Aktuality

Dopúšťanie systému UK – Handlová

Oznamy
Vážený odberateľ, podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva č. 152/2005 Z. z. sa vykurovacie obdobie začína spravidla  1. septembra príslušného roka. Ak po tomto termíne klesne teplota dva dni po sebe pod 13°C a podľa predpovede počasia nemožno v nasledujúcich dňoch očakávať nárast teplôt, spustíme vykurovanie.Žiadame Vás, aby ste do 1.9.2020 ukončili všetky úpravy, rekonštrukcie a údržbu a vykonali prehliadku celého vykurovacieho systému. Predíde sa tým mnohým nepríjemnostiam. Najčastejšou príčinou porúch vykurovania je vzduch vo vykurovacej sústave. Pri napúšťaní systému musia byť VŠETKY termostatické hlavice úplne otvorené. Radiátory na najvyššom poschodí sa musia odvzdušňovať. Vypúšťať treba nielen vzduch, ale aj vodu, opakovane, niekoľkokrát.  Zahájenie napúšťania systému ústredného vykurovania sa začne 2.9.2020. Žiadame vás o vyvesenie oznamov na vchody bytových domov podľa priloženého harmonogramu. Zároveň Vás žiadame, aby ste nám oznámili objekty, ktoré nebudú…
Read More

UPOZORNENIE – organizovanie domových schôdzí po 1.8.2020

Oznamy
UPOZORNENIE pre ZVB a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch !!!   Dňa 18.8.2020 sa uskutočnilo rokovanie Krajského krízového štábu v Trenčíne. Obsahom rokovania bolo posúdenie vývoja epidemiologickej situácie v Trenčianskom kraji a prijatie potrebných opatrení na zamedzenie nekontrolovateľného šírenia ľudskej choroby COVID-19. Po detailnej analýze vývoja epidemiologickej situácie v jednotlivých okresoch Trenčianskeho kraja dospeli členovia krajského krízového štábu k záveru, že celoplošné prijímanie protiepidemiologických opatrení nie je potrebné, je však nutné dostať pod kontrolu situáciu v tzv. „ohniskách nákazy“. Z tohto dôvodu Krajský krízový štáb pristúpil ku kategorizácii jednotlivých okresov. Na základe prijatých kritérií bol okres Prievidza vyhodnotený ako RIZIKOVÝ !!! To znamená, že situácia v oblasti šírenia sa ľudskej choroby COVID-19 bude v okrese Prievidza detailne sledovaná a v prípade potreby budú prijaté sprísnené opatrenia majúce za cieľ zamedziť nekontrolovateľnému šíreniu ľudskej choroby COVID-19. Okresný krízový štáb v Prievidzi, v súlade so…
Read More

Upozornenie !!!

Oznamy
V posledných dňoch sa objavili na internetových stránkach ponuky na drobné opravy v bytoch od subjektov, ktoré nemajú odbornú spôsobilosť a ani oprávnenie na ich výkon. Z tohto dôvodu vás, vlastníkov bytov a nebytových priestorov upozorňujeme na túto skutočnosť a odporúčame, aby ste v prípade akýchkoľvek požiadaviek na opravu vo vašom byte kontaktovali vášho zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý v spolupráci so správcom zabezpečí možnosť odstránenia vášho problému prostredníctvom spoľahlivého a odborne spôsobilého subjektu minimálne sprostredkovaním kontaktu. V prípade, ak sa rozhodnete konať samostatne, je vhodné, aby ste požadovali preukázanie odbornej spôsobilosti realizátora, resp. požadovali vystavenie dokladu o oprave pre prípad možnej reklamácie. Ak nie je možné kontaktovať zástupcu vlastníkov, kontaktujte priamo pracovníkov technického úseku OSBD Prievidza.   Takýmto postupom eliminujete riziko vzniku nepredvídanej udalosti z dôvodu neodborných zásahov hlavne do rozvodov elektriny, plynu, vody a ostatného zariadenia bytov, ktoré majú vplyv na…
Read More

Odstávka plynových kotolní v Dolných Vesteniciach

Oznamy
Oznamujeme Vám, že plánovaná odstávka kotolne PK1 Komenského Dolné Vestenice bude v termíne od 17.8.2020 do 19.8.2020, PK2 Obrancov mieru Dolné Vestenice, bude v termíne od 19.8.2020 do 21.8.2020. Počas odstávky nebude dodávaná teplá voda. Systém ÚK nebude vypustený.
Read More

Povinnosti správcu bytového domu na úseku ochrany pred požiarmi

Oznamy
Jedná sa o plnenie povinností vlastníka budovy (vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome) prenesené na správcu na základe uzatvorenej platnej zmluvy o výkone správy (Zákon 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov). Správca zabezpečuje plnenie povinností vlastníka budovy (vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome)!!! V konečnom dôsledku však za plnenie povinností zodpovedajú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domov pretože v prípade neumožnenia plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi zodpovedajú za vzniknuté škody v plnom rozsahu. 25a, ods. 2 Zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov: „Za vlastníka budovy sa pri bytových domoch považujú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Za uplatnenie práv alebo plnenie povinností zodpovedá spoločenstvo alebo správca. Vlastník bytu a nebytového priestoru v dome je povinný umožniť spoločenstvu alebo správcovi uplatniť práva alebo plniť povinnosti, inak zodpovedá za…
Read More

UPOZORNENIE

Oznamy
Vážení klienti, v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sp. zn. OLP/5274/2020 zo dňa 25.6.2020 sa pri vstupe do budovy   NARIAĎUJE: - vstup a pobyt v budove je možný iba s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka), - pri vstupe do budovy má klient povinnosť aplikovať dezinfekciu na ruky, - je potrebné zachovávať odstup medzi jednotlivými klientmi minimálne 2 metre, - pri použití toalety v budove je klient povinný umyť si ruky mydlom a teplou vodou a následne   utrieť ruky   do  JEDNORAZOVÝCH papierových obrúskov, - osobe, u  ktorej  sa  prejavujú  príznaky  akútneho  respiračného  ochorenia,   bude vstup  do budovy ZAKÁZANÝ.   PRE VŠETKÝCH KLIENTOV JE POVINNOSŤOU   - ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, nepokúšať sa o vstup   do budovy, ale je potrebné bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a zostať v izolácii!  …
Read More

Aktuálna informácia o činnosti OSBD po zrušení núdzového stavu v SR

Oznamy
Dňom 13-teho júna 2020, uplynutím 24-tej hodiny sa ruší v Slovenskej republike núdzový stav. Túto skutočnosť schválila vláda SR na svojom rokovaní dňa 10.6.2020. Aj napriek vyššie uvedenému, v Slovenskej republike je naďalej aktuálna mimoriadna situácia, ktorú vláda Slovenskej republiky vyhlásila svojím uznesením č. 111 zo dňa 11.3.2020. To znamená, že v súlade s uvoľňovaním obmedzení vyhláseným vládou Slovenskej republiky je možný návrat do normálneho stavu aj v činnosti OSBD Prievidza. Pri úplnom znovuotvorení budovy OSBD je však potrebné brať do úvahy ustanovenia „Opatrenia“ Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 9.6.2020. Podľa vyššie uvedeného opatrenia sa s účinnosťou od 10.6.2020 do odvolania nariaďuje prevádzkam poskytujúcim službu v súlade s § 48, ods. 4, písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre zákazníkov a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení: -            vstup a pobyt…
Read More

Oznámenie o prerušení dodávky tepla PTH a.s.

Oznamy
Z dôvodu plánovanej opravy, údržby a revízie Tepelného napájača SE, ENO - Prievidza a primárnych rozvodov tepla v Prievidzi nebude v dňoch 6.júla - 10.júla 2020 (päť dní) k dispozícií teplá úžitková voda (TÚV) dodávaná zo systému účinného centralizovaného zásobovania teplom, (zdroj tepla v ENO), okrem dodávok TÚV z individuálnych zdrojov tepla (plynových kotolní) spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo a.s.
Read More

Aktuálna informácia o stave portálu www.najomne.sk

Oznamy
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, vzhľadom k možnostiam využitia portálu www.najomne.sk by sme Vás chceli informovať, aké údaje nájdete na portáli v súčasnosti a aké údaje sú pre vás pripravované: Zaplatené platby sú väčšinou zobrazované po uzávierke mesiaca. Naše pracovníčky odd. nájomné  upravia chybné platby, platby na iné účty, chybné variabilné symboly ... . Od začiatku roku 2020 sme začali zobrazovať aj čakajúce platby, no nie sú zobrazované pravidelne (Nikdy nebudú zobrazované ako v prehliadačoch bánk). V období práce našich pracovníkov na vyúčtovaní služieb za predchádzajúci kalendárny rok a v súčasnosti z dôvodu nariadenia okresného hygienika (COVID 19) sme pracovali v skrátenom čase, čo zapríčinilo, že naše spracovanie sa omeškalo. Za uvedené sa ospravedlňujeme. Odpočty SV,TUV a pomerových meračov UK sú na portál dávané po ukončení reklamačného obdobia VS za príslušný rok. S firmou ISTA, ktorá robí spracovanie údajov meračov…
Read More