Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD

Novinky, Oznamy
Dňa 20. septembra 2022 rokovalo predstavenstvo OSBD. Okrem iného sa zaoberalo najmä:   * Informáciou o priebežnom plnení rozpočtu za I. polrok 2022;   * Riešením kompenzácií nedoplatkov v súvislosti s vyúčtovaním preplatkov z vyúčtovania služieb, kde sa na podnet viacerých užívateľov opätovne preverila správnosť postupu OSBD v tejto oblasti. Na základe právnej analýzy sme sa utvrdili v presvedčení, že už zabehnutý spôsob kompenzácie nedoplatkov je správny a budeme v ňom pokračovať i v budúcich obdobiach;   * Správou o plnení úloh pri zabezpečovaní informovanosti bývajúcich prostredníctvom webovej stránky OSBD. Tu predstavenstvo konštatovalo, že je potrebné zvýšiť aktivitu zamestnancov v oblasti publikačnej činnosti a aktualizácie jednotlivých sekcií stránky, ako aj zvýšenie funkcionality a zlepšenie prehľadnosti webovej stránky;   * V rámci zisťovania možností úspory finančných prostriedkov bývajúcich v bytových domoch v správe OSBD sa členovia predstavenstva zaoberali aj možnosťou…
Read More

Školenie zamestnancov OSBD

Novinky, Oznamy
Dňa 20.9.2022 sa konalo školenie členov Predstavenstva, Kontrolnej komisie a zamestnancov Okresného správcovského bytového družstva Prievidza. Účelom série školení bolo oboznámenie sa s platnou legislatívou k prednášaným témam.  Témami školenia boli:   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a súvisiacich predpisov Požiarna prevencia a predpisy súvisiace s požiarnou ochranou Poskytovanie prvej pomoci a používanie defibrilátora Poistenie obytných budov – dôležitosť poistenia a obsah poistných zmlúv.   Výklad daných tém vykonali špecialisti – odborní pracovníci. Úroveň prednášok bola hodnotená vysoko pozitívne a účasť na  nich bola veľmi užitočná a splnila svoj účel.  Prispela k rozšíreniu znalostí s cieľom zlepšenia služieb pre tých, ktorým družstvo spravuje byty.
Read More

Na koho sa obrátiť, keď ste svedkami týrania zvierat?

Novinky, Oznamy
V poslednom období sa množia prípady, keď sú užívatelia bytov a nebytových priestorov svedkami týrania zvierať, väčšinou „najlepšieho priateľa človeka“, psa.   Čo však je týranie zvierat? Hovoríme o prípadoch, ako  je vyhladovanie na smrť, dobitie či iné fyzické poškodenie,      organizovanie psích zápasov či držanie zvierat v katastrofálnych podmienkach určených na množenie šteniat. Týranie zvieraťa však znamená aj úmyselné štvanie zvierat proti ľuďom či iným zvieratám, úmyselné zbavenie sa zvieraťa na ulici alebo usmrtenie, fyzické a psychické týranie, držanie na krátkej reťazi, život zvieraťa bez prístrešku v treskúcej zime a pod.   K nijakému správaniu, ktoré sa vymyká tomu etickému, by sme nemali byť ľahostajní. Týraných a opustených zvierat je stále príliš veľa a potrestaných prípadov príliš málo.   Čo by sme si mali uvedomiť, keď sa staneme svedkami týrania alebo nevhodného zaobchádzania so psami či inými…
Read More

Harmonogram dopúšťania systému ÚK firmou KMET Handlová

Novinky, Oznamy
 Vážený odberateľ, podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva č. 152/2005 Z. z. sa vykurovacie obdobie začína spravidla  1. septembra príslušného roka. Ak po tomto termíne klesne teplota dva dni po sebe pod 13°C a podľa predpovede počasia nemožno v nasledujúcich dňoch očakávať nárast teplôt, spustíme vykurovanie. Žiadame Vás, aby ste do 1.9.2022 ukončili všetky úpravy, rekonštrukcie a údržbu a vykonali prehliadku celého vykurovacieho systému. Predíde sa tým mnohým nepríjemnostiam.   Najčastejšou príčinou porúch vykurovania je vzduch vo vykurovacej sústave. Pri napúšťaní systému musia byť VŠETKY termostatické hlavice úplne otvorené.   Radiátory na najvyššom poschodí sa musia odvzdušňovať. Vypúšťať treba nielen vzduch, ale aj vodu, opakovane, niekoľkokrát.    Zahájenie napúšťania systému ústredného vykurovania sa začne 2.9.2022. Žiadame vás o vyvesenie oznamov na vchody bytových domov podľa priloženého harmonogramu.   Zároveň Vás žiadame, aby ste…
Read More

Informácia k možnosti využitia Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

Novinky, Oznamy
Rodinné a BYTOVÉ DOMY vo všetkých regiónoch Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Finančné prostriedky sú poskytované z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. V pokračovaní projektu je v období 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov €. Do konca roku 2023 je k dispozícii ešte 15 miliónov € z projektu Zelená domácnostiam III. Aké zariadenia sú podporované ? 1/ malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW fotovoltické panely, veterné turbíny. 2/ zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v rodinnom dome alebo bytovom dome  slnečné kolektory, kotly na biomasu, tepelné čerpadlá. Ako je možné o pomoc požiadať ? Pre domácnosti (bytové domy) je dôležité, aby poznali konkrétny druh a inštalovaný výkon navrhovaného zariadenia, pretože od toho závisí výška podpory.…
Read More

Informácia o rokovaní Predstavenstva  OSBD

Novinky, Oznamy
Dňa 25.7.2022 rokovalo predstavenstvo OSBD. Okrem iného sa zaoberalo najmä: *Prípravou školenia zamestnancov  o prevencii v požiarnej ochrane,, poskytovaní prvej pomoci, zákonov a vyhlášok súvisiacich  so zabezpečovaním bezpečnosti a ochrany zdravia. *Pilotným projektom. Dôležitou časťou rokovania bolo posudzovanie návrhu pilotného projektu budovania slnečných kolektorov. Realizácia tohto projektu na  strechách  domov ktoré spravujeme je  jednou z ciest  ako zmierniť dopad zvyšovania nákladov na bývanie, na energie. Bližšie informácie budú zverejnené na našej webovej stránka. Bude k tomu uskutočnená porada zástupcov vlastníkov, kde budú podrobnejšie vysvetlené podmienky a postupy pri realizácii projektu. *Prechodom na tarifu „D“. Jedným z opatrení ktoré predstavenstvo prerokovávalo a ktoré pri splnení požadovaných náležitostí môže pomôcť k dosiahnutiu úspor v nákladov na elektrinu je transformácia spotreby elektrickej energie v spoločných priestoroch bytových  domov vrátane spotreby elektriny spotrebovanej na prevádzku výťahov , schodísk a pod. do tarify  „D“ – domácnosť. Podrobné informácie…
Read More

Zvýšeniu cien sa nevyhneme.

Novinky, Oznamy
Podľa informácií zverejnených  v časopise ENERGOPORTÁL  extrémne vysoké trhové ceny elektriny a zemného plynu zásadne ovplyvnia regulované ceny energií v roku 2023. Predpokladá sa, že ceny môžu vzrásť  o viac ako dvojnásobne oproti súčasnosti.  Pri pokračovaní súčasných cenových hladín táto úroveň zásadne ovplyvní regulované ceny plynu, elektriny a následne aj ceny tepla. Predpokladá sa, že by mohli regulované ceny plynu pre domácnosti na budúci rok vzrásť  v priemere o takmer 170 % pri súčasných úrovniach trhových cien.  Ceny elektriny pre domácnosti  by mohli vzrásť o vyše  130 %. Očakáva sa, že ceny tepla vyrobeného z plynu  v sústavách CTZ /centralizovaného zásobovania teplom/  by mali vzrásť  v priemere o 140 %.  Skutočné dopady budú známe až po ukončení relevantných cenových konaní v závere roka. Vplyvom vysokých trhových cien regulované ceny pre domácnosti a ďalších regulovaných odberateľov budú znamenať nárast  nákladov na energie pre domácnosti v rozmedzí…
Read More

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi a požiarnej prevencie

Novinky, Oznamy
Oblasť ochrany pred požiarmi tvorí jednu z dôležitých oblastí zabezpečovania existencie bytových domov z pohľadu prevencie pred vznikom nepredvídateľných situácií, ktoré môžu mať za následok ohrozenie životov, zdravia a majetku užívateľov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch. OSBD Prievidza sa zodpovedne venuje danej problematike a neustále upozorňuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov na ich povinnosť udržiavať svoj bytový dom v stave, ktorý vyhovuje požiadavkám ochrany pred požiarmi. V snahe zabezpečiť čo najlepší stav v bytových domoch z pohľadu požiarnej prevencie, OSBD Prievidza, ako zodpovedný správca, spolupracuje v predmetnej oblasti s obchodným partnerom, ktorý má všetky oprávnenia potrebné pre výkon dohľadu nad požiarnou  prevenciou  a  má  v  tomto  ohľade  dlhodobé  skúsenosti. Týmto partnerom je JKBOZ, spol. s r. o. Prievidza. V predmetnej oblasti sa činnosť OSBD Prievidza riadi § 8b, ods. 2, druhá veta, Zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Z vyššie uvedeného vyplýva,…
Read More

MOŽNOSTI PRECHODU NA TARIFU „D“

Novinky, Oznamy
V súčasnom období, keď sa vývoj cien energií vymyká akýmkoľvek pravidlám a nie je možné odhadnúť a predpovedať stabilitu v tejto oblasti je každé opatrenie, ktoré bude viesť k úspore finančných prostriedkov bytových domov dobré. Prijímanie úsporných opatrení však nie je bezproblémový proces a nie všetkým zainteresovaným vyhovuje. Základným problémom v prijímaní úsporných opatrení v ktorejkoľvek oblasti je fakt, že úsporné opatrenia spravidla „bolia“ a znamenajú určitý stupeň odriekania a skromnosti. Jedným z opatrení, o ktorom je OSBD Prievidza presvedčené, že môže pomôcť k dosiahnutiu úspor v oblasti výdaja finančných prostriedkov vlastníkmi bytov a nebytových priestorov je transformácia spotreby elektrickej energie v spoločných priestoroch bytových domov vrátane spotreby elektrickej energie spotrebovanej na prevádzku výťahov do tarify „D“ – domácnosť. Uvedená transformácia je v praxi možná, ale správca, keďže vykonáva správu cudzieho majetku založenú na uzatvorení zmluvy o výkone správy, môže pristúpiť k spomínanej transformácii iba v prípade poskytnutia súčinnosti a prejavenia…
Read More