Zmena pravidiel rozpočítavania v súvislosti s vydaním vyhlášky č. 503/2022 Z. z.

Energetika, Novinky, Oznamy
Dňom 1. januára 2023 nadobudla účinnosť Vyhláška 503/2022 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstvo tepla  vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla. Táto vyhláška stanovuje: a) teplotu teplej vody na odbernom mieste, b) pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, c) pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo dodaného tepla, na množstvo dodaného tepla na vykurovanie alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla, d) pomer základnej zložky a spotrebnej zložky nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, e) pomer základnej zložky a spotrebnej zložky nákladov na množstvo dodaného tepla, na množstvo dodaného tepla na vykurovanie alebo…
Read More

Ohlas na poradu zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Novinky, Oznamy
V dňoch 21 a 22.3.2023 boli na OSBD porady  so zástupcami a koordinátormi domov.  Účastníci porady boli podrobne oboznámení : So spôsobom vyúčtovania služieb  za rok 2022 Úpravou predpisov úhrad spojených s užívaním bytov z dôvodov nárastu cien , najmä energií, služieb, daní a poplatkov. S Vyhláškou 503/2022 Z.z. o novom spôsobe rozpočítavania nákladov  na teplo a teplú vodu. O pomoci zástupcom vlastníkov od zamestnancov družstva. O potrebe ukončenia procesu prechodu z klasickej komunikácie na elektronickú.   Podľa vyjadrení ktoré sme na družstvo dostali od niektorých  zástupcov porada bola prínosom a pomohla pri  rozšírení znalostí súvisiacich  so správou  domov.   Zverejňujeme jeden z ohlasov, ktoré sme dostali a ktorý môže byť poučný aj pre niektorých  zástupcov vlastníkov.    Z mailu citujeme: „ Ďakujem za dobre spracovaný  materiál, ktorý bol  prezentovaný na porade. Zvlášť  oceňujem manuál pre zástupcov vlastníkov.    Chcela by som  požiadať o takýto jednoduchý…
Read More

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD zo dňa 28.2.2023

Novinky, Oznamy
Dňa 28. februára 2023 rokovalo predstavenstvo OSBD. Členovia predstavenstva prerokovali, okrem iného, najmä: Postup zabezpečenia realizácie Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR číslo 503/2022 , v podmienkach OSBD   Návrh  riešenia  nových  predpisov  nájomného  a  služieb  v  závislosti  nárastu  cien  energií a služieb a postup pri doručovaní vyúčtovania služieb   Správou o vykonaní auditu riadiacich aktov OSBD a návrhu opatrení a s tým súvisiacou Metodikou pre tvorbu riadiacich aktov v podmienkach Okresného správcovského bytového družstva Prievidza a Filozofiou vypracovávania riadiacich aktov. Skonštatovali že pre zjednotenie riadiacich aktov je potrebné schváliť Smernicu pre tvorbu riadiacich aktov. Túto, ako aj ostatné riadiace akty, bude pripomienkovať komisia, ktorá dá navrhované riadiace akty do definitívnej podoby a následne ich predloží na schválenie predstavenstvu. Tiež je potrebné zjednotiť pojmy pre vydávanie riadiacich aktov   Prípravu porád so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov, termínmi a…
Read More

Únik PLYNU – informácie od SPP

Novinky, Oznamy
10 dôležitých krokov ako správne postupovať pri úniku plynu V priestoroch, v ktorých je cítiť zápach plynu, otvorte okná a odvetrávajte ich (najlepšie vytvorením prievanu). Netelefonujte, nefajčite, vypnite všetky plynové spotrebiče a nepoužívajte otvorený oheň. Nevypínajte, ani nezapínajte elektrické spotrebiče, nevyťahujte prívodné káble elektrických spotrebičov zo zásuvky, nevypínajte hlavný vypínač ani ističe, nepoužívajte výťah. Uzatvorte uzáver plynu pri plynomeri. Upozornite susedov (nezvoňte do susedných bytov!) o podozrení na únik plynu a informujte ich o vyššie uvedených opatreniach. Opustite priestory s možným únikom plynu a vzdiaľte sa na bezpečné miesto. Uzavrite hlavný uzáver plynu (HUP). Z priestorov vzdialených od možného úniku plynu ihneď volajte Poruchovú linku – plyn 0850 111 727 a riaďte sa pokynmi dispečera. V prípade úniku plynu z uzavretého (nedostupného) priestoru (bytu, pivnice…) kontaktujte aj Tiesňovú linku 112, resp. hasičov 150, alebo políciu 158. Na bezpečnom mieste počkajte na príchod…
Read More

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD dňa 30.1.2023

Oznamy
Dňa 30. januára 2023 rokovalo predstavenstvo OSBD. Členovia predstavenstva prerokovali, okrem iného, najmä:   Návrh rekonštrukcie webovej stránky v súlade so Zákonom o  ochrane osobných  údajov; Informáciu o konaní schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle Zákona č. 182/1993 Z. z., § 8, odsek 1, písm. f., kde uložili riaditeľovi vo väčšom rozsahu do príprav, priebehu a najmä udržiavania kontaktov so zástupcami vlastníkov zapájať garantov z radov zamestnancov OSBD; Informáciu o spracovaní plánov opráv domov na rok 2023; zámer budovania bezbariérových vstupov do bytových domov; informáciu k vyhláške Ministerstva hospodárstva SR číslo 503/2022, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo s účinnosťou od…
Read More

Čo sú cookies?

Novinky, Oznamy
(pôvod z anglického slova cookie v preklade - koláčik, sušienka) Cookies (čítaj kukís) sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na disk do vášho počítača alebo mobilu, tabletu pri návšteve konkrétnej webovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a textový obsah (spleť čísel a písmen, ktoré však majú svoju logiku). Pri ďalšej návšteve toho istého webu prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies (u vás na zariadení) naspäť na webovú stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila. Vďaka tomu vieme, že ste už web navštívili. Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky, stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení pod svojím kontom a pri nasledujúcej návšteve alebo prekliku na inú podstránku vie, že ste to vy. Rozdelenie cookies: Vo všeobecnosti…
Read More

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD

Novinky, Oznamy
Dňa 19. decembra 2022 rokovalo predstavenstvo OSBD. Okrem iného sa zaoberalo najmä:   *  pripravenosťou na zimnú vykurovaciu sezónu 2022/2023, kde skonštatovalo, že pripravenosť je štandardne dobrá. Objektívnym nedostatkom v komplexe informácií je fakt, že dodávatelia tepla nemali k dátumu konania predstavenstva schválené ceny tepla na rok 2023 z dôvodu nejasností v pravidlách a nariadeniach zo strany vlády Slovenskej republiky.   *  zámermi  zostavovania  návrhu  rozpočtu  na  rok  2023  a  pripravenosťou OSBD na zabezpečenie prevádzky  pri zvýšených  nákladoch súvisiacich s nárastom cien energií, služieb, daní,    inflácie,  a iných nákladov.    Predstavenstvo sa kriticky vyjadrilo k  angažovanosti zamestnancov v oblasti  rozširovania elektronickej komunikácie.  V tomto smere prijalo nevyhnutné opatrenia. Zdôraznilo nevyhnutnosť zintenzívnenia   komunikácie so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov. V tomto smere predstavenstvo prijalo príslušné  opatrenia;   *  problematikou  znižovania  nákladov  oblasti  vyúčtovania  služieb  spojených  s  užívaním bytov a nebytových priestorov za…
Read More