Úprava predpisov úhrad spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov

Novinky, Oznamy
Enormný nárast cien energií a ostatných vstupov priamo ovplyvňujúcich podmienky bývania v bytových domoch, donútil OSBD Prievidza pristúpiť v roku 2023 k celoplošnej úprave predpisov úhrad spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov.   Úprava predpisov úhrad spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov sa dotkne  všetkých položiek uvádzaných v predmetnom dokumente.   Jednotlivé položky predpisov úhrad spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov budú upravované v závislosti od konkrétnych podmienok dopadu cien energií platných pre jednotlivé lokality, teda úprava nebude vykonaná jednotne pre všetky bytové domy nachádzajúce sa v správe OSBD Prievidza.    Výška úpravy vyjadrená v percentách pre jednotlivé položky predpisov úhrad spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov sa bude líšiť podľa lokalít v závislosti od toho, aký konkrétny dopad budú zmeny cien na jednotlivé lokality mať. Jedná sa predovšetkým o rozdiely vyplývajúce okrem iného z úrovne cien od jednotlivých dodávateľov tepla, ktorí tú ktorú…
Read More

Zmena pravidiel rozpočítavania v súvislosti s vydaním vyhlášky č. 503/2022 Z. z.

Energetika, Novinky, Oznamy
Dňom 1. januára 2023 nadobudla účinnosť Vyhláška 503/2022 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstvo tepla  vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla. Táto vyhláška stanovuje: a) teplotu teplej vody na odbernom mieste, b) pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, c) pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo dodaného tepla, na množstvo dodaného tepla na vykurovanie alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla, d) pomer základnej zložky a spotrebnej zložky nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, e) pomer základnej zložky a spotrebnej zložky nákladov na množstvo dodaného tepla, na množstvo dodaného tepla na vykurovanie alebo…
Read More

Ohlas na poradu zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Novinky, Oznamy
V dňoch 21 a 22.3.2023 boli na OSBD porady  so zástupcami a koordinátormi domov.  Účastníci porady boli podrobne oboznámení : So spôsobom vyúčtovania služieb  za rok 2022 Úpravou predpisov úhrad spojených s užívaním bytov z dôvodov nárastu cien , najmä energií, služieb, daní a poplatkov. S Vyhláškou 503/2022 Z.z. o novom spôsobe rozpočítavania nákladov  na teplo a teplú vodu. O pomoci zástupcom vlastníkov od zamestnancov družstva. O potrebe ukončenia procesu prechodu z klasickej komunikácie na elektronickú.   Podľa vyjadrení ktoré sme na družstvo dostali od niektorých  zástupcov porada bola prínosom a pomohla pri  rozšírení znalostí súvisiacich  so správou  domov.   Zverejňujeme jeden z ohlasov, ktoré sme dostali a ktorý môže byť poučný aj pre niektorých  zástupcov vlastníkov.    Z mailu citujeme: „ Ďakujem za dobre spracovaný  materiál, ktorý bol  prezentovaný na porade. Zvlášť  oceňujem manuál pre zástupcov vlastníkov.    Chcela by som  požiadať o takýto jednoduchý…
Read More

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD zo dňa 28.2.2023

Novinky, Oznamy
Dňa 28. februára 2023 rokovalo predstavenstvo OSBD. Členovia predstavenstva prerokovali, okrem iného, najmä: Postup zabezpečenia realizácie Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR číslo 503/2022 , v podmienkach OSBD   Návrh  riešenia  nových  predpisov  nájomného  a  služieb  v  závislosti  nárastu  cien  energií a služieb a postup pri doručovaní vyúčtovania služieb   Správou o vykonaní auditu riadiacich aktov OSBD a návrhu opatrení a s tým súvisiacou Metodikou pre tvorbu riadiacich aktov v podmienkach Okresného správcovského bytového družstva Prievidza a Filozofiou vypracovávania riadiacich aktov. Skonštatovali že pre zjednotenie riadiacich aktov je potrebné schváliť Smernicu pre tvorbu riadiacich aktov. Túto, ako aj ostatné riadiace akty, bude pripomienkovať komisia, ktorá dá navrhované riadiace akty do definitívnej podoby a následne ich predloží na schválenie predstavenstvu. Tiež je potrebné zjednotiť pojmy pre vydávanie riadiacich aktov   Prípravu porád so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov, termínmi a…
Read More

Únik PLYNU – informácie od SPP

Novinky, Oznamy
10 dôležitých krokov ako správne postupovať pri úniku plynu V priestoroch, v ktorých je cítiť zápach plynu, otvorte okná a odvetrávajte ich (najlepšie vytvorením prievanu). Netelefonujte, nefajčite, vypnite všetky plynové spotrebiče a nepoužívajte otvorený oheň. Nevypínajte, ani nezapínajte elektrické spotrebiče, nevyťahujte prívodné káble elektrických spotrebičov zo zásuvky, nevypínajte hlavný vypínač ani ističe, nepoužívajte výťah. Uzatvorte uzáver plynu pri plynomeri. Upozornite susedov (nezvoňte do susedných bytov!) o podozrení na únik plynu a informujte ich o vyššie uvedených opatreniach. Opustite priestory s možným únikom plynu a vzdiaľte sa na bezpečné miesto. Uzavrite hlavný uzáver plynu (HUP). Z priestorov vzdialených od možného úniku plynu ihneď volajte Poruchovú linku – plyn 0850 111 727 a riaďte sa pokynmi dispečera. V prípade úniku plynu z uzavretého (nedostupného) priestoru (bytu, pivnice…) kontaktujte aj Tiesňovú linku 112, resp. hasičov 150, alebo políciu 158. Na bezpečnom mieste počkajte na príchod…
Read More