Aktuality

Domov / Aktuality

Zimná vykurovacia sezóna

Oznamy
Zimná vykurovacia sezóna Príprava na vykurovacie obdobie. Zabezpečenie trvalej funkčnosti vykurovacej sústavy Vykurovacia sústava by sa mala na začiatku vykurovacieho obdobia v rámci hydraulického vyváženia preveriť, či spĺňa všetky funkcie v súlade s projektom. Odporúča sa preverenie aj pre systém TÚV. Pri správnom uvedení do prevádzky si väčšinou už nevyžaduje väčšie nároky na údržbu. Preverenie by mal vykonať subjekt, ktorý vyváženie realizoval a to podľa projektovej dokumentácie spôsobilej osoby. Vykonať kontrolu funkčnosti regulačných ventilov a termostatických hlavíc na radiátoroch a prípadné poruchy čím skôr odborne spôsobilou organizáciou odstrániť Počas celého leta a najmä v tomto období, nechať termostatické hlavice otvorené na maximum (stupeň 5). Dôvodom je správny nábeh vykurovacej sústavy v dome Radiátory na začiatku vykurovacej sezóny odvzdušniť Správne nastaviť termostatické hlavice na radiátoroch Základným opatrením ako znížiť spotrebu tepla je správna regulácia teploty…
Čítať viac

Informácia o rokovaní Predstavenstva.

Oznamy
Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD.  V mesiaci september sa uskutočnilo rokovanie Predstavenstva OSBD Prievidza. Riadne rokovanie sa konalo dňa 26.9.2019. Miestom rokovania bola rokovacia miestnosť hotela HVIEZDA v Dudinciach. Hlavnou náplňou rokovania predstavenstva zo dňa 26.9.2019 bolo: kontrola plnenia prijatých uznesení; informácia o ekonomickej situácii družstva a aktivitách družstva za bežný mesiac; vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. polrok 2019; kontrolná správa o zabezpečovaní webovej stránky OSBD z hľadiska obsahovej, grafickej a jej účinnosti v informovanosti užívateľov bytov v správe OSBD; ostatné témy zaradené na program rokovania (témy sa týkali rôznych oblastí, ktoré sa priamo dotýkajú činnosti OSBD Prievidza) Predstavenstvo OSBD Prievidza sa na svojom rokovaní dňa 26.9.2019 okrem  uvedeného zaoberalo: prevodmi bytov do osobného vlastníctva, ich predajom a darovaním; prenájmami  nebytových a spoločných priestorov a inými vnútro družstevnými otázkami; posudzovaním žiadostí o zánik a zachovanie členstva; zmenami v oblasti obsadzovania funkcií zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov…
Čítať viac

Vykurovacie obdobie.

Oznamy
Vykurovacie   obdobie. Začiatok a koniec vykurovacieho obdobia určuje vyhláška č. 152/2005 Z.z. Aktuálne znenie 01.05.2005 152 VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike ustanovuje: § 1 Určený čas dodávky tepla (1) Určený čas dodávky tepla na vykurovanie (ďalej len „vykurovacie obdobie“) sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. (2) Teplo na vykurovanie začne dodávateľ  tepla (ďalej len „dodávateľ“) dodávať, ak a) vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 o C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej…
Čítať viac

POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV

Oznamy
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza má zabezpečené poistenie bytových domov a ostatného majetku v UNIQA poisťovni, a. s.  Poistná zmluva č. 5127000427 -   zahŕňa komplexné poistenie jednotlivých bytových domov vrátane príslušenstva domu (spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu), ktoré sú v správe OSBD. Poistné obdobie: Poistné  je uhrádzané  vždy  na dobu 1 roka  s  tým,  že poistenie sa predlžuje o ďalší rok,  ak nedôjde k vypovedaniu  najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Poistná zmluva zahŕňa jednotlivé druhy poistenia, ktorými sú: požiarne nebezpečia, živelné nebezpečia, voda z vodovodných zariadení, krádež a lúpež, všeobecná zodpovednosť a poistenie lomu strojov. Druh poistenia:  Požiarne nebezpečia – zahŕňa poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky. Poistené sú všetky obytné domy, t. j. zateplené aj nezateplené a aj tie, ktoré budú zateplené v nasledujúcich rokoch. Dohodnuté sú osobitné dojednania, ktoré sa  vzťahujú na poistenie skla,…
Čítať viac

Vyhláška 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole

Oznamy
Vyhláška 161/2019 Z. z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Dňa 12.6.2019 bola vyhlásená v Zbierke zákonov vyhláška č. 161/2019 Z. z.  Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 o meradlách a metrologickej kontrole. V prílohe č. 1 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 o meradlách a metrologickej kontrole v časti 1.3. Objem a prietok, v bode 1.3.1 Bytový vodomer na a) studenú vodu, b) na teplú vodu, je stanovený čas platnosti overenia v rokoch – 5 rokov. To znamená, že sa vyhláškou stanovuje  jednotný čas platnosti overenia určeného bytového meradla na teplú a studenú vodu. DÔLEŽITÉ !!! V zmysle prechodných ustanovení vyhlášky § 11 odsek (2) „Čas platnosti overenia určených meradiel overených podľa právnych predpisov účinných do 31. júla…
Čítať viac
INZERÁT – predaj osobného auta MAZDA 626 – variant GF12F2

INZERÁT – predaj osobného auta MAZDA 626 – variant GF12F2

Inzercia
INZERÁT - predaj osobného auta MAZDA 626 - variant GF12F2. OSBD Prievidza so sídlom na  ul. Stavbárov č. 6 ponúka na predaj osobné auto MAZDA 626 - r.v. 3/1999, 1991 cm3, 85 kW, (116PS), Generácia/variant vozidla GF12F2, Benzín 4 dverové (5-miestne), 252 000 km, Strieborná metalíza svetlá.  VIN: JMZGF12F201207342. Cena 750,- €, dohoda možná. (viac…)
Čítať viac

Oznámenie pre zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Oznamy
 Oznámenie pre zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov       V zmysle Zákona 182/1993 Z. z. v platnom znení oznamujeme všetkým zástupcom vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí nie sú vlastníkmi bytu v dome v ktorom uvedenú funkciu vykonávajú, nasledovné:   - od  1.7.2019  končí ich výkon funkcie v súlade so zákonom   - po termíne 30.6.2019 nebude možné preplácať drobné nákupy v pokladni OSBD, ktoré budú uskutočnené po uvedenom dátume   - v domoch ktoré nebudú mať po 1.7.2019 riadne zvoleného zástupcu vlastníkov bytov budú zo strany správcu vykonávané iba zákonné činnosti a riešené len havarijné stavy   - v prípade záujmu doterajšieho zástupcu vlastníkov o výkon funkcie, a nemožnosti zvoliť         zástupcu vlastníkov v zmysle zákona je nevyhnutné, aby ho  vlastníci prostredníctvom schôdze,     resp. písomného hlasovania zvolili ako osobu poverenú vlastníkmi, oprávnenú podpisovať          zmluvy -koordinátora bytového domu, priznali mu odmenu a stanovili limit na…
Čítať viac

Informácia o rokovaniach Predstavenstva OSBD.

Oznamy
Informácia o rokovaniach Predstavenstva OSBD.  V mesiaci máj sa konali dve rokovania Predstavenstva OSBD Prievidza. Riadne rokovanie sa uskutočnilo dňa 27.5.2019 a mimoriadne dňa 29.5.2019. Miestom konania oboch rokovaní bola malá zasadačka nachádzajúca sa v budove OSBD Prievidza Hlavnou náplňou rokovania predstavenstva dňa 27.5.2019 bola: Príprava materiálov na rokovanie Zhromaždenia delegátov. Predstavenstvo OSBD Prievidza sa na svojom rokovaní dňa okrem  iného zaoberalo: prevodmi bytov do osobného vlastníctva, ich predajom a darovaním; prenájmami  nebytových a spoločných priestorov a inými vnútro družstevnými otázkami; posudzovaním žiadostí o zánik a zachovanie členstva; zmenami v oblasti obsadzovania funkcií zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov v jednotlivých bytových domoch a obsadzovaním funkcie osoba poverená vlastníkmi; oboznámením sa s celkovou ekonomickú situáciu družstva; plnením uznesení z predchádzajúcich rokovaní predstavenstva; inými aktuálnymi témami; Po prerokovaní jednotlivých tém a bodov programu boli Predstavenstvom OSBD Prievidza prijaté príslušné uznesenia. Dňa 29.5.2019 sa konalo mimoriadne rokovanie…
Čítať viac

Slovenská obchodná inšpekcia, jej kontrolná činnosť týkajúca sa povinnosti vlastníka budovy (vlastníkov bytov a nebytových priestorov) v oblasti vyregulovania vnútorných sústav ÚK a TÚV.

Oznamy
Zákonom 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, konkrétne jeho § 11 ods. 1, písm. a až d, je vlastníkovi budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1.000 m2 ( v tomto prípade vlastníci bytov a nebytových priestorov) uložená nasledovná povinnosť: a/ zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove, b/ vybaviť vykurovací systém automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s dlhodobým pobytom osôb, c/ zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody, d/ vybaviť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou, uvedené ustanovenia zákona sú, ako už bolo povedané, zákonnou povinnosťou vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch. Keďže ale bytové domy nemajú právnu subjektivitu, za splnenie povinností zodpovedá správca, ktorý na základe zmluvy o výkone správy vykonáva v súlade so zákonom 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení…
Čítať viac

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD dňa 29. 4. 2019.

Oznamy
Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD. V mesiaci apríl sa rokovanie Predstavenstva OSBD Prievidza konalo dňa 29.4.2019 v priestoroch malej zasadačky Predstavenstvo OSBD Prievidza sa na svojom rokovaní okrem iného zaoberalo: · prevodmi bytov do osobného vlastníctva, ich predajom a darovaním; · prenájmami nebytových a spoločných priestorov a inými vnútro družstevnými otázkami; · posudzovaním žiadostí o zánik a zachovanie členstva; · zmenami v oblasti obsadzovania funkcií zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov v jednotlivých bytových domoch a obsadzovaním funkcie osoba poverená vlastníkmi; · oboznámením sa s celkovou ekonomickú situáciu družstva; · výsledkami výberových konaní pri obnove dotknutých bytových domov; · plnením uznesení z predchádzajúcich rokovaní predstavenstva; · žiadosťami bytových domov o poskytnutie finančnej výpomoci; · vzdelávaním pracovníkov formou odborných školení; · opätovne budovou na Ul. Mišíka – možnosťou jej prenájmu, resp.…
Čítať viac