Aktuality

Cvičný poplach – hasičské cvičenie

Novinky, Oznamy
V mesiaci október sa vo výškovom bytovom dome (10 poschodí) nachádzajúcom sa na sídlisku Žabník, uskutočnilo cvičenie HaZZ Prievidza. Cieľom cvičenia bola názorná ukážka evakuácie osôb z balkónov vyšších podlaží bytového domu prostredníctvom použitia výškovej techniky (konkrétne sa jednalo o osobu nachádzajúcu sa na  balkóne na 9. poschodí). V rámci cvičenia bola nasimulovaná situácia, kedy chránená úniková cesta - spoločné schodište bytového domu bolo husto zadymené a z toho dôvodu bola hlavná úniková cesta (po schodišti bytového domu) nepriechodná. Po zadymení únikovej cesty uplynulo cca 20 minút do chvíle, kedy sa dôsledok zadymenie stal viditeľným z okolia bytového domu. Pozorovaním okoloidúcich ľudí sa zistilo, že aj keď bolo zadymenie viditeľné, nikto z okoloidúcich na vzniknutú situáciu nereagoval a neprivolal hasičov. Uvedený prístup občanov je možné pripísať faktu, že okoloidúci zistili, že sa jedná iba o názornú ukážku a že požiar v bytovom…
Read More

Energetická chudoba

Novinky, Oznamy
Nekontrolovateľný pohyb cien energií na svetových trhoch pomaly, ale isto zavádza do praxe v Európskej únii doteraz prakticky neznámy pojem ENERGETICKÁ CHUDOBA. Z uvedeného dôvodu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ,,úrad“) podľa § 9 ods. 3 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len ,,zákon“) predkladá do vlády Slovenskej republiky materiál „Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby“. Právo Európskej únie zatiaľ neobsahuje presnú definíciu energetickej chudoby, ani jednotné prístupy k riešeniu tohto novodobého sociálneho fenoménu. Prístupy a spôsoby riešenia problému energetickej chudoby existujúce smernice Európskej únie delegujú na jednotlivé členské štáty. Hlavným cieľom predkladaného návrhu koncepcie nie je navrhnúť a implementovať krátkodobé a okamžité opatrenia od 1. januára 2023 na pomoc domácnostiam pri zmiernení dopadov prebiehajúcej krízovej situácie v energetike. Predložený návrh…
Read More

Ako si správne nastaviť a používať termostatické hlavice?

Nezaradené, Novinky, Oznamy
Náklady na kúrenie tvoria stále najvyššiu položku z celkových nákladov na bývanie. Je preto vhodné zamyslieť sa nad tým, ako ušetriť peniaze za teplo. Jednoduchým, ale účinným riešením môže byť termostatická hlavica s hydraulickým ventilom.   Ako už bolo spomenuté, najjednoduchším a najlacnejším automatickým regulačným prvkom vo vykurovacej sústave s teplovodnými radiátormi sú ventily, ktoré ovládajú termostatické hlavice. Tie dokážu regulovať prietok vykurovacej vody do radiátora, čím zabránia zbytočnému a drahému prekurovaniu miestnosti. Ich úlohou je tiež udržiavať v miestnosti konštantnú teplotu.   Odborníci tvrdia, že nájsť investíciu, ktorá by mala rýchlejšiu návratnosť než „termoventil“, je ťažko riešiteľná úloha. Ide o základný  a užívateľsky veľmi jednoduchý stupeň regulácie, ktorý pri správnom používaní, podľa rôznych odhadov, pomáha ušetriť 5 až 30% nákladov za kúrenie oproti používaniu ručných ventilov.      Termostatická hlavica teda dokáže ušetriť energiu…
Read More

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD

Novinky, Oznamy
Dňa 20. septembra 2022 rokovalo predstavenstvo OSBD. Okrem iného sa zaoberalo najmä:   * Informáciou o priebežnom plnení rozpočtu za I. polrok 2022;   * Riešením kompenzácií nedoplatkov v súvislosti s vyúčtovaním preplatkov z vyúčtovania služieb, kde sa na podnet viacerých užívateľov opätovne preverila správnosť postupu OSBD v tejto oblasti. Na základe právnej analýzy sme sa utvrdili v presvedčení, že už zabehnutý spôsob kompenzácie nedoplatkov je správny a budeme v ňom pokračovať i v budúcich obdobiach;   * Správou o plnení úloh pri zabezpečovaní informovanosti bývajúcich prostredníctvom webovej stránky OSBD. Tu predstavenstvo konštatovalo, že je potrebné zvýšiť aktivitu zamestnancov v oblasti publikačnej činnosti a aktualizácie jednotlivých sekcií stránky, ako aj zvýšenie funkcionality a zlepšenie prehľadnosti webovej stránky;   * V rámci zisťovania možností úspory finančných prostriedkov bývajúcich v bytových domoch v správe OSBD sa členovia predstavenstva zaoberali aj možnosťou…
Read More

Školenie zamestnancov OSBD

Novinky, Oznamy
Dňa 20.9.2022 sa konalo školenie členov Predstavenstva, Kontrolnej komisie a zamestnancov Okresného správcovského bytového družstva Prievidza. Účelom série školení bolo oboznámenie sa s platnou legislatívou k prednášaným témam.  Témami školenia boli:   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a súvisiacich predpisov Požiarna prevencia a predpisy súvisiace s požiarnou ochranou Poskytovanie prvej pomoci a používanie defibrilátora Poistenie obytných budov – dôležitosť poistenia a obsah poistných zmlúv.   Výklad daných tém vykonali špecialisti – odborní pracovníci. Úroveň prednášok bola hodnotená vysoko pozitívne a účasť na  nich bola veľmi užitočná a splnila svoj účel.  Prispela k rozšíreniu znalostí s cieľom zlepšenia služieb pre tých, ktorým družstvo spravuje byty.
Read More

Na koho sa obrátiť, keď ste svedkami týrania zvierat?

Novinky, Oznamy
V poslednom období sa množia prípady, keď sú užívatelia bytov a nebytových priestorov svedkami týrania zvierať, väčšinou „najlepšieho priateľa človeka“, psa.   Čo však je týranie zvierat? Hovoríme o prípadoch, ako  je vyhladovanie na smrť, dobitie či iné fyzické poškodenie,      organizovanie psích zápasov či držanie zvierat v katastrofálnych podmienkach určených na množenie šteniat. Týranie zvieraťa však znamená aj úmyselné štvanie zvierat proti ľuďom či iným zvieratám, úmyselné zbavenie sa zvieraťa na ulici alebo usmrtenie, fyzické a psychické týranie, držanie na krátkej reťazi, život zvieraťa bez prístrešku v treskúcej zime a pod.   K nijakému správaniu, ktoré sa vymyká tomu etickému, by sme nemali byť ľahostajní. Týraných a opustených zvierat je stále príliš veľa a potrestaných prípadov príliš málo.   Čo by sme si mali uvedomiť, keď sa staneme svedkami týrania alebo nevhodného zaobchádzania so psami či inými…
Read More

Harmonogram dopúšťania systému ÚK firmou KMET Handlová

Novinky, Oznamy
 Vážený odberateľ, podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva č. 152/2005 Z. z. sa vykurovacie obdobie začína spravidla  1. septembra príslušného roka. Ak po tomto termíne klesne teplota dva dni po sebe pod 13°C a podľa predpovede počasia nemožno v nasledujúcich dňoch očakávať nárast teplôt, spustíme vykurovanie. Žiadame Vás, aby ste do 1.9.2022 ukončili všetky úpravy, rekonštrukcie a údržbu a vykonali prehliadku celého vykurovacieho systému. Predíde sa tým mnohým nepríjemnostiam.   Najčastejšou príčinou porúch vykurovania je vzduch vo vykurovacej sústave. Pri napúšťaní systému musia byť VŠETKY termostatické hlavice úplne otvorené.   Radiátory na najvyššom poschodí sa musia odvzdušňovať. Vypúšťať treba nielen vzduch, ale aj vodu, opakovane, niekoľkokrát.    Zahájenie napúšťania systému ústredného vykurovania sa začne 2.9.2022. Žiadame vás o vyvesenie oznamov na vchody bytových domov podľa priloženého harmonogramu.   Zároveň Vás žiadame, aby ste…
Read More

Informácia k možnosti využitia Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

Novinky, Oznamy
Rodinné a BYTOVÉ DOMY vo všetkých regiónoch Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Finančné prostriedky sú poskytované z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. V pokračovaní projektu je v období 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov €. Do konca roku 2023 je k dispozícii ešte 15 miliónov € z projektu Zelená domácnostiam III. Aké zariadenia sú podporované ? 1/ malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW fotovoltické panely, veterné turbíny. 2/ zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v rodinnom dome alebo bytovom dome  slnečné kolektory, kotly na biomasu, tepelné čerpadlá. Ako je možné o pomoc požiadať ? Pre domácnosti (bytové domy) je dôležité, aby poznali konkrétny druh a inštalovaný výkon navrhovaného zariadenia, pretože od toho závisí výška podpory.…
Read More