského zväzu bytových družstiev

Oznamy
Na návrh Predstavenstva OSBD boli našim členom udelené ocenenia Slovenského zväzu bytových družstiev pre: - p. Jozef Bartolen   - Čestné uznanie SZBD  - p. Ľubomír Oboňa   - Medaila za vernosť BD   - p. Vladimír Sabol     - Medaila SZBD za zásluhy o rozvoj BD na Slovensku - p. Jana Fakačová    - Medaila za vernosť BD. Ocenenia im slávnostne  odovzdal pán Teodor Palkovič, predseda predstavenstva dňa 23.06.2021.
Read More

Odpoveď MFSR na otázku správcu: „Akým spôsobom je v súčasnej dobe možné organizovať schôdze vlastníkov bytov a NP?“

Oznamy
MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY odbor majetkovoprávny Štefanovičova 5    817 82 Bratislava 15 MF SR VEREJNÉ                    Okresné správcovské bytové družstvo                     971 01   Prievidza Stavbárov 6     Vaše číslo/zo dňa 28.04.2021    Naše číslo MF/006301 /2021 -82Vybavuje/tel. Mgr. Štepanovská   Bratislava 25.05.2021Vec : Zákon o vlastníctve bytov Prostredníctvom elektronickej pošty ste sa dňa 28.04.2021 obrátili na Ministerstvo financií Slovenskej republiky so žiadosťou o stanovisko vo veci zvolávania schôdze vlastníkov a nebytových priestorov v bytových domoch v súčasnej pandemickej situácii. Z hľadiska aplikácie zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“) na základe Vami uvedených informácií Vám z hľadiska našej vecnej pôsobnosti oznamujeme:…
Read More

UNIQA d.s.s., a.s.

Inzercia
spojením spoločností AXA a UNIQA sme rozšírili našu ponuku aj o starobné dôchodkové sporenie. Spolu budeme naďalej pokračovať v správe dôchodkových úspor našich súčasných aj budúcich klientov. Radi by sme Vás upozornili na dôležitosť využitia tejto formy sporenia na dôchodok. Súčasná demografická situácia na Slovensku nie je priaznivá a štatistiky ukazujú, že v budúcnosti bude čoraz menej ekonomicky aktívnych ľudí prispievať v I. pilieri na dôchodky. Preto je dôležité na túto skutočnosť myslieť v predstihu a pripraviť sa tak čo najlepšie na dôchodok. O čo skôr začnete v II. pilieri sporiť, o to máte väčšiu šancu dostatočne sa pripraviť na jeseň Vášho života. Výhody sporenia v II. pilieri             - Neplatíte nič navyše – príspevky sú platené z povinných odvodov na dôchodkové sporenie.             - Máte možnosť výberu investičnej stratégie…
Read More

CENY TEPLA A STUDENEJ VODY

Oznamy
  Ceny TEPLA - maximálne URSO Dodávateľ Variab. zl. €/kWh   2020 Fixná zložka €/kWh 2020 Variab. zl. €/kWh   2021 Fixná zložka €/kWh 2021 PTH Prievidza 0,07284 263,34696 0,07332 282,399 *) Kmet Handlová 0,06588 242,0628 0,06588 242,0628 Dol.Vestenice 0,05988 191,10545 0,05616 194,98812 Kanianka 0,06000 227,99412 0,06000 227,99412 Pravenec 0,05796 211,5176 0,05820 224,57448 *)   Cena PTH od 1. 4. 2021   Ceny studenej vody   2017 2021 *)   vodné stočné vodné stočné   1,4040 1,31796 1,45428 1,3938   Spolu 2,72196 €/m3 Spolu 2,84808 €/m3   II.obdobie od 1.7.2017       vodné stočné       1,4412 1,3938       Spolu 2,8350 €/m3     *)  zmena ceny od  19. 1. 2021 ale prvý štvrťrok fakturovaná stará cena 
Read More

Reakcia OSBD Prievidza na tragédiu, ktorá sa stala v bytovom dome na Legionárskej ulici v Bratislave

Novinky, Oznamy
V minulých dňoch prebehla tlačou mimoriadne tragická správa, ktorá musela otriasť každým súdnym človekom, ale hlavne obyvateľmi bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, pretože sa jedná o nešťastie, ktoré sa spája priamo s vyhradeným technickým zariadením, v tomto prípade výťahom. Tu sa natíska otázka či sú staré výťahy, ktoré sú v prevádzke vo väčšine bytových domov niekde až 50 rokov a viac ešte bezpečné, aj keď sú pravidelne kontrolované, podliehajú pravidelnému servisu a z revíznych správ vyplýva, že sú schopné bezpečnej prevádzky. V tejto oblasti je na mieste dôrazne konštatovať fakt, že staršie výťahy, ktoré oscilujú okolo doby svojej životnosti a sú stále v plnej prevádzke predstavujú zvýšené riziko ohrozenia života a majetku užívateľov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, kde sa tieto staré výťahy nachádzajú.   OSBD Prievidza si je vedomé nebezpečenstva, ktoré staré výťahy predstavujú a preto v bytových domoch nachádzajúcich sa v jeho správe…
Read More

Reakcia na reportáž v TN zo dňa 26.4.2021

Oznamy
STANOVISKO správcovskej spoločnosti Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza k reportáži regionálneho štábu televízie Markíza a vyhláseniu primátorky mesta Prievidza pani JUDr. Kataríny Macháčkovej o vývoji spotrieb tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody v meste Prievidza a z toho vyplývajúcich preplatkov počas pandémie v roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.   V televíznych novinách odvysielaných televíznou stanicou Markíza 26.4.2021 v reportáži regionálneho štábu zaznelo, že v spotrebe tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody bol v roku 2020 v meste Prievidza oproti minulým rokom zaznamenaný pokles. Toto tvrdenie podporila aj primátorka Prievidze pani JUDr. Katarína Macháčková, ktorá sa vyjadrila, že radnica je prekvapená vývojom spotrieb tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019, pretože očakávali, keďže ľudia trávili počas pandémie viacej času doma, nárast spotrieb tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody. Keďže Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza pôsobí v oblasti…
Read More