Vaše otázky

Domov / Informácie / Vaše otázky

Otázka:

Ktoré oblasti zaťažujú najviac rozpočet domácností a aký vývoj sa očakáva v roku 2019?

Odpoveď:

Takmer štvrtinu výdavkov predstavujú v slovenských domácnostiach platby za vodu, elektrinu či plyn.

Slováci mesačne najviac míňajú na bývanie. Ako informovala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková, v rámci spotrebného koša tvoria výdavky na bývanie, vodu, elektrinu či plyn takmer štvrtinu. „Na potraviny a nealkoholické nápoje dávame 18 % zo všetkých mesačných výdavkov, treťou najnákladnejšou položkou je rekreácia a kultúra s 10 %. Najmenej nám mesačne zhltne vzdelávanie, necelé 2 %,“ uviedla Buchláková.

Drahšie energie !!!

V porovnaní s krajinami Európskej únie mali Slováci za uplynulý rok jedny z najvyšších nákladov nielen na bývanie, ale aj potraviny a nealkoholické nápoje. „Ak sa však pozrieme niekoľko rokov späť, tak za posledných desať rokov sa výdavky na spomínané bývanie a energie mierne znížili. Situácia na komoditných trhoch bola najmä v rokoch 2016 a 2017 priaznivá. Ako však vidíme, ceny idú opäť nahor, Slováci si za plyn, elektrinu a teplo v tomto roku viac priplatia,“ povedala Buchláková.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ešte koncom roka 2018 rozhodol o zvýšení cien elektriny, plynu, vody aj tepla pre rok 2019. V prepočte vychádza, že za plyn si priplatíme od 0,90 do 11 eur mesačne, za elektrinu od 0,6 do 7 eur, za teplo do 2 eur mesačne.


Otázka:

Máme vo vchode rodinu v ktorej sú všetci hluchonemí. V poslednej dobe si zadovážili psa a ten pes neustále breše od pol piatej rána až do večera. Reaguje doslova na každý pohyb v celom vchode. Oni to nepočujú a ale všetci dookola áno. Na koho sa môžem obrátiť so sťažnosťou? Neovládam znakovú reč takže dohovoriť sa im nedá

Ktoré oblasti zaťažujú najviac rozpočet domácností a aký vývoj sa očakáva v roku 2019?

Odpoveď:

Okresné správcovské bytové družstvo, ako správca, môže začať s riešením až na základe písomne podaného podnetu. Je dobré, ak sťažovateľa podporia svojim podpisom aj iní vlastníci bytov a nebytových priestorov, prípadne doloží svoje stanovisko aj zástupca vlastníkov bytového domu. Na anonymne podané sťažnosti nie je možné reagovať.


Otázka:

Bol by som rád keby ste na Vašej www zverejnili ako často sa musia vymieňať či ciachovať vodomery. Potom, kedy a aké prehliadky sa robia na vyhradených technických zariadeniach.

Odpoveď:

Na základe zákona o mertológii č. 142/2000 a vyhlášky č. 210/2000 je povinnosť overovať vodomery v nasledovných intervaloch:

  • studená voda – každých 6 rokov
  • teplá voda – každé 4 roky

Konroly vyhradených technických zariadení v zmysle vyhlášky č. 508/2009 sa vykonávajú nasledovne:

  • odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov – po 4 rokoch
  • odborné prehliadky a odborné skúšky elektro zariadení – po 5 rokoch
  • odborné prehliadky a odborné skúšky plyn.zariadení – po 3 rokoch

Výťahy:

  • odborné prehliadky – po 3 mesiacoch
  • odborné skúšky – po 3 rokoch
  • opakovaná úradná skúška – po 6 rokoch

Otázka:

Kto v súčasnom období poskytuje najvýhodnejšie úvery na zatepľovanie domov? Vie nám družstvo vypracovať žiadosť o poskytnutie úveru?

Odpoveď:

V súčasnosti najvýhodnejší úver na zatepľovanie bytových domov ponúka Štátny fond rozvoja bývania vo výške 75 % obstarávacích nákladov. ŠFRB určil aktuálnu úrokovú sadzbu úveru vo výške 1,5 % p.a.

Bytový dom musí preukázať možnosť prefinancovania 25 % nákladov z vlastných zdrojov, ako aj dostatočnú tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv.

OSBD zabezpečí vypracovanie žiadosti o poskytnutie úveru a všetkých potrebných podkladov.


Otázka:

Je to pravda, že mená neplatičov nie je možné zverejňovať? Ako potom môžeme verejne v dome od nich žiadať, aby si plnili povinnosti?

Odpoveď:

Novela Zákona č. 182/1993 Z.z. (zmena č. 205/2014 Z.z.) platná od 1.10.2014 umožňuje Správcovi zverejniť na mieste obvyklom v dome, na účel ochrany majetku vlastníkov, zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň 500,- eur.


Otázka:

Ak zverejnenie neplatičov chráni zákon č. 428/2002 Z.z. zverejnite aspoň byty, za ktoré sa neplatí.

Odpoveď:

Zverejnenie presnej adresy bytu v úzkom regióne (mesto, sídlisko mesta), bez súhlasu dotknutej osoby je považované za zverejnenie osobného údaja, podľa (§4 ods. 1 písmeno d), alebo sprístupnenie (§4 ods.1 písmeno c. zákona 428/2002 v zmysle neskorších úprav).

Poznámka : od 15.4.2014 je to §5 ods.1, alebo §4 ods. 3, pís. a, bod 3 zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. po novele č. 84/2014 Z.z. z 3. 4. 2014.

Ústnu informáciu o neplatičoch (musí byť zabránené kopírovanie a fotenie podkladov), môže poskytnúť predseda domovej samosprávy na domovej schôdzi, ktorá nie je prístupná verejnosti.


Otázka:

Ako je to s odhadzovaním snehu z chodníkov. Koho je to povinnosť?

Odpoveď:

Podľa §9 ods.3 cestného zákona, rozsah povinností pri odstraňovaní závad v schodnosti upravujú obce VZN podľa ustanovenia §6 zák.č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.


Otázka:

Je možné naše domy poistiť na zodpovednosť za spôsobenú škodu ktorá vznikne napr. keď padne omietka na zaparkované auto?

Odpoveď:

Áno, vlastníci si majú možnosť poistiť aj rôzne iné produkty poistenia.


Otázka:

Prosím mohli by ste zverejniť postup písomného hlasovania. V našom dome majú mnohí užívatelia v tomto smere nejasnosti.

Odpoveď:

Pravidlá písomného hlasovania stanovuje §14 zákona 182/1993 Z.z.


Otázka:

Chcela by som sa spýtať ako postupovať v prípade neprispôsobujúceho suseda, ktorý neustále narúša naše pokojné bývanie, a to hlukom po 22 hod., a hádzaním špakov (ohorkov cigariet) a popola na náš balkón. Máme malé deti a tie sú v noci neustále rušené. Volanie MsP nepomáha.

Odpoveď:

V prípade, ktorý uvádzate Vám Zákon 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov umožňuje postupovať v zmysle § 11, ods. 5, citujem: “ Ak vlastník bytu, alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov, alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje, alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt, alebo nebytový priestor, spoločné časti, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo, alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť, alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže S Ú D na návrh spoločenstva, alebo niektorého vlastníka bytu, alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu, alebo nebytového priestoru.“ Koniec citátu.