Smernice

Domov / Informácie / Smernice

Zoznam smerníc k 24.01.2019

 1. Organizačný poriadok
 2. Reklamačný poriadok
 3. Mzdový poriadok pre zamestnancov Okresného správcovského bytového družstva Prievidza
 4. Smernica o poplatkoch vyberaných za úkony, ktoré sa vykonávajú nad rámec poplatkov za správu
 5. Smernica pre vedenie účtovníctva
 6. Smernica pre obstarávanie tovarov, prác a služieb
 7. Smernica o nájme spoločných nebytových priestorov, spoločných častí   a zariadení bytového domu
 8. Smernica o zásadách použitia zisku a úhrady prípadnej straty v podmienkach OSBD Prievidza
 9. Smernica o  pracovných cestách v podmienkach OSBD Prievidza
 10. Smernica pre plánovanie údržby majetku v správe OSBD Prievidza
 11. Smernica – postup vykonávania prevodov vlastníctva družstevných bytov
 12. Smernica pre stavebné úpravy v bytoch
 13. Zásady, ktorými sa riadi odpájanie bytov v správe OSBD od centrálneho zásobovania teplom a vybudovanie lokálneho, resp. individuálneho tepelného zdroja
 14. Smernica pre výkon funkcie zástupca vlastníkov, resp. predsedu DS
 15. Zásady pre výkon správy; Príloha k zásadám pre výkon správy
 16. Smernica o zmluvných pokutách, úrokoch a poplatkoch z omeškania
 17. Smernica o utajovaných skutočnostiach súvisiacich s činnosťou OSBD
 18. Smernica o poskytovaní odmien funkcionárom OSBD Prievidza
 19. Metodický pokyn č. 1 pre rozúčtovanie nákladov na výťah
 20. Smernica o nahlasovaní počtu členov domácnosti
 21. Vysvetlivky k jednotlivým skratkám a pojmom používaným v súvislosti s prevádzkou bytového fondu
 22. Štatút spoločného fondu opráv vytvoreného v súlade s čl. 28, odst. 4 bod „g“ Stanov OSBD
 23. Štatút – Fond členských vzťahov
 24. Smernica BOZP
 25. Smernica o prevádzke pokladne v budove OSBD
 26. Smernica o ochrane pred požiarmi v pôsobnosti OSBD
 27. Smernica o vykonávaní kontroly a revíziách elektr. spotrebičov
 28. Zásady organizovania schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v pôsobnosti výkonu správy OSBD Prievidza
 29. Domový poriadok

Všetky smernice OSBD Prievidza sú k nahliadnutiu na sekretariáte OSBD, č.dv. 27

Reklamačný poriadok 

S_15_2_Reklamacny_poriadok.pdf
S_15_2_Reklamacny_poriadok.pdf 41 KB Stiahnuť súbor