Zmena pravidiel rozpočítavania v súvislosti s vydaním vyhlášky č. 503/2022 Z. z.

Energetika, Novinky, Oznamy
Dňom 1. januára 2023 nadobudla účinnosť Vyhláška 503/2022 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstvo tepla  vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla. Táto vyhláška stanovuje: a) teplotu teplej vody na odbernom mieste, b) pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, c) pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo dodaného tepla, na množstvo dodaného tepla na vykurovanie alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla, d) pomer základnej zložky a spotrebnej zložky nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, e) pomer základnej zložky a spotrebnej zložky nákladov na množstvo dodaného tepla, na množstvo dodaného tepla na vykurovanie alebo…
Read More