História OSBD

Domov / Informácie / História OSBD

História a súčasnosť  Okresného správcovského  bytového družstva v Prievidzi.

 Všeobecné údaje.

Názov organizácie: Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza /OSBD/

Sídlo:                       Stavbárov 6, 971 01 Prievidza

Dátum zriadenia:     15.6.1967

Hlavným poslaním družstva bolo spoločnou činnosťou a spoločnými prostriedkami obstarávať byty a hospodáriť s nimi. V súčasnom období družstvo vykonáva správu  domov v ktorých sa nachádzajú byty, garáže, nebytové  a spoločné priestory.  Družstvo zabezpečuje  ich prevádzku, poskytuje  komplexné služby  súvisiace  s užívaním, obnovou, opravami, údržbou domov, technické skúšky, prehliadky a opravy  vyhradených technických zariadení, výťahov, rozvodov energií.  Požiarnu ochranu, poistenie majetku a zodpovednosti za škody, napomáha výberu dodávateľov prác, zabezpečuje prípravu projektovej dokumentácie na obnovu domov, stavebné povolenie, stavebný dozor, dozor na bezpečnosťou práce až po vydanie kolaudačného rozhodnutia. Vybavuje potrebnú agendu súvisiacu so zabezpečením úverov  na obnovu domov, poskytuje pôžičky, vedie kompletnú účtovnú, daňovú a finančnú agendu domov, Zabezpečuje dodávku energií, tepla, vody, plynu, elektriny a ich  meranie, ciachovanie meračov energií a rozúčtovanie nákladov spojených so spotrebou energií a iné činnosti súvisiace s prevádzkou a užívaním domov

Vznik družstva

Stavebné bytové družstvo v Prievidzi  vzniklo v roku 1967. V podnikovom registri bolo zaregistrované s dátumom 15.6.1967 ako Okresné stavebné bytové družstvo. Postupne v rokoch 1972 až 1975 sa do tohto družstva začlenilo  ďalších  11 malých družstiev, ktoré boli  v niektorých  obciach a mestách okresu.  V Prievidzi, Handlovej, Sebedraží, Pravenci, Dolných Vesteniciach, Kamenci pod Vtáčnikom, Valaskej Belej, Bojniciach, Kanianke a v Opatovciach nad Nitrou.  Od  roku 1975 je výstavba,  riadenie a správa bytového fondu zabezpečovaná z Okresného stavebného bytového družstva. V tomto roku je dokončená i výstavba  administratívnej budovy a následne v roku 1979 i rozšírenie budovy družstva o údržbárske stredisko.

Roky 2014 až 2018 boli rokmi komplexnej rekonštrukcie a modernizácie priestorov bytového družstva. Dôležitým počinom bolo vybudovanie bezbarierového prístupu do budovy,  sociálnych zariadení pre zdravotne postihnuté osoby, vozíčkarov,  postavenie nového výťahu, zasadačky s videotechnikou, vlastného televízneho okruhu, intenzívne zavádzanie výpočtovej techniky, nového a efektívnejšieho spôsobu komunikácie cez webovú stránku, portál Nájomné.sk , vydávanie Spravodajcu a pod.

V roku 1976 bytové družstvo už spravuje  2848 novopostavených bytov, čo predstavuje podľa LV 106 domov a 72 garáži. Tento počet  s novou výstavbou neustále narastal na takmer 9000 bytov a iných objektov. Družstvo pôsobilo  v celom okrese Prievidza.

V bytovom družstve pôsobilo značné množstvo funkcionárov.  Ich zoznam by bol veľmi dlhý. Pri zrode družstva a zabezpečovaní jeho činnosti boli okrem zamestnancov správy družstva, ktorí pracovali na ekonomickom, technickom a organizačno-právnom úseku aj funkcionári družstva  Ing. Karol Déri, Emil Ochát, Teodor Palkovič, JUDr. Vladimír Vaňo,  JUDr. Pavol Žitňan, Emil Labanc, Jozef Cipov, Ing. Ladislav Šebek, Július Urík, Ján Hromada, Ing. Hronský, Ivan Šuba  a ďalší. Na čele družstva ako predsedovia boli  Ing. Ing. Milan Ryziky   JUDr. Karol Mečiar a   Teodor Palkovič. Riaditeľov družstva vykonávali p. Zoltán Kováč,  Ing. Peter Obertík, Ing. Róbert Poliak, Jozef Galo a Ing.  Vladimír Meszároš .

Začiatky neboli ľahké

Až do roku 1990 bolo obdobie veľkej výstavby  domov, bytov i občianskej vybavenosti.  Začiatky boli ťažké. Pamätníci vedia, aký stav bol na sídliskách. Byty nové, ľudia rozdielni. Jedni sa dokázali  o domy a okolie starať iní nie.  K bytom sa prichádzalo   za pomerne malý peniaz. Mnohí si to nevedeli vážiť. Zažili sme na byty aj veľkú kritiku. Vraj  sú to králikárne.  No dnes tie králikárne majú miliónovú hodnotu.  Naše sídliská i domy  po prekonaní detských chorôb začínajú   vypadať slušnejšie  i keď  ešte treba  v oblasti zdravého a pekného bývania  vykonať veľa

Vplyvom zmeny politického a ekonomického systému v roku 1989 nastali v bytovej výstavbe radikálne zmeny. Ukončenie financovania  novej výstavby zo strany štátu, zmeny v daniach,  účtovníctve, v riadení. Ceny tepla, vody, energií začínajú nebývalé narastať. Štát  prestáva občanom dávať dotácie na teplo.  O charakter bytového družstevníctva sa nepretržite zvádzal zápas. Sú rôzne názory  na  minulosť no jedno je však  isté. Popri tých problémoch, ktoré bytová  výstavba priniesla, ktoré znášame a budeme  ešte  znášať, bolo  to práve  bytové družstvo  a ľudia v ňom, ktorí  posunuli kultúru bývania  a zabezpečili v okrese  bývanie obrovskému množstvu ľudí. Bolo správne že sa zavčasu začalo s prípravou opatrení smerujúcich k úsporám energií, k obnove domov.

Životné prostredie a kultúra bývania

Na sídliskách je veľká koncentrácia  domov i obyvateľov. Mrzí nás, že v posledných dvadsiatych rokoch ubúda najmä v meste Prievidza zeleň.  Mnohé trávnaté plochy zásluhou nepredvídavých a nesprávnych rozhodnutí vedenia mesta  boli zastavané   rôznymi budovami. Zvíťazili záujmy jednotlivcov a ich pomáhačov nad záujmami obyvateľov. Nepokročilo sa v budovaní podzemných garáží. Ulice a priestranstvá okolo domov sú obsadené parkujúcimi autami. Ihrísk, priestranstiev,  klubovní, zariadení pre aktívny oddych  pre mládež i starších  nepribúda.  No krčiem, kaviarní a iných obchodných objektov pribúda.. Máme vážne obavy, že tento stav  neprispieva k zdravému životnému prostrediu a môže spôsobiť nezáujem  najmä mladých ľudí o život v Prievidzi .Ukazuje sa , že nestačí mať len krásny zrekonštruovaný byt, či dom, ale dôležité sú aj ostatné podmienky pre  plnohodnotný  a zmyslu plný život. Komplexná revitalizácia obytných zón zaostáva .Počet obyvateľov klesá a paradoxne počet domov narastá, naše sídliská sa zahusťujú.

Nepopulárne opatrenia     

Počas uplynulých rokov sme v  družstve museli neraz robiť i nepopulárne opatrenia. S určitým nepochopením  sa stretlo rušenie stratovej údržby, realizácia termostatizácie, hydraulického vyvažovania tepelných sústav v jednotlivých domoch,  zavádzanie  pomerových meračov tepla a vody. No napokon realizácia týchto opatrení priniesla našim bývajúcim    milióny korún úspor na energiách, veľké úspory vody a  tepla. Správnou sa ukázalo  uplatňovanie  zásady, nech si každý platí to čo spotrebuje. Museli sme  zaviesť systém, aby   náklady spojené s bytom  znášal  bývajúci a nie   celý dom. Prax nám potvrdila, že to rozhodnutie bolo správne.

Najvýraznejšie sa to prejavilo v úsporách nákladov na často nekontrolovateľné prevádzanie opráv v bytoch a výmenu konštrukčných prvkov. Nebolo dovtedy zriedkavosťou, že kto mal kamaráta na družstve  mal vymenené niektoré prvky , napr. batérie, či kuchynské  linky, vnútorné dvere  a pod. niekoľko krát a niekto za celé roky ani raz. Bývajúci sa začali viac starať o svoje byty, začali sa viac starať  o účelné vynakladanie finančných prostriedkov do opráv domu a spoločných zariadení..

Presun kompetencií

Začali sme  nahradzovať centrálny systém správy domov a bytov decentralizáciou. Čoraz viac právomoci a kompetencií sme presúvali na samosprávu, na užívateľov bytov. Na rozdiel  od minulých rokov dosiahli sme stav, že každý dom, každý bývajúci dnes vie koľko  a načo boli použité  finančné prostriedky, ktoré vložil do fondu opráv a údržby, že  každá jedna vynaložená koruna  musí byť vopred odsúhlasená užívateľmi resp.  vlastníkmi domov. Dnes už je  samozrejmé a to aj zo zákona, že každý sa musí podieľať  na úhrade nákladov spojených s užívaním a vlastníctvom  spoločných častí  domu. Každý dom má samostatný účet.

Súčasnosť

Družstvo  vykonáva správu pre    8 040  bytov, 138 garáží, 446  spoločných a 30 nebytových priestorov .Z uvedeného počtu  je 7.300 bytov v osobnom vlastníctve a 740  bytov vo vlastníctve družstva.  OSBD má základné imanie  za  45,5 milióna Euro. Ročný predpis  nájomného – za služby a dodávky energií predstavuje čiastku takmer 12 miliónov  Euro. Zložitá sociálna situácia v okrese Prievidza vytvára podmienky  na neschopnosť niektorých bývajúcich uhrádzať náklady spojené s bývaním. Napr. len za rok 2017 suma nedoplatkov  predstavovala čiastku  takmer  266 tis. Euro  čo je  1,6  % z celkového predpisu platieb.
Tvoríme  rezervy na obnovu a prevádzku domov

Priemerná ročná tvorba fondu opráv v domoch ktoré spravujeme je 4,1 milióna Euro. Rezerva na fondoch  opráv údržby a prevádzky je  7,1 milióna Euro. Družstvo začalo s intenzívnou obnovou domov  po roku 2006. Na obnovu domov, zateplenie obvodových plášťov, striech, výmenu dvier, okien  a iných významnejších opráv sme zabezpečili okrem prostriedkov domov  za posledných 10 rokov  vyše  20 miliónov Euro výhodných úverov.   Ku koncu roka máme  obnovených – zateplených 83 % domov   – 165 domov. Ostáva nám obnoviť ešte  34 domov.   Na programe dňa je obnova výťahov, postupná obnova protipožiarnej techniky, bezpečnosť domov a ľudí v nich bývajúcich, meranie a odpočty spotreby energií prostredníctvom rádiových modulov, regulácia rozvodov energií , zvyšovanie kultúry bývania.

Najväčšia časť nákladov na bývanie

Najväčšiu časť nákladov na bývanie tvoria platby za energie, najmä teplo a teplú vodu. Opatrenia, ktoré sme postupne realizovali, ako je  hydraulické vyregulovanie tepelných sústav, meranie tepla, obnova domov, zatepľovanie, rozbeh budovania netradičných zdrojov energií a iné  sa  bývajúcim veľmi vyplatili. Spotreba tepla výrazne poklesla. Prostriedky vložené do zatepľovania sú jediné pri obnove domov, ktoré nám zarábajú peniaze. Na úspory majú samozrejme vplyv aj iné opatrenia, ale k najvýznamnejším patria zatepľovanie, regulácia sústav ÚK a TÚV a meranie spotrieb.

Aj napriek realizácii opatrení na úsporu tepla celkové náklady na bývanie (teplo, kúrenie, ohrev teplej vody, studená voda a ostatné) napr. za rok 2017 predstavujú čiastku 6.495.407,79 €. Náklady  na teplo a ohrev TÚV  vo výške 5.057.175,46 € predstavujú 77,86 % z celkových nákladov na bývanie. Náklady na studenú vodu predstavujú čiastku 975.145,90 €., čo je 15,01 % z celkových nákladov na bývanie.  Priemerná spotreba studenej vody na osobu je 18,62 m3 a teplej vody  10,77 m3.  Náklad na ohrev  1 m3 teplej vody  vrátane nákladov na studenú vodu pre ohrev sa za celé družstvo vrátane kotolní pohybuje v rozpätí od 5,7382 €/m3 až do 16,7750 €/m3.  Priemerná cena za družstvo ako celok predstavuje v roku 2017 11,6215 €/m3. Spotreba energií klesá no náklady ktoré uhrádzame dodávateľom energií,  vzhľadom na známe skutočnosti  aj napriek  štátnej regulácii  stúpajú.

Družstvo je stabilné

Činnosť družstva zabezpečuje 9 členné predstavenstvo, 3 členná kontrolná komisia a 18 zamestnancov správy družstva. Veľkým pomocníkom pri správe  domov je  množstvo   zástupcov  vlastníkov  domov a ostatných funkcionárov.

Bytové družstvo je ekonomicky silné, platobne schopné. Dostatočne technicky i personálne vybavené tak,  aby mohlo zabezpečovať správu domov i nad rozsah úloh vyplývajúcich pre správcov zo zákona 182/1993  k plnej spokojnosti bývajúcich. Na rozdiel od tzv. kufríkových správcov má vytvorené dostatočné finančné rezervy a je schopné  v prípade núdze  pomôcť i finančne  domom ktoré spravuje.

Dali sme do prevádzky bezbariérový prístup do našej budovy. Máme k dispozícii výťah,  špeciálne sociálne zariadenia, rokovacie priestory. Umožňujeme tak  na každé naše pracovisko, kanceláriu,  prístup občanom z ťažkým poškodením zdravia, vozíčkarom, mladým mamičkám s deťmi v kočíkoch i starším ľudom.  Dnes už môže každý prísť na družstvo aby osobne mohol  v prípade potreby navštíviť našich zamestnancov, osobne  vybaviť svoje požiadavky.

Realizácia racionalizačných opatrení  v organizácii a riadení družstva nám umožnila vytvoriť dobré priestory na rôzne stretnutia, prezentácie, ale aj uvoľniť časť priestorov Vytvorili sme tak podmienky aj pre zamestnávanie občanov zo ZPS. Dáme k dispozícii  časť našich priestorov  takým organizáciám , resp. agentúram v ktorých náplni práce je kontakt  a služby pre ZTP.

Byť v správe družstva sa oplatí    

Byt pod správou   družstva sa vždy vyplatí .Ako veľký správca  vieme dojednať lepšie ceny dodávok energií, prác, dodávok, v rámci Rámcovej zmluvy SZBD zabezpečujeme pre naše domy mimoriadne  výhodné poistenie, výhodné pôžičky, vedenie účtov, vieme  finančne pomôcť tým, ktorý sa dostanú do zlej finančnej situácie. Družstvo má vytvorené nie len personálne ale aj technické a ekonomické zázemie. Vieme sa v prípade núdze postarať o všetky naše domy.  Považujeme za samozrejmé  urobiť maximum pre čo najväčšiu spokojnosť  tých o domy ktorých sa staráme. Družstvu nehrozí žiadna kríza. Na nedeliteľnom fonde,  fondoch opráv a spoločnom fonde členských vzťahov má družstvo vytvorené dostatočné rezervy na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky

Úlohy družstva pre najbližšie obdobie

Pre najbližšie obdobie  bude okrem iného  predmetom našej činnosti pokračovanie  v plnení dlhodobých úloh spolu s novými úlohami vyplývajúcimi zo zákonov a príslušných noriem  najmä:

  1. Realizovať ďalšie opatrenia na znižovanie   spotreby všetkých druhov energií, obnovou meracej techniky, jej modernizáciou. Pokračovať  v procese riešenia úspor energií. Zabezpečovať  úlohy spojené s realizáciou zákona o energetickej efektívnosti hydraulickým vyregulovaním rozvodov teplej vody.
  2. Pokračovať v propagácii budovania netradičných zdrojov energie. Slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel a pod.
  3. Zabezpečovať včasnú technickú, organizačnú a finančnú  prípravu oprav a obnovu domov, zateplenie  obvodových plášťov, striech, rekonštrukciu stúpačkových –horizontálnych i vertikálnych  rozvodov a obnovu výťahov.
  4. Pripraviť a postupne realizovať proces obnovy ošetrovania starších fasád domov  proti plesni, biologickému a mechanickému znečisteniu.
  5. Pokračovať v prevode bytov do vlastníctva s cieľom urýchlenia procesu prevodov zo zreteľom na možné nepriaznivé dopady pripravovaných noviel zákonov o bývaní..
  6. Obnovovať stav vyhradených technických zariadení, najmä výťahov ktorých značná časť je už po dobe životnosti,
  7. Pokračovať v súlade s prijatými zásadami v  poskytovaní  pôžičky domom, na  preklenutie dočasného nedostatku finančných prostriedkov na  účtoch domov. Vo vybavovaní výhodných úverov zo ŠFRB na obnovu domov.
  8. Zabezpečiť pre všetky domy kde to určuje zákon revízie a doplnenie požiarne bezpečnostných projektov resp. požiarne technických charakteristík Na ich základe  pokračovať v obnove  obnovu požiarne bezpečnostných zariadení.
  9. Zdokonaľovať nový informačný systém, nové programové vybavenie pre oblasť účtovníctva, daní , financovania  a správy domov. Zdokonaliť – rozšíriť informovanosť  bývajúcich /spravodajca, prezentácie, porady, semináre, www stránka/. V širšom rozsahu  poskytovať zástupcom domov on line informácie  o stavoch na účtoch domov, ,stav FOU, spotrebe energií, o neplatičoch a zabezpečenosti domu potrebnými  prostriedkami na jeho prevádzku.
  10. V plnom rozsahu v podmienkach OSBD zabezpečiť naplnenie zákona 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a najmä jeho novelu 283/2018 Z. z.

Záver

Pol storočie  Okresného stavebného bytového družstva ,dnes už Okresného správcovského bytového družstva,  to je náročná a úspešná cesta. Družstvo  patrí medzi uznávané a popredné družstvá na Slovensku,  trvale dosahuje dobré hospodárske výsledky. Družstvo je v dobrej  kondícii. Má dobré  materiálno technické , finančné a personálne  zázemie aby mohlo dobre aj v budúcich rokoch vykonávať správcovskú činnosť,

To čo sa na družstve usilujeme robiť , robíme len a len v prospech tých ktorým domy spravujeme. Vynakladáme prostriedky na zabezpečenie chodu správy družstva, ale aj na to, aby  tí ktorých domy spravujeme mali pocit, že družstvo je tu pre nich a nie naopak.

Teodor Palkovič

Predseda predstavenstva OSBD