Zákony a vyhlášky

Domov / Informácie / Zákony a vyhlášky

Vykurovacie obdobie.
Začiatok a koniec vykurovacieho obdobia určuje vyhláška č. 152/2005 Z.z.
Aktuálne znenie 01.05.2005
152 VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005
o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného
spotrebiteľa Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 16
ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike ustanovuje:
§ 1
Určený čas dodávky tepla
(1) Určený čas dodávky tepla na vykurovanie (ďalej len „vykurovacie
obdobie“) sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka
a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
(2) Teplo na vykurovanie začne dodávateľ tepla (ďalej len „dodávateľ“)
dodávať, ak
1. a) vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období
klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 o C a podľa
predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej
priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a
2. b) vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu
vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s
vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota
meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 o
(3) Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota
vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou
nasledujúcich dní nad 13 o C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno
očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni
pod túto hodnotu. Dodávateľ obnoví vo vykurovacom období vykurovanie
po splnení podmienok dodávky tepla podľa odseku 2.
Poznámka: Za stanovenie začiatku , prerušenia a konca
vykurovacieho obdobia je zodpovedný dodávateľ tepla.

Stanovenie jednotného času výmeny vodomerov.
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej
republiky
Dňa 12.6.2019 bola vyhlásená v Zbierke zákonov vyhláška č. 161/2019 Z.
z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 27. mája 2019 o meradlách a metrologickej kontrole.
V prílohe č. 1 vyhlášky č. 161/2019 Z. z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 o meradlách a
metrologickej kontrole v časti 1.3. Objem a prietok, v bode 1.3.1 Bytový
vodomer na
1. a) studenú vodu,
2. b) na teplú vodu,
je stanovený čas platnosti overenia v rokoch – 5 rokov.
To znamená, že sa vyhláškou stanovuje jednotný čas platnosti overenia
určeného bytového meradla na teplú a studenú vodu.
DÔLEŽITÉ !!!
V zmysle prechodných ustanovení vyhlášky § 11 odsek (2)
„Čas platnosti overenia určených meradiel overených podľa právnych
predpisov účinných do 31. júla 2019 sa počíta podľa právnych
predpisov účinných do 31. júla 2019, najneskôr do vykonania
následného overenia určených meradiel“.
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 2019