Čo robiť pri požiari v bytovom dome

Novinky, Oznamy
Ak viete, že je v budove požiar, volajte 112 - nehľadajte úkryt pod posteľou či nábytkom.   Snažte sa uzavrieť všetky škáry, kadiaľ by mohol dym prejsť.   Oblejte okná vodou.    Namočte uteráky a uložte ich okolo zatvorených dverí.   Nesnažte sa unikať oknami - počkajte na vyslobodenie. Radšej mávajte kúskom oblečenia, aby si vás všimli.   Nevychádzajte na schodisko, ak je tam dym. Ten zabíja viac ako oheň.   Ak sa v miestnosti nachádza dym, plazte sa po zemi a dýchajte cez mokrú textíliu   Ak sa vám nepodarí ísť von, skúste vyjsť na terasu alebo balkón a mávajte niečím, aby vás videli.   Ak je požiar vo vašom byte, skúste vyjsť von a zavrite za sebou dvere.   Zavrite okná, aby ste zabránili vstupu dymu.   Zavolajte na…
Read More

Vlastníkom bytov a nebytových priestorov v súvislosti s požiarom v dome v Handlovej

Novinky, Oznamy
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov   OSBD Prievidza, ako zodpovedný správca bytových domov, snažiaci sa predovšetkým chrániť vaše životy, zdravie a majetok, už dlhodobo upozorňuje na potrebu plnenia si povinností z vašej strany v oblasti dodržiavania požiadaviek vyplývajúcich zo Zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Musíme konštatovať, že ani naše dobre mienené rady, odporúčania, resp. striktné požiadavky na vás, vlastníkov bytov a nebytových priestorov v mnohých bytových domoch nepadajú na úrodnú pôdu. Niektorí vlastníci bytov a nebytových priestorov permanentne ignorujú svoju povinnosť zabezpečiť naplnenie požiadaviek vyššie uvedeného zákona. V noci z 15. na 16. júna 2022 bohužiaľ došlo v jednom bytovom dome k tragickej udalosti, ktorá si vyžiadala obete z radov vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Nielen pod vplyvom spomínanej udalosti, ale aj z dôvodu enormnej snahy ochrániť vaše životy a zdravie vás všetkých opätovne DÔRAZNE UPOZORŇUJEME  A ŽIADAME aby…
Read More

Informácia o zaradení do kategórie vysoko spoľahlivých daňových subjektov.

Novinky, Oznamy
OSBD Prievidza dlhodobo pôsobí v oblasti výkonu správcovskej činnosti a jeho snahou je poskytovať služby vlastníkom bytov a nebytových priestorov komplexne, promptne a pokiaľ je to možné aj nad rámec zákonných povinností, Hlavnou prioritou OSBD Prievidza, v oblasti výkonu správcovskej činnosti, je predovšetkým kvalita poskytovaných služieb vo všeobecnosti, pretože kvalita poskytovaných služieb je prvým predpokladom dôveryhodného správcu. Kvalitné plnenie celého spektra úloh a činností v oblasti výkonu správy však nie je vždy samozrejmosťou. V podmienkach OSBD Prievidza sa plnenie úloh a výkon činností v oblasti výkonu správy, ako dôsledok cieleného a nepoľavujúceho úsilia orgánov družstva a jeho zamestnancov, stalo dlhodobým štandardom, o čom svedčí aj nasledovná skutočnosť: Dňa 11.5.2022 obdržalo OSBD Prievidza od Daňového úradu Trenčín dokument s nasledovným obsahom: „Daňový úrad Trenčín podľa § 53d zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje daňovému…
Read More

Informácia o konaní Zhromaždenia delegátov OSBD Prievidza.

Novinky, Oznamy
Dňa 8. júna 2022 sa zišli delegáti na Výročnom zhromaždení delegátov OSBD Prievidza.  Predmetom rokovania bolo zhodnotenie: výsledkov družstva za rok 2021 v oblasti správy, ekonomiky , obnovy domov,  zariadení a celkového hospodárenia družstva. plnenie uznesení a hlavných úloh z ostatného zhromaždenia delegátov. Schválenie: Ročnej účtovnej závierky, rozdelenie a použitie zisku Správy predstavenstva o hospodárení a činnosti  družstva za rok 2021 Rozpočtu družstva na rok 2022 Rokovanie potvrdilo, že Výsledky družstva i napriek zložitej situácii súvisiacej s pandémiou  boli hodnotené kladne. Družstvo splnilo všetky úlohy dané ostatným  zhromaždením delegátov. Výsledky ukázali dobré hospodárenie družstva. Výrazom dobrej činnosti bolo zabezpečovanie všetkých  úloh vyplývajúcich zo zákonov v oblasti hospodárenia,  ochrany majetku, ochrany osobných údajov, požiarnej ochrany,  revízií vybraných technických zariadení, obnovy a rekonštrukcie domov, komplexné poistenie majetku družstva a domov a pod. Pozitívne bol hodnotený stav v meracej a regulačnej technike i zber dát pomocou rádiových modulov.…
Read More

Účel a postupy havarijnej služby pri vzniku nepredvídaných udalostí v bytových domoch

Novinky, Oznamy
Na odstránenie havarijného stavu spoločných častí a spoločných zariadení domu slúži z pohľadu správcu tzv. havarijná služba.   Za havarijný stav sa pokladá situácia, keď je náhle narušené riadne užívanie bytu alebo nebytového priestoru a zároveň je ohrozená bezpečnosť bývania v bytovom dome.   Pôvodcom havarijných stavov v bytovom dome môžu byť najmä nasledovné skutočnosti: živelné udalosti, vytápanie bytov a spoločných priestorov z hlavných rozvodov SV, TV, ÚK a striech, únik plynu, stav výťahu ohrozujúci bezpečnosť prepravovaných osôb, skrat v elektrickom vedení bytového domu, prerušenie dodávky elektrickej energie, plynu, studenej vody, ÚK z dôvodu poruchy hlavných rozvodov zdravotechniky a elektroinštalácie, poškodenie alebo upchanie kanalizačnej prípojky a pod.    Odstránenie havarijného stavu pozostáva:   - z „primárneho zásahu“, ktorého úlohou je predovšetkým zamedziť vzniku škôd na majetku vlastníkov vo väčšom rozsahu ako je nevyhnutné, resp. zabrániť ohrozeniu bezpečnosti bývania a…
Read More

Postup registrácie na portál www.najomne.sk

Novinky, Oznamy
Registrácia je na adrese https://www.najomne.sk/registracia Na stránke je aj pomoc s prihlásením, kde je popísaný presný postup registrácie. https://www.najomne.sk/pomoc-pri-prihlaseni/ Prihlasovacie Meno musí mať 6 až 15 znakov. Prihlasovacie Heslo môže mať maximálne 10 znakov. Prihlasovacie Meno a Heslo si zapamätajte, alebo si ho starostlivo uchovajte.
Read More

Informácia o konaní schôdzí

Novinky, Oznamy
Vážení zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov,   v súvislosti s aktuálnymi opatreniami spojenými s vývojom okolo šírenia nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a ich uvoľňovaním, vám oznamujem informácie, ktoré bezprostredne ovplyvňujú možnosť konania schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal s účinnosťou od 26. februára 2022 súhrnnú informáciu k aktuálnym Vyhláškam úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24/2022 k obmedzeniam hromadných podujatí a č. 25/2022 k obmedzeniam prevádzok. Obsah uvedených vyhlášok tvoria nasledovné pravidlá:   - s účinnosťou od 26. februára 2022 sa rušia režimy OTP, OP a OP+, čo pre prácu správcu znamená, že počnúc uvedeným dňom pracuje v režime ZÁKLAD čo znamená, že prístup do budovy majú, s určitými miernymi obmedzeniami,  všetci  bez rozdielu, - pri vstupe do budovy sú návštevníci povinní mať prekryté horné dýchacie cesty , - v priestoroch budovy sú návštevníci povinní dodržiavať rozostupy min. 2…
Read More

CENY TEPLA – maximálne URSO, rok 2022

Novinky, Oznamy
Dodávateľ Variabilná zložka €/kWh rok 2021 Fixná zložka €/kW rok 2021 Variabilná zložka €/kWh rok 2022 Fixná zložka €/kW rok 2022           PTH Prievidza 0,07332 * 282,399 * 0,11412 274,1442   0,08928 ** 282,399 **     KMET Handlová 0,06588 242,0628 0,10368 242,0628 D. Vestenice 0,05616 194,98812 0,08352 220,54296 Kanianka 0,0600 227,99412 0,0600 227,99412 Pravenec 0,0582 224,57448 0,08412 298,15716 *   cena PTH od 1.4.2021 ** cena PTH od 1.7.2021
Read More

Vlhkosť a pleseň v byte

Novinky, Oznamy
Vlhkosť a pleseň v domácnosti môže súvisieť s množstvom príčin, ale k tým najčastejším patrí aj tá, ktorú robíme pri vykurovaní počas zimy. Takto sa jej zbavíte. Väčšina Slovákov pri klesajúcich teplotách zapína radiátory. Málokto si pritom spomenie na vlhkosť ( jediné, na čom v zimnom období záleží, je predsa vyhriaty domov). Pri vykurovaní sa do miestností dostáva teplý vzduch, ktorý v sebe dokáže zadržať viac vody a vlhkosti. V rámci boja proti vlhkosti veľa ľudí inštinktívne pridáva teplotu na kúrení, čo však pôsobí presne opačne, ako by sme chceli. Šetriť sa nevypláca  Problém s vlhkosťou a kúrením bližšie vysvetľujú viacerí odborníci zo spoločností, ktoré domácnostiam poskytujú riešenia pri nadmernej vlhkosti. Skutočný problém je kondenzácia, ktorá je najčastejšou formou vlhkosti v domácnostiach. S hromadením vlhka v domácnostiach často súvisí sychravé počasie,…
Read More

Zbernice pre diaľkový zber dát z meračov

Novinky, Oznamy
Vážení zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Dovoľujem si vám v mene správcovskej spoločnosti predložiť túto „úvahu“, ktorá by mala viesť v konečnom dôsledku k optimalizácii diaľkového zberu, prenosu a ďalšieho spracovania údajov o spotrebách v jednotlivých bytoch a nebytových priestoroch v bytových domoch nachádzajúcich sa v našej správe, ktoré sú základným predpokladom pre vypracovanie ročného vyúčtovania služieb. Je vám iste známe, že technický rozvoj sa jednoznačne dotýka aj oblasti správcovskej činnosti vo všetkých jej oblastiach. Jednou z dôležitých úloh správcu je zabezpečiť, vypracovať a predložiť užívateľom bytov a nebytových priestorov ročné zúčtovanie služieb za uplynulé účtovné obdobie a to v termíne do 31. mája nasledujúceho roka. Táto oblasť prešla v minulosti rôznymi stupňami vývoja, od v minulosti absolútneho nemerania spotrieb v bytoch a nebytových priestoroch až po súčasnú snahu o elektronické (diaľkové) odpočty hodnôt. Pre vytvorenie možnosti diaľkového zberu dát bolo potrebné vyvinúť príslušné technické komponenty, či už z oblasti…
Read More