Harmonogram jesenného zberu odpadov 2023

Novinky, Oznamy
Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov a zberu biologicky rozložiteľného odpadu (konárov, trávy, lístia a iných zvyškov) - jeseň 2023: VO 2: 25.09.2023 – 01.10.2023 VO 3: 02.10.2023 – 08.10.2023 VO 1: 09.10.2023 – 15.10.2023 VO 4, VO 5, VO 6, VO 7: 16.10.2023 –  22.10.2023 Záhradkárske osady: 23.10.2023 – 29.10.2023 Základné a materské školy: 06.11.2023 – 08.11.2023   Volebný obvod Stanovišťa konárov VO č. 1 Nábrežie A. Kmeťa Východná ulica Nábrežie J. Kalinčiaka Vinohradnícka ulica Ulica stavbárov Športová ulica Veľkonecpalská ulica x Poľná ulica Snežienková ulica VO č. 2 Ulica Ľ. Štúra Sklenárska ulica Riečna ulica VO č. 3 Ulica za depom Átriová ulica Ulica J. Červeňa x Ulica J. G. Tajovského VO č. 4 Ulica J. Jesenského x Medzibriežková ulica Puškinova ulica Ulica S. Mečiara x Ulica energetikov Ulica J. Záborského x…
Read More

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD zo dňa 31.7.2023

Novinky, Oznamy
Na rokovaní Predstavenstva OSBD, ktoré sa konalo dňa 31. júla 2023 boli okrem iného prerokovávané nasledovné témy :   Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich rokovaniach predstavenstva;   Informácia o ekonomickej situácii a aktivitách družstva za bežný mesiac;   Aktuálne informácie z oblasti bežnej činnosti družstva a správy domov, prevodov bytov do osobného vlastníctva a pod.;   Vyhodnotenie priebehu Zhromaždenia delegátov, postup riešenia podnetov a úloh Zhromaždenia delegátov. Konanie Zhromaždenia delegátov členovia predstavenstva vyhodnotili ako bezproblémový, splnilo svoj účel;   Informácia o priebehu doručovania Vyúčtovania služieb za rok 2022 a riešenie kompenzácií nedoplatkov a preplatkov;   Celopodniková dovolenka zamestnancov OSBD, ktorá bude v dňoch od 28.8.2023 do 31.8.2023 vrátane;   Členovia predstavenstva sa zaoberali aktualizáciou Smerníc OSBD;   Informácie o: -      porade so zamestnancami, uskutočnenej  dňa 13.6.2023, -      zmluvách s PTH na dodávku množstva tepla pre rok 2024 -    …
Read More

Informácia o konaní Zhromaždenia delegátov OSBD.

Novinky, Oznamy
7.6.2023 bolo rokovanie Zhromaždenia delegátov OSBD. Zhromaždenie zhodnotilo výsledky družstva  za rok 2022 v oblasti správy, ekonomiky  a hospodárenia družstva. Prerokovalo správu o práci Predstavenstva OSBD a správu o  činnosti družstva. Schválilo ročnú účtovnú závierku, rozdelenie a použitie hospodárskeho výsledku a prijalo rozpočet družstva na rok 2023 a plán hlavných úloh.   Delegáti vopred dostali k dispozícii podrobné písomné materiály o hospodárení družstva, plnení prijatých uznesení a smerovaní družstva. Výsledky  družstva za rok 2022 boli hodnotené  i napriek zložitej situácii súvisiacej s pandémiou a energetickou krízou  pozitívne.  Družstvo splnilo stanovené úlohy vyplývajúce z ostatného Zhromaždenia delegátov.               Činnosť družstva ako správcovskej organizácie  bola  v súlade s našim poslaním, príslušnými zákonmi a Stanovami OSBD.  Výrazom dobrej práce družstva je zabezpečovanie všetkých úloh vyplývajúcich zo zákonov v oblasti hospodárenia, ochrany majetku, ochrany osobných údajov, požiarnej ochrany, revízií, obnovy a rekonštrukcie domov a zariadení v nich, ako i   zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z energetických,…
Read More

Úprava predpisov úhrad spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov

Novinky, Oznamy
Enormný nárast cien energií a ostatných vstupov priamo ovplyvňujúcich podmienky bývania v bytových domoch, donútil OSBD Prievidza pristúpiť v roku 2023 k celoplošnej úprave predpisov úhrad spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov.   Úprava predpisov úhrad spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov sa dotkne  všetkých položiek uvádzaných v predmetnom dokumente.   Jednotlivé položky predpisov úhrad spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov budú upravované v závislosti od konkrétnych podmienok dopadu cien energií platných pre jednotlivé lokality, teda úprava nebude vykonaná jednotne pre všetky bytové domy nachádzajúce sa v správe OSBD Prievidza.    Výška úpravy vyjadrená v percentách pre jednotlivé položky predpisov úhrad spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov sa bude líšiť podľa lokalít v závislosti od toho, aký konkrétny dopad budú zmeny cien na jednotlivé lokality mať. Jedná sa predovšetkým o rozdiely vyplývajúce okrem iného z úrovne cien od jednotlivých dodávateľov tepla, ktorí tú ktorú…
Read More