INFORMÁCIA – 50 rokov SZBD

Oznamy
I N F O R M Á C I A Od 1. januára 1969 bol zriadený vrcholový orgán bytového družstevníctva na Slovensku – Slovenský zväz bytových družstiev (ďalej len SZBD). Ide o najväčšiu strešnú organizáciu, ktorá zastupuje záujmy bytových družstiev pred orgánmi štátnej a všeobecnej správy, vládou a parlamentom. SZBD má dobré zázemie. Okrem iného vykonáva odbornú, metodickú, poradenskú, konzultačnú a vzdelávaciu činnosť. Pri príležitosti 50.-teho výročia vzniku SZBD bola hodnotená práca jednotlivých členských bytových družstiev. Z hodnotenia vyplýva, že významný článok v rámci celého SZBD predstavuje aj Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza (ďalej len družstvo). Za pozitívum je považované najmä to, že družstvo sa významnou mierou podieľalo na výstavbe a obnove domov. V súčasnom období je v pôsobnosti družstva obnovených viac ako 85 % bytových domov. Družstvo dosahuje výrazné…
Čítať viac

Okresné správcovské bytové družstvo inštalovalo vo svojich priestoroch defibrilátor.

Oznamy
28.októbra 2019 Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza nainštalovalo do vestibulu svojej budovy automatický externý defibrilátor. Po vybudovaní bezbariérového vstupu do objektu slúžiaceho predovšetkým starším a imobilným obyvateľom mesta Prievidza  tak bytové družstvo prichádza s ďalšou službou verejnosti. Predseda predstavenstva pán Teodor Palkovič v krátkom príhovore skonštatoval: "Tento prístroj, zachraňujúci životy ľudí pri náhlych problémoch srdca, bude slúžiť nielen tým, ktorí sa budú nachádzať v budove družstva, ale aj širokej verejnosti v blízkom okolí. Sprístupnenie defibrilátora je o to dôležitejšie, že nie vždy je okamžite k dispozícii posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Použitie defibrilátora zvyšuje šancu postihnutého na prežitie“. Defibrilátor, ktorý dokážu obsluhovať nielen lekári, ale aj ľudia bez lekárskeho vzdelania, je podľa neho umiestnený na frekventovanom mieste. "Aby mohol defibrilátor použiť aj laik, prístroj sám okrem písaných a obrazových inštrukcií dáva obsluhe aj…
Čítať viac

Informácia o konaní pracovného stretnutia so zástupcami doteraz neobnovených domov.

Oznamy
Dňa 16.10.2019 sa v priestoroch veľkej zasadačky OSBD Prievidza konalo pracovné stretnutie so zástupcami doteraz neobnovených domov. Obsahom pracovného stretnutia bolo objasnenie technického postupu a možností financovania pri realizácii obnovy bytových domov. Zúčastneným bol na základe prezentácie vysvetlený na jednej strane postup pri výbere materiálov vyhovujúcich platným normám a na strane druhej boli účastníci pracovného stretnutia upozornení na úskalia pri samotnej realizácii obnovy. Oblasť financovania bola na vysokej odbornej úrovni vysvetlená vedúcou ekonomického úseku pani Mgr. Barčinovou, ktorá sa zaoberala problematikou získania finančných prostriedkov zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania a pánom Ing. Mjartanom, zástupcom Slovenskej sporiteľne, ktorý predostrel možnosti získania komerčných finančných prostriedkov zo zdrojov finančných ústavov. Možno konštatovať, že obsah pracovného stretnutia bol rôznorodý, pútavý a zahŕňal najpodstatnejšie oblasti obnovy bytových domov. Záverom je potrebné podotknúť, že jediným, ale o to závažnejším nedostatkom stretnutia…
Čítať viac

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD dňa 28.10.2019

Oznamy
V mesiaci október sa uskutočnilo rokovanie Predstavenstva OSBD Prievidza. Riadne rokovanie sa konalo dňa 28.10.2019. Miestom rokovania bola malá zasadačka OSBD Prievidza. Hlavnou náplňou rokovania predstavenstva zo dňa 28.10.2019 bolo: uvedenie do prevádzky automatického externého defibrilátora; kontrola plnenia prijatých uznesení; informácia o ekonomickej situácii družstva a aktivitách družstva za bežný mesiac; kontrolná správa o stave vyregulovania rozvodov ÚK a TÚV, vo výmene vodomerov, pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, prechod na rádiové moduly; stav zabezpečovania zákona o požiarnej ochrane, požiarne technické projekty, vybavenosť hasiacimi prístrojmi, protipožiarnymi dverami, dodržiavanie poriadku v pivničných priestoroch a na únikových cestách; ostatné témy zaradené na program rokovania (témy sa týkali rôznych oblastí, ktoré sa priamo dotýkajú činnosti OSBD Prievidza) Predstavenstvo OSBD Prievidza sa na svojom rokovaní dňa 28.10.2019 okrem  uvedeného zaoberalo: prevodmi bytov do osobného vlastníctva, ich predajom a darovaním; prenájmami  nebytových a spoločných priestorov a inými vnútro…
Čítať viac

Informácia o rokovaní Predstavenstva.

Oznamy
Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD.  V mesiaci september sa uskutočnilo rokovanie Predstavenstva OSBD Prievidza. Riadne rokovanie sa konalo dňa 26.9.2019. Miestom rokovania bola rokovacia miestnosť hotela HVIEZDA v Dudinciach. Hlavnou náplňou rokovania predstavenstva zo dňa 26.9.2019 bolo: kontrola plnenia prijatých uznesení; informácia o ekonomickej situácii družstva a aktivitách družstva za bežný mesiac; vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. polrok 2019; kontrolná správa o zabezpečovaní webovej stránky OSBD z hľadiska obsahovej, grafickej a jej účinnosti v informovanosti užívateľov bytov v správe OSBD; ostatné témy zaradené na program rokovania (témy sa týkali rôznych oblastí, ktoré sa priamo dotýkajú činnosti OSBD Prievidza) Predstavenstvo OSBD Prievidza sa na svojom rokovaní dňa 26.9.2019 okrem  uvedeného zaoberalo: prevodmi bytov do osobného vlastníctva, ich predajom a darovaním; prenájmami  nebytových a spoločných priestorov a inými vnútro družstevnými otázkami; posudzovaním žiadostí o zánik a zachovanie členstva; zmenami v oblasti obsadzovania funkcií zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov…
Čítať viac

Vykurovacie obdobie.

Oznamy
Vykurovacie   obdobie. Začiatok a koniec vykurovacieho obdobia určuje vyhláška č. 152/2005 Z.z. Aktuálne znenie 01.05.2005 152 VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike ustanovuje: § 1 Určený čas dodávky tepla (1) Určený čas dodávky tepla na vykurovanie (ďalej len „vykurovacie obdobie“) sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. (2) Teplo na vykurovanie začne dodávateľ  tepla (ďalej len „dodávateľ“) dodávať, ak a) vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 o C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej…
Čítať viac

POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV

Oznamy
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza má zabezpečené poistenie bytových domov a ostatného majetku v UNIQA poisťovni, a. s.  Poistná zmluva č. 5127000427 -   zahŕňa komplexné poistenie jednotlivých bytových domov vrátane príslušenstva domu (spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu), ktoré sú v správe OSBD. Poistné obdobie: Poistné  je uhrádzané  vždy  na dobu 1 roka  s  tým,  že poistenie sa predlžuje o ďalší rok,  ak nedôjde k vypovedaniu  najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Poistná zmluva zahŕňa jednotlivé druhy poistenia, ktorými sú: požiarne nebezpečia, živelné nebezpečia, voda z vodovodných zariadení, krádež a lúpež, všeobecná zodpovednosť a poistenie lomu strojov. Druh poistenia:  Požiarne nebezpečia – zahŕňa poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky. Poistené sú všetky obytné domy, t. j. zateplené aj nezateplené a aj tie, ktoré budú zateplené v nasledujúcich rokoch. Dohodnuté sú osobitné dojednania, ktoré sa  vzťahujú na poistenie skla,…
Čítať viac

Oznámenie pre zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Oznamy
 Oznámenie pre zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov       V zmysle Zákona 182/1993 Z. z. v platnom znení oznamujeme všetkým zástupcom vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorí nie sú vlastníkmi bytu v dome v ktorom uvedenú funkciu vykonávajú, nasledovné:   - od  1.7.2019  končí ich výkon funkcie v súlade so zákonom   - po termíne 30.6.2019 nebude možné preplácať drobné nákupy v pokladni OSBD, ktoré budú uskutočnené po uvedenom dátume   - v domoch ktoré nebudú mať po 1.7.2019 riadne zvoleného zástupcu vlastníkov bytov budú zo strany správcu vykonávané iba zákonné činnosti a riešené len havarijné stavy   - v prípade záujmu doterajšieho zástupcu vlastníkov o výkon funkcie, a nemožnosti zvoliť         zástupcu vlastníkov v zmysle zákona je nevyhnutné, aby ho  vlastníci prostredníctvom schôdze,     resp. písomného hlasovania zvolili ako osobu poverenú vlastníkmi, oprávnenú podpisovať          zmluvy -koordinátora bytového domu, priznali mu odmenu a stanovili limit na…
Čítať viac

Slovenská obchodná inšpekcia, jej kontrolná činnosť týkajúca sa povinnosti vlastníka budovy (vlastníkov bytov a nebytových priestorov) v oblasti vyregulovania vnútorných sústav ÚK a TÚV.

Oznamy
Zákonom 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, konkrétne jeho § 11 ods. 1, písm. a až d, je vlastníkovi budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1.000 m2 ( v tomto prípade vlastníci bytov a nebytových priestorov) uložená nasledovná povinnosť: a/ zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove, b/ vybaviť vykurovací systém automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s dlhodobým pobytom osôb, c/ zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody, d/ vybaviť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou, uvedené ustanovenia zákona sú, ako už bolo povedané, zákonnou povinnosťou vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch. Keďže ale bytové domy nemajú právnu subjektivitu, za splnenie povinností zodpovedá správca, ktorý na základe zmluvy o výkone správy vykonáva v súlade so zákonom 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení…
Čítať viac