Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD zo dňa 31.7.2023

Novinky, Oznamy
Na rokovaní Predstavenstva OSBD, ktoré sa konalo dňa 31. júla 2023 boli okrem iného prerokovávané nasledovné témy :   Kontrola plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich rokovaniach predstavenstva;   Informácia o ekonomickej situácii a aktivitách družstva za bežný mesiac;   Aktuálne informácie z oblasti bežnej činnosti družstva a správy domov, prevodov bytov do osobného vlastníctva a pod.;   Vyhodnotenie priebehu Zhromaždenia delegátov, postup riešenia podnetov a úloh Zhromaždenia delegátov. Konanie Zhromaždenia delegátov členovia predstavenstva vyhodnotili ako bezproblémový, splnilo svoj účel;   Informácia o priebehu doručovania Vyúčtovania služieb za rok 2022 a riešenie kompenzácií nedoplatkov a preplatkov;   Celopodniková dovolenka zamestnancov OSBD, ktorá bude v dňoch od 28.8.2023 do 31.8.2023 vrátane;   Členovia predstavenstva sa zaoberali aktualizáciou Smerníc OSBD;   Informácie o: -      porade so zamestnancami, uskutočnenej  dňa 13.6.2023, -      zmluvách s PTH na dodávku množstva tepla pre rok 2024 -    …
Read More

Informácia o konaní Zhromaždenia delegátov OSBD.

Novinky, Oznamy
7.6.2023 bolo rokovanie Zhromaždenia delegátov OSBD. Zhromaždenie zhodnotilo výsledky družstva  za rok 2022 v oblasti správy, ekonomiky  a hospodárenia družstva. Prerokovalo správu o práci Predstavenstva OSBD a správu o  činnosti družstva. Schválilo ročnú účtovnú závierku, rozdelenie a použitie hospodárskeho výsledku a prijalo rozpočet družstva na rok 2023 a plán hlavných úloh.   Delegáti vopred dostali k dispozícii podrobné písomné materiály o hospodárení družstva, plnení prijatých uznesení a smerovaní družstva. Výsledky  družstva za rok 2022 boli hodnotené  i napriek zložitej situácii súvisiacej s pandémiou a energetickou krízou  pozitívne.  Družstvo splnilo stanovené úlohy vyplývajúce z ostatného Zhromaždenia delegátov.               Činnosť družstva ako správcovskej organizácie  bola  v súlade s našim poslaním, príslušnými zákonmi a Stanovami OSBD.  Výrazom dobrej práce družstva je zabezpečovanie všetkých úloh vyplývajúcich zo zákonov v oblasti hospodárenia, ochrany majetku, ochrany osobných údajov, požiarnej ochrany, revízií, obnovy a rekonštrukcie domov a zariadení v nich, ako i   zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z energetických,…
Read More

Úprava predpisov úhrad spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov

Novinky, Oznamy
Enormný nárast cien energií a ostatných vstupov priamo ovplyvňujúcich podmienky bývania v bytových domoch, donútil OSBD Prievidza pristúpiť v roku 2023 k celoplošnej úprave predpisov úhrad spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov.   Úprava predpisov úhrad spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov sa dotkne  všetkých položiek uvádzaných v predmetnom dokumente.   Jednotlivé položky predpisov úhrad spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov budú upravované v závislosti od konkrétnych podmienok dopadu cien energií platných pre jednotlivé lokality, teda úprava nebude vykonaná jednotne pre všetky bytové domy nachádzajúce sa v správe OSBD Prievidza.    Výška úpravy vyjadrená v percentách pre jednotlivé položky predpisov úhrad spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov sa bude líšiť podľa lokalít v závislosti od toho, aký konkrétny dopad budú zmeny cien na jednotlivé lokality mať. Jedná sa predovšetkým o rozdiely vyplývajúce okrem iného z úrovne cien od jednotlivých dodávateľov tepla, ktorí tú ktorú…
Read More

Zmena pravidiel rozpočítavania v súvislosti s vydaním vyhlášky č. 503/2022 Z. z.

Energetika, Novinky, Oznamy
Dňom 1. januára 2023 nadobudla účinnosť Vyhláška 503/2022 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstvo tepla  vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla. Táto vyhláška stanovuje: a) teplotu teplej vody na odbernom mieste, b) pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, c) pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo dodaného tepla, na množstvo dodaného tepla na vykurovanie alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla, d) pomer základnej zložky a spotrebnej zložky nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, e) pomer základnej zložky a spotrebnej zložky nákladov na množstvo dodaného tepla, na množstvo dodaného tepla na vykurovanie alebo…
Read More

Ohlas na poradu zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Novinky, Oznamy
V dňoch 21 a 22.3.2023 boli na OSBD porady  so zástupcami a koordinátormi domov.  Účastníci porady boli podrobne oboznámení : So spôsobom vyúčtovania služieb  za rok 2022 Úpravou predpisov úhrad spojených s užívaním bytov z dôvodov nárastu cien , najmä energií, služieb, daní a poplatkov. S Vyhláškou 503/2022 Z.z. o novom spôsobe rozpočítavania nákladov  na teplo a teplú vodu. O pomoci zástupcom vlastníkov od zamestnancov družstva. O potrebe ukončenia procesu prechodu z klasickej komunikácie na elektronickú.   Podľa vyjadrení ktoré sme na družstvo dostali od niektorých  zástupcov porada bola prínosom a pomohla pri  rozšírení znalostí súvisiacich  so správou  domov.   Zverejňujeme jeden z ohlasov, ktoré sme dostali a ktorý môže byť poučný aj pre niektorých  zástupcov vlastníkov.    Z mailu citujeme: „ Ďakujem za dobre spracovaný  materiál, ktorý bol  prezentovaný na porade. Zvlášť  oceňujem manuál pre zástupcov vlastníkov.    Chcela by som  požiadať o takýto jednoduchý…
Read More

Únik PLYNU – informácie od SPP

Novinky, Oznamy
10 dôležitých krokov ako správne postupovať pri úniku plynu V priestoroch, v ktorých je cítiť zápach plynu, otvorte okná a odvetrávajte ich (najlepšie vytvorením prievanu). Netelefonujte, nefajčite, vypnite všetky plynové spotrebiče a nepoužívajte otvorený oheň. Nevypínajte, ani nezapínajte elektrické spotrebiče, nevyťahujte prívodné káble elektrických spotrebičov zo zásuvky, nevypínajte hlavný vypínač ani ističe, nepoužívajte výťah. Uzatvorte uzáver plynu pri plynomeri. Upozornite susedov (nezvoňte do susedných bytov!) o podozrení na únik plynu a informujte ich o vyššie uvedených opatreniach. Opustite priestory s možným únikom plynu a vzdiaľte sa na bezpečné miesto. Uzavrite hlavný uzáver plynu (HUP). Z priestorov vzdialených od možného úniku plynu ihneď volajte Poruchovú linku – plyn 0850 111 727 a riaďte sa pokynmi dispečera. V prípade úniku plynu z uzavretého (nedostupného) priestoru (bytu, pivnice…) kontaktujte aj Tiesňovú linku 112, resp. hasičov 150, alebo políciu 158. Na bezpečnom mieste počkajte na príchod…
Read More

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD dňa 30.1.2023

Oznamy
Dňa 30. januára 2023 rokovalo predstavenstvo OSBD. Členovia predstavenstva prerokovali, okrem iného, najmä:   Návrh rekonštrukcie webovej stránky v súlade so Zákonom o  ochrane osobných  údajov; Informáciu o konaní schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle Zákona č. 182/1993 Z. z., § 8, odsek 1, písm. f., kde uložili riaditeľovi vo väčšom rozsahu do príprav, priebehu a najmä udržiavania kontaktov so zástupcami vlastníkov zapájať garantov z radov zamestnancov OSBD; Informáciu o spracovaní plánov opráv domov na rok 2023; zámer budovania bezbariérových vstupov do bytových domov; informáciu k vyhláške Ministerstva hospodárstva SR číslo 503/2022, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo s účinnosťou od…
Read More

Čo sú cookies?

Novinky, Oznamy
(pôvod z anglického slova cookie v preklade - koláčik, sušienka) Cookies (čítaj kukís) sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na disk do vášho počítača alebo mobilu, tabletu pri návšteve konkrétnej webovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a textový obsah (spleť čísel a písmen, ktoré však majú svoju logiku). Pri ďalšej návšteve toho istého webu prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies (u vás na zariadení) naspäť na webovú stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila. Vďaka tomu vieme, že ste už web navštívili. Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky, stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení pod svojím kontom a pri nasledujúcej návšteve alebo prekliku na inú podstránku vie, že ste to vy. Rozdelenie cookies: Vo všeobecnosti…
Read More