Reakcia na reportáž v TN zo dňa 26.4.2021

Oznamy
STANOVISKO správcovskej spoločnosti Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza k reportáži regionálneho štábu televízie Markíza a vyhláseniu primátorky mesta Prievidza pani JUDr. Kataríny Macháčkovej o vývoji spotrieb tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody v meste Prievidza a z toho vyplývajúcich preplatkov počas pandémie v roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.   V televíznych novinách odvysielaných televíznou stanicou Markíza 26.4.2021 v reportáži regionálneho štábu zaznelo, že v spotrebe tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody bol v roku 2020 v meste Prievidza oproti minulým rokom zaznamenaný pokles. Toto tvrdenie podporila aj primátorka Prievidze pani JUDr. Katarína Macháčková, ktorá sa vyjadrila, že radnica je prekvapená vývojom spotrieb tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019, pretože očakávali, keďže ľudia trávili počas pandémie viacej času doma, nárast spotrieb tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody. Keďže Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza pôsobí v oblasti…
Read More

Elektronická komunikácia

Oznamy
Pre elektronickú komunikáciu v nasledujúcich obdobiach sa Tlačivom  Žiadosť a vyjadrenie súhlasu žiadateľa so spôsobom doručovania dokumentov a informácií elektronickou formou bolo možné prihlásiť len do 15.4.2021 z dôvodu možnosti spracovania vyúčtovania služieb za rok 2020. Novú žiadosť o elektronické doručovanie dokumentov si môžete zaregistrovať po 1.6.2021 priamo na portáli www.najomne.sk Prihláste sa svojím prístupovým menom a heslom na adrese: https://www.najomne.sk/podavanie-informacii/pre-jednotlivcov/rocne-vyuctovanie-elektronicky/  AKTIVAČNÝ KĽÚČ pre prihlásenie sa do Vášho účtu na www.najomne.sk sa nachádza na prvej strane vyúčtovania služieb za predchádzajúce zúčtovacie obdobie v rámčeku dole (zasielané od r.2016) a pre každý byt je jedinečný! Ďakujeme za pochopenie                                                Váš správca
Read More

“Museli evakuovať ľudí !!!“ Čo na to zodpovedný správca – opodstatnené obavy !!!

Oznamy
Úvodné slová z článku, ktorý bol publikovaný v týždenníku MY Hornonitianske noviny číslo 15 (pre týždeň od 20.4 do 26.4.2021), ročník 17/62 pod názvom „Museli evakuovať ľudí“, ktorých obsahom je vyjadrenie hovorcu hasičov v Trenčianskom kraji Mariána Petríka v znení citujem: „Požiar v bytovom dome na Lúčnej ulici v Prievidzi 10. apríla dopoludnia si vyžiadal evakuáciu tamojších obyvateľov. Vrchné podlažia bytového domu boli po príchode príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na miesto zadymené, obyvatelia z prvých deviatich poschodí sa po výzve susedov postupne evakuovali mimo domu a obyvatelia z najvyššieho poschodia sa nachádzali na balkónoch “, koniec citátu, znejú vážne, ba priam mrazivo a už len pri ich čítaní, nie to ešte pri osobnej skúsenosti s nimi, stiahne človeku hrdlo, naskočí husia koža a v hlave zarezonuje otázka „Čo zlé sa zasa udialo a kde?“ a tiež „Sú všetci moji blízki…
Read More

UPOZORNENIE – organizovanie domových schôdzí po 1.8.2020

Oznamy
UPOZORNENIE pre ZVB a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch !!!   Dňa 18.8.2020 sa uskutočnilo rokovanie Krajského krízového štábu v Trenčíne. Obsahom rokovania bolo posúdenie vývoja epidemiologickej situácie v Trenčianskom kraji a prijatie potrebných opatrení na zamedzenie nekontrolovateľného šírenia ľudskej choroby COVID-19. Po detailnej analýze vývoja epidemiologickej situácie v jednotlivých okresoch Trenčianskeho kraja dospeli členovia krajského krízového štábu k záveru, že celoplošné prijímanie protiepidemiologických opatrení nie je potrebné, je však nutné dostať pod kontrolu situáciu v tzv. „ohniskách nákazy“. Z tohto dôvodu Krajský krízový štáb pristúpil ku kategorizácii jednotlivých okresov. Na základe prijatých kritérií bol okres Prievidza vyhodnotený ako RIZIKOVÝ !!! To znamená, že situácia v oblasti šírenia sa ľudskej choroby COVID-19 bude v okrese Prievidza detailne sledovaná a v prípade potreby budú prijaté sprísnené opatrenia majúce za cieľ zamedziť nekontrolovateľnému šíreniu ľudskej choroby COVID-19. Okresný krízový štáb v Prievidzi, v súlade so…
Read More

Upozornenie !!!

Oznamy
V posledných dňoch sa objavili na internetových stránkach ponuky na drobné opravy v bytoch od subjektov, ktoré nemajú odbornú spôsobilosť a ani oprávnenie na ich výkon. Z tohto dôvodu vás, vlastníkov bytov a nebytových priestorov upozorňujeme na túto skutočnosť a odporúčame, aby ste v prípade akýchkoľvek požiadaviek na opravu vo vašom byte kontaktovali vášho zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý v spolupráci so správcom zabezpečí možnosť odstránenia vášho problému prostredníctvom spoľahlivého a odborne spôsobilého subjektu minimálne sprostredkovaním kontaktu. V prípade, ak sa rozhodnete konať samostatne, je vhodné, aby ste požadovali preukázanie odbornej spôsobilosti realizátora, resp. požadovali vystavenie dokladu o oprave pre prípad možnej reklamácie. Ak nie je možné kontaktovať zástupcu vlastníkov, kontaktujte priamo pracovníkov technického úseku OSBD Prievidza.   Takýmto postupom eliminujete riziko vzniku nepredvídanej udalosti z dôvodu neodborných zásahov hlavne do rozvodov elektriny, plynu, vody a ostatného zariadenia bytov, ktoré majú vplyv na…
Read More

Povinnosti správcu bytového domu na úseku ochrany pred požiarmi

Oznamy
Jedná sa o plnenie povinností vlastníka budovy (vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome) prenesené na správcu na základe uzatvorenej platnej zmluvy o výkone správy (Zákon 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov). Správca zabezpečuje plnenie povinností vlastníka budovy (vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome)!!! V konečnom dôsledku však za plnenie povinností zodpovedajú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domov pretože v prípade neumožnenia plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi zodpovedajú za vzniknuté škody v plnom rozsahu. 25a, ods. 2 Zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov: „Za vlastníka budovy sa pri bytových domoch považujú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Za uplatnenie práv alebo plnenie povinností zodpovedá spoločenstvo alebo správca. Vlastník bytu a nebytového priestoru v dome je povinný umožniť spoločenstvu alebo správcovi uplatniť práva alebo plniť povinnosti, inak zodpovedá za…
Read More

UPOZORNENIE

Oznamy
Vážení klienti, v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sp. zn. OLP/5274/2020 zo dňa 25.6.2020 sa pri vstupe do budovy   NARIAĎUJE: - vstup a pobyt v budove je možný iba s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka), - pri vstupe do budovy má klient povinnosť aplikovať dezinfekciu na ruky, - je potrebné zachovávať odstup medzi jednotlivými klientmi minimálne 2 metre, - pri použití toalety v budove je klient povinný umyť si ruky mydlom a teplou vodou a následne   utrieť ruky   do  JEDNORAZOVÝCH papierových obrúskov, - osobe, u  ktorej  sa  prejavujú  príznaky  akútneho  respiračného  ochorenia,   bude vstup  do budovy ZAKÁZANÝ.   PRE VŠETKÝCH KLIENTOV JE POVINNOSŤOU   - ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, nepokúšať sa o vstup   do budovy, ale je potrebné bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a zostať v izolácii!  …
Read More

Aktuálna informácia o stave portálu www.najomne.sk

Oznamy
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, vzhľadom k možnostiam využitia portálu www.najomne.sk by sme Vás chceli informovať, aké údaje nájdete na portáli v súčasnosti a aké údaje sú pre vás pripravované: Zaplatené platby sú väčšinou zobrazované po uzávierke mesiaca. Naše pracovníčky odd. nájomné  upravia chybné platby, platby na iné účty, chybné variabilné symboly ... . Od začiatku roku 2020 sme začali zobrazovať aj čakajúce platby, no nie sú zobrazované pravidelne (Nikdy nebudú zobrazované ako v prehliadačoch bánk). V období práce našich pracovníkov na vyúčtovaní služieb za predchádzajúci kalendárny rok a v súčasnosti z dôvodu nariadenia okresného hygienika (COVID 19) sme pracovali v skrátenom čase, čo zapríčinilo, že naše spracovanie sa omeškalo. Za uvedené sa ospravedlňujeme. Odpočty SV,TUV a pomerových meračov UK sú na portál dávané po ukončení reklamačného obdobia VS za príslušný rok. S firmou ISTA, ktorá robí spracovanie údajov meračov…
Read More