UPOZORNENIE

Oznamy
Vážení klienti, v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sp. zn. OLP/5274/2020 zo dňa 25.6.2020 sa pri vstupe do budovy   NARIAĎUJE: - vstup a pobyt v budove je možný iba s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka), - pri vstupe do budovy má klient povinnosť aplikovať dezinfekciu na ruky, - je potrebné zachovávať odstup medzi jednotlivými klientmi minimálne 2 metre, - pri použití toalety v budove je klient povinný umyť si ruky mydlom a teplou vodou a následne   utrieť ruky   do  JEDNORAZOVÝCH papierových obrúskov, - osobe, u  ktorej  sa  prejavujú  príznaky  akútneho  respiračného  ochorenia,   bude vstup  do budovy ZAKÁZANÝ.   PRE VŠETKÝCH KLIENTOV JE POVINNOSŤOU   - ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, nepokúšať sa o vstup   do budovy, ale je potrebné bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a zostať v izolácii!  …
Read More

Aktuálna informácia o činnosti OSBD po zrušení núdzového stavu v SR

Oznamy
Dňom 13-teho júna 2020, uplynutím 24-tej hodiny sa ruší v Slovenskej republike núdzový stav. Túto skutočnosť schválila vláda SR na svojom rokovaní dňa 10.6.2020. Aj napriek vyššie uvedenému, v Slovenskej republike je naďalej aktuálna mimoriadna situácia, ktorú vláda Slovenskej republiky vyhlásila svojím uznesením č. 111 zo dňa 11.3.2020. To znamená, že v súlade s uvoľňovaním obmedzení vyhláseným vládou Slovenskej republiky je možný návrat do normálneho stavu aj v činnosti OSBD Prievidza. Pri úplnom znovuotvorení budovy OSBD je však potrebné brať do úvahy ustanovenia „Opatrenia“ Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 9.6.2020. Podľa vyššie uvedeného opatrenia sa s účinnosťou od 10.6.2020 do odvolania nariaďuje prevádzkam poskytujúcim službu v súlade s § 48, ods. 4, písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre zákazníkov a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení: -            vstup a pobyt…
Read More

Oznámenie o prerušení dodávky tepla PTH a.s.

Oznamy
Z dôvodu plánovanej opravy, údržby a revízie Tepelného napájača SE, ENO - Prievidza a primárnych rozvodov tepla v Prievidzi nebude v dňoch 6.júla - 10.júla 2020 (päť dní) k dispozícií teplá úžitková voda (TÚV) dodávaná zo systému účinného centralizovaného zásobovania teplom, (zdroj tepla v ENO), okrem dodávok TÚV z individuálnych zdrojov tepla (plynových kotolní) spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo a.s.
Read More

Aktuálna informácia o stave portálu www.najomne.sk

Oznamy
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, vzhľadom k možnostiam využitia portálu www.najomne.sk by sme Vás chceli informovať, aké údaje nájdete na portáli v súčasnosti a aké údaje sú pre vás pripravované: Zaplatené platby sú väčšinou zobrazované po uzávierke mesiaca. Naše pracovníčky odd. nájomné  upravia chybné platby, platby na iné účty, chybné variabilné symboly ... . Od začiatku roku 2020 sme začali zobrazovať aj čakajúce platby, no nie sú zobrazované pravidelne (Nikdy nebudú zobrazované ako v prehliadačoch bánk). V období práce našich pracovníkov na vyúčtovaní služieb za predchádzajúci kalendárny rok a v súčasnosti z dôvodu nariadenia okresného hygienika (COVID 19) sme pracovali v skrátenom čase, čo zapríčinilo, že naše spracovanie sa omeškalo. Za uvedené sa ospravedlňujeme. Odpočty SV,TUV a pomerových meračov UK sú na portál dávané po ukončení reklamačného obdobia VS za príslušný rok. S firmou ISTA, ktorá robí spracovanie údajov meračov…
Read More

Zoznam opatrení oznámených predsedom vlády SR dňa 24.3.2020

Oznamy
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) vydá opatrenie, ktorým nariadi sociálnym zariadeniam, aby dodržiavali prísne hygienické opatrenia. 2. Posúva sa vykonateľnosť preventívnych prehliadok, ktoré sa musia vykonávať vo vzťahu k práci. 3. Všetky ministerstvá v priebehu jedného až dvoch dní prehodnotia všetky lehoty, ktoré sa dajú posunúť na neskôr. 4. V zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje aj zdravotná starostlivosť bude vyhlásený núdzový stav. 5. Hygienici vydajú nariadenie, podľa ktorého sa uzavrie činnosť denných stacionárov. 6. Ešte v utorok sa predloží návrh zákona, podľa ktorého budú môcť štátne orgány v čase krízy využívať lokalizačné dáta ľudí, ktoré im poskytnú mobilní operátori. 7. Ministerstvo zdravotníctva určí po jednej nemocnici na východe a strede Slovenska a v Bratislave, ktoré budú slúžiť čisto len na liečbu ochorenia Covid-19. V ostatných nemocniciach budú na tento…
Read More

UBYFO servis s.r.o. – opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu

Oznamy
Vážený obchodný partner. Dovoľujeme si Vás informovať, že UBYFO servis s.r.o. Prievidza s ohľadom na súčasnú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu prijíma opatrenia vo forme obmedzenia osobného kontaktu vo svojich prevádzkach. Tieto opatrenia prijímame z dôvodu ochrany našich zamestnancov a aj vás všetkých, ale hlavne z dôvodu minimalizovania šírenia nákazy. Tento režim bude platiť až do odvolania. 1.       Všetky administratívne úkony, nevyžadujúce si osobný kontakt  budeme vybavovať telefonicky a to na čísle : 0918 110 222 V prípade, že telefónny kontakt nie je možný, v sídle spoločnosti, Športová 32 Prievidza je namontované dorozumievacie zariadenie a zvonček, cez ktoré je možné komunikovať. 2.       Všetky nahlášky porúch budeme vybavovať telefonicky a to na číslach : poruchy výťahov  na čísle  0918 111 200, ostatné poruchy na telefónnom čísle : 0918 110 222, prípadne na e-mailovej adrese ubyfo.dispecing@gmail.com. 3.       Poruchy v bytoch,…
Read More

INFORMÁCIA O NOVELE ZÁKONA 182/1993 Z. z. ÚČINNEJ OD 1.2.2020

Oznamy
INFORMÁCIA O NOVELE ZÁKONA 182/1993 Z. z. ÚČINNEJ OD 1.2.2020 Dňa 5. decembra 2019 NR SR schválila poslanecký návrh zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1.2.2020 novelizuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Zmeny vyvolané predmetnou novelou: 1/ Do základných ustanovení zákona § 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov bolo zapracované ustanovenie o domovom poriadku. Domový poriadok predstavuje súhrn pravidiel, práv a povinností dotknutých osôb pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku. §2 zákona sa dopĺňa o ods. 16 v znení: „Domovým poriadkom sa rozumie vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome SCHVÁLENÝ súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv a povinností vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré…
Read More

Domový poriadok na schválenie

Oznamy
Okresné správcovské bytové družstvo, Prievidza   DOMOVÝ PORIADOK    Prvá časť Všeobecné ustanovenia  Čl. I. Úvodné ustanovenie a základné pojmy  Tento domový poriadok upravuje najmä práva a povinnosti vlastníka bytu a nebytového priestoru, správcu bytového domu vlastníka, prenajímateľa a nájomníka bytu a nebytového priestoru vyplývajúce z užívania bytu a nebytového priestoru, ich vzájomné vzťahy a vzájomné vzťahy nájomcov bytov a nebytových priestorov a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, spôsob zabezpečenia poriadku a čistoty v dome a jeho okolí, spôsob užívania nebytových priestorov, spoločných priestorov a zariadení domu. Základné práva a povinnosti vlastníkov a nájomníkov bytov a nebytových priestorov upravuje Občiansky zákonník, Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákon 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Správu bytového domu vykonáva správca…
Read More