Aktuality

Účel a postupy havarijnej služby pri vzniku nepredvídaných udalostí v bytových domoch

Novinky, Oznamy
Na odstránenie havarijného stavu spoločných častí a spoločných zariadení domu slúži z pohľadu správcu tzv. havarijná služba.   Za havarijný stav sa pokladá situácia, keď je náhle narušené riadne užívanie bytu alebo nebytového priestoru a zároveň je ohrozená bezpečnosť bývania v bytovom dome.   Pôvodcom havarijných stavov v bytovom dome môžu byť najmä nasledovné skutočnosti: živelné udalosti, vytápanie bytov a spoločných priestorov z hlavných rozvodov SV, TV, ÚK a striech, únik plynu, stav výťahu ohrozujúci bezpečnosť prepravovaných osôb, skrat v elektrickom vedení bytového domu, prerušenie dodávky elektrickej energie, plynu, studenej vody, ÚK z dôvodu poruchy hlavných rozvodov zdravotechniky a elektroinštalácie, poškodenie alebo upchanie kanalizačnej prípojky a pod.    Odstránenie havarijného stavu pozostáva:   - z „primárneho zásahu“, ktorého úlohou je predovšetkým zamedziť vzniku škôd na majetku vlastníkov vo väčšom rozsahu ako je nevyhnutné, resp. zabrániť ohrozeniu bezpečnosti bývania a…
Read More

Postup registrácie na portál www.najomne.sk

Novinky, Oznamy
Registrácia je na adrese https://www.najomne.sk/registracia Na stránke je aj pomoc s prihlásením, kde je popísaný presný postup registrácie. https://www.najomne.sk/pomoc-pri-prihlaseni/ Prihlasovacie Meno musí mať 6 až 15 znakov. Prihlasovacie Heslo môže mať maximálne 10 znakov. Prihlasovacie Meno a Heslo si zapamätajte, alebo si ho starostlivo uchovajte.
Read More

Informácia o konaní schôdzí

Novinky, Oznamy
Vážení zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov,   v súvislosti s aktuálnymi opatreniami spojenými s vývojom okolo šírenia nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a ich uvoľňovaním, vám oznamujem informácie, ktoré bezprostredne ovplyvňujú možnosť konania schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal s účinnosťou od 26. februára 2022 súhrnnú informáciu k aktuálnym Vyhláškam úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24/2022 k obmedzeniam hromadných podujatí a č. 25/2022 k obmedzeniam prevádzok. Obsah uvedených vyhlášok tvoria nasledovné pravidlá:   - s účinnosťou od 26. februára 2022 sa rušia režimy OTP, OP a OP+, čo pre prácu správcu znamená, že počnúc uvedeným dňom pracuje v režime ZÁKLAD čo znamená, že prístup do budovy majú, s určitými miernymi obmedzeniami,  všetci  bez rozdielu, - pri vstupe do budovy sú návštevníci povinní mať prekryté horné dýchacie cesty , - v priestoroch budovy sú návštevníci povinní dodržiavať rozostupy min. 2…
Read More

CENY TEPLA – maximálne URSO, rok 2022

Novinky, Oznamy
Dodávateľ Variabilná zložka €/kWh rok 2021 Fixná zložka €/kW rok 2021 Variabilná zložka €/kWh rok 2022 Fixná zložka €/kW rok 2022           PTH Prievidza 0,07332 * 282,399 * 0,11412 274,1442   0,08928 ** 282,399 **     KMET Handlová 0,06588 242,0628 0,10368 242,0628 D. Vestenice 0,05616 194,98812 0,08352 220,54296 Kanianka 0,0600 227,99412 0,0600 227,99412 Pravenec 0,0582 224,57448 0,08412 298,15716 *   cena PTH od 1.4.2021 ** cena PTH od 1.7.2021
Read More

Vlhkosť a pleseň v byte

Novinky, Oznamy
Vlhkosť a pleseň v domácnosti môže súvisieť s množstvom príčin, ale k tým najčastejším patrí aj tá, ktorú robíme pri vykurovaní počas zimy. Takto sa jej zbavíte. Väčšina Slovákov pri klesajúcich teplotách zapína radiátory. Málokto si pritom spomenie na vlhkosť ( jediné, na čom v zimnom období záleží, je predsa vyhriaty domov). Pri vykurovaní sa do miestností dostáva teplý vzduch, ktorý v sebe dokáže zadržať viac vody a vlhkosti. V rámci boja proti vlhkosti veľa ľudí inštinktívne pridáva teplotu na kúrení, čo však pôsobí presne opačne, ako by sme chceli. Šetriť sa nevypláca  Problém s vlhkosťou a kúrením bližšie vysvetľujú viacerí odborníci zo spoločností, ktoré domácnostiam poskytujú riešenia pri nadmernej vlhkosti. Skutočný problém je kondenzácia, ktorá je najčastejšou formou vlhkosti v domácnostiach. S hromadením vlhka v domácnostiach často súvisí sychravé počasie,…
Read More

Zbernice pre diaľkový zber dát z meračov

Novinky, Oznamy
Vážení zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Dovoľujem si vám v mene správcovskej spoločnosti predložiť túto „úvahu“, ktorá by mala viesť v konečnom dôsledku k optimalizácii diaľkového zberu, prenosu a ďalšieho spracovania údajov o spotrebách v jednotlivých bytoch a nebytových priestoroch v bytových domoch nachádzajúcich sa v našej správe, ktoré sú základným predpokladom pre vypracovanie ročného vyúčtovania služieb. Je vám iste známe, že technický rozvoj sa jednoznačne dotýka aj oblasti správcovskej činnosti vo všetkých jej oblastiach. Jednou z dôležitých úloh správcu je zabezpečiť, vypracovať a predložiť užívateľom bytov a nebytových priestorov ročné zúčtovanie služieb za uplynulé účtovné obdobie a to v termíne do 31. mája nasledujúceho roka. Táto oblasť prešla v minulosti rôznymi stupňami vývoja, od v minulosti absolútneho nemerania spotrieb v bytoch a nebytových priestoroch až po súčasnú snahu o elektronické (diaľkové) odpočty hodnôt. Pre vytvorenie možnosti diaľkového zberu dát bolo potrebné vyvinúť príslušné technické komponenty, či už z oblasti…
Read More

Predpis úhrad spojených s užívaním a správou bytov /nebytových priestorov

Oznamy
Predpis úhrad spojených s užívaním a správou bytov resp. mesačný zálohový predpis vytvorí správca na základe odhadu celkových nákladov na prevádzku domu. Náklady sú následne prepočítané na jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, na jednotlivé byty podľa odhadu ich spotreby, podľa počtu osôb a plochy bytu. S vlastníctvom bytu sa vlastníci zároveň stávajú aj spoluvlastníkmi spoločných priestorov, spoločných častí a zariadení domu. Predpis obsahuje aj položky spojené s ich prevádzkou a údržbou. Na základe aktuálneho predpisu záloh sú vlastníci bytov a nebytových priestorov povinní v súlade so zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky mesačne vopred (Zákon 182/1993 Z. z. §10, ods. 1.) v prospech príslušného bankového účtu, ktorý im zriadil správca vo finančnom ústave. Z tohto účtu sú prostredníctvom správcu následne uhrádzané faktúry za energie a služby jednotlivým dodávateľom, ako…
Read More

Ukončenie členstva

Oznamy
Zánik členstva fyzickej osoby v družstve upravuje Obchodný zákonník, ktorý pripúšťa podrobnejšiu úpravu členstva v Stanovách družstva. To znamená, že zákonom stanovené spôsoby zániku členstva nemôžu byť rozšírené ďalšími dôvodmi, ale môžu obsahovať konkretizáciu zákona. Dôvody, kedy môže zaniknúť členstvo v družstve (Čl. 7 Stanov družstva): Dohodou - kedy sa družstvo a člen dohodnú na ukončení členstva ku konkrétne dojednanému dňu. Vystúpením - na základe písomného oznámenia člena zaniká členstvo dňom, kedy bolo písomné oznámenie o vystúpení družstvu doručené. Zánik spoločného členstva - spoločné členstvo zaniká smrťou člena, pokiaľ jeho členstvo neprejde na dediča alebo dohodou rozvedených manželov, resp. rozhodnutím súdu o zrušení spoločného práva nájmu bytu rozvedenými manželmi. Vylúčením - Predstavenstvo, ako štatutárny orgán družstva, môže rozhodnúť o vylúčení z členstva. V takomto prípade musí byť uvedený dôvod vylúčenia…
Read More

Kontrola bytových domov

Novinky, Oznamy
V spolupráci s Mestom Prievidza v zmysle Zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi  prebieha kontrola bytových domov v správe OSBD Prievidza z hľadiska dodržiavania Vyhlášky č.121/2002 Z.z.  
Read More

Informácia o cene za vykurovanie a ohrev TÚV v Dolných Vesteniciach

Oznamy
Vážení užívatelia bytov a nebytových priestorov bytových domov nachádzajúcich sa v katastri obce Dolné Vestenice. Včera sme obdržali informáciu od zástupcu dodávateľa tepla pre vašu oblasť, spoločnosti s ručením obmedzeným EkoEnergy-Group pána Mariána Tihányiho, ktorej obsahom je upozornenie, že vzhľadom na súčasnú cenu plynu dodávateľ tepla predpokladá   pre bytové domy nachádzajúce sa v katastri obce Dolné Vestenice zvýšenie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody v roku 2022 o cca 30%.   Aj keď sa zatiaľ jedná iba o predpoklad dodávateľa tepla, považujeme si za povinnosť vás o tejto skutočnosti včas informovať. Zvýšenie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody bude mať za následok zmenu dokumentu Predpis – dohoda úhrad spojených s užívaním a správou bytov každého dotknutého užívateľa. K zmene uvedených dokumentov správca pristúpi až vtedy, keď bude zvýšenie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody potvrdené.   V Prievidzi,…
Read More