Aktuality

UPOZORNENIE – organizovanie domových schôdzí po 1.8.2020

Oznamy
UPOZORNENIE pre ZVB a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch !!!   Dňa 18.8.2020 sa uskutočnilo rokovanie Krajského krízového štábu v Trenčíne. Obsahom rokovania bolo posúdenie vývoja epidemiologickej situácie v Trenčianskom kraji a prijatie potrebných opatrení na zamedzenie nekontrolovateľného šírenia ľudskej choroby COVID-19. Po detailnej analýze vývoja epidemiologickej situácie v jednotlivých okresoch Trenčianskeho kraja dospeli členovia krajského krízového štábu k záveru, že celoplošné prijímanie protiepidemiologických opatrení nie je potrebné, je však nutné dostať pod kontrolu situáciu v tzv. „ohniskách nákazy“. Z tohto dôvodu Krajský krízový štáb pristúpil ku kategorizácii jednotlivých okresov. Na základe prijatých kritérií bol okres Prievidza vyhodnotený ako RIZIKOVÝ !!! To znamená, že situácia v oblasti šírenia sa ľudskej choroby COVID-19 bude v okrese Prievidza detailne sledovaná a v prípade potreby budú prijaté sprísnené opatrenia majúce za cieľ zamedziť nekontrolovateľnému šíreniu ľudskej choroby COVID-19. Okresný krízový štáb v Prievidzi, v súlade so…
Read More

Upozornenie !!!

Oznamy
V posledných dňoch sa objavili na internetových stránkach ponuky na drobné opravy v bytoch od subjektov, ktoré nemajú odbornú spôsobilosť a ani oprávnenie na ich výkon. Z tohto dôvodu vás, vlastníkov bytov a nebytových priestorov upozorňujeme na túto skutočnosť a odporúčame, aby ste v prípade akýchkoľvek požiadaviek na opravu vo vašom byte kontaktovali vášho zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý v spolupráci so správcom zabezpečí možnosť odstránenia vášho problému prostredníctvom spoľahlivého a odborne spôsobilého subjektu minimálne sprostredkovaním kontaktu. V prípade, ak sa rozhodnete konať samostatne, je vhodné, aby ste požadovali preukázanie odbornej spôsobilosti realizátora, resp. požadovali vystavenie dokladu o oprave pre prípad možnej reklamácie. Ak nie je možné kontaktovať zástupcu vlastníkov, kontaktujte priamo pracovníkov technického úseku OSBD Prievidza.   Takýmto postupom eliminujete riziko vzniku nepredvídanej udalosti z dôvodu neodborných zásahov hlavne do rozvodov elektriny, plynu, vody a ostatného zariadenia bytov, ktoré majú vplyv na…
Read More

Povinnosti správcu bytového domu na úseku ochrany pred požiarmi

Oznamy
Jedná sa o plnenie povinností vlastníka budovy (vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome) prenesené na správcu na základe uzatvorenej platnej zmluvy o výkone správy (Zákon 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov). Správca zabezpečuje plnenie povinností vlastníka budovy (vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome)!!! V konečnom dôsledku však za plnenie povinností zodpovedajú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domov pretože v prípade neumožnenia plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi zodpovedajú za vzniknuté škody v plnom rozsahu. 25a, ods. 2 Zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov: „Za vlastníka budovy sa pri bytových domoch považujú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Za uplatnenie práv alebo plnenie povinností zodpovedá spoločenstvo alebo správca. Vlastník bytu a nebytového priestoru v dome je povinný umožniť spoločenstvu alebo správcovi uplatniť práva alebo plniť povinnosti, inak zodpovedá za…
Read More

UPOZORNENIE

Oznamy
Vážení klienti, v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sp. zn. OLP/5274/2020 zo dňa 25.6.2020 sa pri vstupe do budovy   NARIAĎUJE: - vstup a pobyt v budove je možný iba s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka), - pri vstupe do budovy má klient povinnosť aplikovať dezinfekciu na ruky, - je potrebné zachovávať odstup medzi jednotlivými klientmi minimálne 2 metre, - pri použití toalety v budove je klient povinný umyť si ruky mydlom a teplou vodou a následne   utrieť ruky   do  JEDNORAZOVÝCH papierových obrúskov, - osobe, u  ktorej  sa  prejavujú  príznaky  akútneho  respiračného  ochorenia,   bude vstup  do budovy ZAKÁZANÝ.   PRE VŠETKÝCH KLIENTOV JE POVINNOSŤOU   - ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, nepokúšať sa o vstup   do budovy, ale je potrebné bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a zostať v izolácii!  …
Read More

Aktuálna informácia o stave portálu www.najomne.sk

Oznamy
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, vzhľadom k možnostiam využitia portálu www.najomne.sk by sme Vás chceli informovať, aké údaje nájdete na portáli v súčasnosti a aké údaje sú pre vás pripravované: Zaplatené platby sú väčšinou zobrazované po uzávierke mesiaca. Naše pracovníčky odd. nájomné  upravia chybné platby, platby na iné účty, chybné variabilné symboly ... . Od začiatku roku 2020 sme začali zobrazovať aj čakajúce platby, no nie sú zobrazované pravidelne (Nikdy nebudú zobrazované ako v prehliadačoch bánk). V období práce našich pracovníkov na vyúčtovaní služieb za predchádzajúci kalendárny rok a v súčasnosti z dôvodu nariadenia okresného hygienika (COVID 19) sme pracovali v skrátenom čase, čo zapríčinilo, že naše spracovanie sa omeškalo. Za uvedené sa ospravedlňujeme. Odpočty SV,TUV a pomerových meračov UK sú na portál dávané po ukončení reklamačného obdobia VS za príslušný rok. S firmou ISTA, ktorá robí spracovanie údajov meračov…
Read More

INFORMÁCIA O NOVELE ZÁKONA 182/1993 Z. z. ÚČINNEJ OD 1.2.2020

Oznamy
INFORMÁCIA O NOVELE ZÁKONA 182/1993 Z. z. ÚČINNEJ OD 1.2.2020 Dňa 5. decembra 2019 NR SR schválila poslanecký návrh zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1.2.2020 novelizuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Zmeny vyvolané predmetnou novelou: 1/ Do základných ustanovení zákona § 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov bolo zapracované ustanovenie o domovom poriadku. Domový poriadok predstavuje súhrn pravidiel, práv a povinností dotknutých osôb pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku. §2 zákona sa dopĺňa o ods. 16 v znení: „Domovým poriadkom sa rozumie vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome SCHVÁLENÝ súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv a povinností vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré…
Read More