Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD

Novinky, Oznamy
Dňa 19. decembra 2022 rokovalo predstavenstvo OSBD. Okrem iného sa zaoberalo najmä:   *  pripravenosťou na zimnú vykurovaciu sezónu 2022/2023, kde skonštatovalo, že pripravenosť je štandardne dobrá. Objektívnym nedostatkom v komplexe informácií je fakt, že dodávatelia tepla nemali k dátumu konania predstavenstva schválené ceny tepla na rok 2023 z dôvodu nejasností v pravidlách a nariadeniach zo strany vlády Slovenskej republiky.   *  zámermi  zostavovania  návrhu  rozpočtu  na  rok  2023  a  pripravenosťou OSBD na zabezpečenie prevádzky  pri zvýšených  nákladoch súvisiacich s nárastom cien energií, služieb, daní,    inflácie,  a iných nákladov.    Predstavenstvo sa kriticky vyjadrilo k  angažovanosti zamestnancov v oblasti  rozširovania elektronickej komunikácie.  V tomto smere prijalo nevyhnutné opatrenia. Zdôraznilo nevyhnutnosť zintenzívnenia   komunikácie so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov. V tomto smere predstavenstvo prijalo príslušné  opatrenia;   *  problematikou  znižovania  nákladov  oblasti  vyúčtovania  služieb  spojených  s  užívaním bytov a nebytových priestorov za…
Read More

Energetická chudoba

Novinky, Oznamy
Nekontrolovateľný pohyb cien energií na svetových trhoch pomaly, ale isto zavádza do praxe v Európskej únii doteraz prakticky neznámy pojem ENERGETICKÁ CHUDOBA. Z uvedeného dôvodu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ,,úrad“) podľa § 9 ods. 3 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len ,,zákon“) predkladá do vlády Slovenskej republiky materiál „Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby“. Právo Európskej únie zatiaľ neobsahuje presnú definíciu energetickej chudoby, ani jednotné prístupy k riešeniu tohto novodobého sociálneho fenoménu. Prístupy a spôsoby riešenia problému energetickej chudoby existujúce smernice Európskej únie delegujú na jednotlivé členské štáty. Hlavným cieľom predkladaného návrhu koncepcie nie je navrhnúť a implementovať krátkodobé a okamžité opatrenia od 1. januára 2023 na pomoc domácnostiam pri zmiernení dopadov prebiehajúcej krízovej situácie v energetike. Predložený návrh…
Read More

Ako si správne nastaviť a používať termostatické hlavice?

Nezaradené, Novinky, Oznamy
Náklady na kúrenie tvoria stále najvyššiu položku z celkových nákladov na bývanie. Je preto vhodné zamyslieť sa nad tým, ako ušetriť peniaze za teplo. Jednoduchým, ale účinným riešením môže byť termostatická hlavica s hydraulickým ventilom.   Ako už bolo spomenuté, najjednoduchším a najlacnejším automatickým regulačným prvkom vo vykurovacej sústave s teplovodnými radiátormi sú ventily, ktoré ovládajú termostatické hlavice. Tie dokážu regulovať prietok vykurovacej vody do radiátora, čím zabránia zbytočnému a drahému prekurovaniu miestnosti. Ich úlohou je tiež udržiavať v miestnosti konštantnú teplotu.   Odborníci tvrdia, že nájsť investíciu, ktorá by mala rýchlejšiu návratnosť než „termoventil“, je ťažko riešiteľná úloha. Ide o základný  a užívateľsky veľmi jednoduchý stupeň regulácie, ktorý pri správnom používaní, podľa rôznych odhadov, pomáha ušetriť 5 až 30% nákladov za kúrenie oproti používaniu ručných ventilov.      Termostatická hlavica teda dokáže ušetriť energiu…
Read More

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD

Novinky, Oznamy
Dňa 20. septembra 2022 rokovalo predstavenstvo OSBD. Okrem iného sa zaoberalo najmä:   * Informáciou o priebežnom plnení rozpočtu za I. polrok 2022;   * Riešením kompenzácií nedoplatkov v súvislosti s vyúčtovaním preplatkov z vyúčtovania služieb, kde sa na podnet viacerých užívateľov opätovne preverila správnosť postupu OSBD v tejto oblasti. Na základe právnej analýzy sme sa utvrdili v presvedčení, že už zabehnutý spôsob kompenzácie nedoplatkov je správny a budeme v ňom pokračovať i v budúcich obdobiach;   * Správou o plnení úloh pri zabezpečovaní informovanosti bývajúcich prostredníctvom webovej stránky OSBD. Tu predstavenstvo konštatovalo, že je potrebné zvýšiť aktivitu zamestnancov v oblasti publikačnej činnosti a aktualizácie jednotlivých sekcií stránky, ako aj zvýšenie funkcionality a zlepšenie prehľadnosti webovej stránky;   * V rámci zisťovania možností úspory finančných prostriedkov bývajúcich v bytových domoch v správe OSBD sa členovia predstavenstva zaoberali aj možnosťou…
Read More

Školenie zamestnancov OSBD

Novinky, Oznamy
Dňa 20.9.2022 sa konalo školenie členov Predstavenstva, Kontrolnej komisie a zamestnancov Okresného správcovského bytového družstva Prievidza. Účelom série školení bolo oboznámenie sa s platnou legislatívou k prednášaným témam.  Témami školenia boli:   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a súvisiacich predpisov Požiarna prevencia a predpisy súvisiace s požiarnou ochranou Poskytovanie prvej pomoci a používanie defibrilátora Poistenie obytných budov – dôležitosť poistenia a obsah poistných zmlúv.   Výklad daných tém vykonali špecialisti – odborní pracovníci. Úroveň prednášok bola hodnotená vysoko pozitívne a účasť na  nich bola veľmi užitočná a splnila svoj účel.  Prispela k rozšíreniu znalostí s cieľom zlepšenia služieb pre tých, ktorým družstvo spravuje byty.
Read More

Na koho sa obrátiť, keď ste svedkami týrania zvierat?

Novinky, Oznamy
V poslednom období sa množia prípady, keď sú užívatelia bytov a nebytových priestorov svedkami týrania zvierať, väčšinou „najlepšieho priateľa človeka“, psa.   Čo však je týranie zvierat? Hovoríme o prípadoch, ako  je vyhladovanie na smrť, dobitie či iné fyzické poškodenie,      organizovanie psích zápasov či držanie zvierat v katastrofálnych podmienkach určených na množenie šteniat. Týranie zvieraťa však znamená aj úmyselné štvanie zvierat proti ľuďom či iným zvieratám, úmyselné zbavenie sa zvieraťa na ulici alebo usmrtenie, fyzické a psychické týranie, držanie na krátkej reťazi, život zvieraťa bez prístrešku v treskúcej zime a pod.   K nijakému správaniu, ktoré sa vymyká tomu etickému, by sme nemali byť ľahostajní. Týraných a opustených zvierat je stále príliš veľa a potrestaných prípadov príliš málo.   Čo by sme si mali uvedomiť, keď sa staneme svedkami týrania alebo nevhodného zaobchádzania so psami či inými…
Read More