Na koho sa obrátiť, keď ste svedkami týrania zvierat?

Novinky, Oznamy
V poslednom období sa množia prípady, keď sú užívatelia bytov a nebytových priestorov svedkami týrania zvierať, väčšinou „najlepšieho priateľa človeka“, psa.   Čo však je týranie zvierat? Hovoríme o prípadoch, ako  je vyhladovanie na smrť, dobitie či iné fyzické poškodenie,      organizovanie psích zápasov či držanie zvierat v katastrofálnych podmienkach určených na množenie šteniat. Týranie zvieraťa však znamená aj úmyselné štvanie zvierat proti ľuďom či iným zvieratám, úmyselné zbavenie sa zvieraťa na ulici alebo usmrtenie, fyzické a psychické týranie, držanie na krátkej reťazi, život zvieraťa bez prístrešku v treskúcej zime a pod.   K nijakému správaniu, ktoré sa vymyká tomu etickému, by sme nemali byť ľahostajní. Týraných a opustených zvierat je stále príliš veľa a potrestaných prípadov príliš málo.   Čo by sme si mali uvedomiť, keď sa staneme svedkami týrania alebo nevhodného zaobchádzania so psami či inými…
Read More

Harmonogram dopúšťania systému ÚK firmou KMET Handlová

Novinky, Oznamy
 Vážený odberateľ, podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva č. 152/2005 Z. z. sa vykurovacie obdobie začína spravidla  1. septembra príslušného roka. Ak po tomto termíne klesne teplota dva dni po sebe pod 13°C a podľa predpovede počasia nemožno v nasledujúcich dňoch očakávať nárast teplôt, spustíme vykurovanie. Žiadame Vás, aby ste do 1.9.2022 ukončili všetky úpravy, rekonštrukcie a údržbu a vykonali prehliadku celého vykurovacieho systému. Predíde sa tým mnohým nepríjemnostiam.   Najčastejšou príčinou porúch vykurovania je vzduch vo vykurovacej sústave. Pri napúšťaní systému musia byť VŠETKY termostatické hlavice úplne otvorené.   Radiátory na najvyššom poschodí sa musia odvzdušňovať. Vypúšťať treba nielen vzduch, ale aj vodu, opakovane, niekoľkokrát.    Zahájenie napúšťania systému ústredného vykurovania sa začne 2.9.2022. Žiadame vás o vyvesenie oznamov na vchody bytových domov podľa priloženého harmonogramu.   Zároveň Vás žiadame, aby ste…
Read More

Informácia k možnosti využitia Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

Novinky, Oznamy
Rodinné a BYTOVÉ DOMY vo všetkých regiónoch Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Finančné prostriedky sú poskytované z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. V pokračovaní projektu je v období 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov €. Do konca roku 2023 je k dispozícii ešte 15 miliónov € z projektu Zelená domácnostiam III. Aké zariadenia sú podporované ? 1/ malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW fotovoltické panely, veterné turbíny. 2/ zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v rodinnom dome alebo bytovom dome  slnečné kolektory, kotly na biomasu, tepelné čerpadlá. Ako je možné o pomoc požiadať ? Pre domácnosti (bytové domy) je dôležité, aby poznali konkrétny druh a inštalovaný výkon navrhovaného zariadenia, pretože od toho závisí výška podpory.…
Read More

Informácia o rokovaní Predstavenstva  OSBD

Novinky, Oznamy
Dňa 25.7.2022 rokovalo predstavenstvo OSBD. Okrem iného sa zaoberalo najmä: *Prípravou školenia zamestnancov  o prevencii v požiarnej ochrane,, poskytovaní prvej pomoci, zákonov a vyhlášok súvisiacich  so zabezpečovaním bezpečnosti a ochrany zdravia. *Pilotným projektom. Dôležitou časťou rokovania bolo posudzovanie návrhu pilotného projektu budovania slnečných kolektorov. Realizácia tohto projektu na  strechách  domov ktoré spravujeme je  jednou z ciest  ako zmierniť dopad zvyšovania nákladov na bývanie, na energie. Bližšie informácie budú zverejnené na našej webovej stránka. Bude k tomu uskutočnená porada zástupcov vlastníkov, kde budú podrobnejšie vysvetlené podmienky a postupy pri realizácii projektu. *Prechodom na tarifu „D“. Jedným z opatrení ktoré predstavenstvo prerokovávalo a ktoré pri splnení požadovaných náležitostí môže pomôcť k dosiahnutiu úspor v nákladov na elektrinu je transformácia spotreby elektrickej energie v spoločných priestoroch bytových  domov vrátane spotreby elektriny spotrebovanej na prevádzku výťahov , schodísk a pod. do tarify  „D“ – domácnosť. Podrobné informácie…
Read More

Zvýšeniu cien sa nevyhneme.

Novinky, Oznamy
Podľa informácií zverejnených  v časopise ENERGOPORTÁL  extrémne vysoké trhové ceny elektriny a zemného plynu zásadne ovplyvnia regulované ceny energií v roku 2023. Predpokladá sa, že ceny môžu vzrásť  o viac ako dvojnásobne oproti súčasnosti.  Pri pokračovaní súčasných cenových hladín táto úroveň zásadne ovplyvní regulované ceny plynu, elektriny a následne aj ceny tepla. Predpokladá sa, že by mohli regulované ceny plynu pre domácnosti na budúci rok vzrásť  v priemere o takmer 170 % pri súčasných úrovniach trhových cien.  Ceny elektriny pre domácnosti  by mohli vzrásť o vyše  130 %. Očakáva sa, že ceny tepla vyrobeného z plynu  v sústavách CTZ /centralizovaného zásobovania teplom/  by mali vzrásť  v priemere o 140 %.  Skutočné dopady budú známe až po ukončení relevantných cenových konaní v závere roka. Vplyvom vysokých trhových cien regulované ceny pre domácnosti a ďalších regulovaných odberateľov budú znamenať nárast  nákladov na energie pre domácnosti v rozmedzí…
Read More

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi a požiarnej prevencie

Novinky, Oznamy
Oblasť ochrany pred požiarmi tvorí jednu z dôležitých oblastí zabezpečovania existencie bytových domov z pohľadu prevencie pred vznikom nepredvídateľných situácií, ktoré môžu mať za následok ohrozenie životov, zdravia a majetku užívateľov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch. OSBD Prievidza sa zodpovedne venuje danej problematike a neustále upozorňuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov na ich povinnosť udržiavať svoj bytový dom v stave, ktorý vyhovuje požiadavkám ochrany pred požiarmi. V snahe zabezpečiť čo najlepší stav v bytových domoch z pohľadu požiarnej prevencie, OSBD Prievidza, ako zodpovedný správca, spolupracuje v predmetnej oblasti s obchodným partnerom, ktorý má všetky oprávnenia potrebné pre výkon dohľadu nad požiarnou  prevenciou  a  má  v  tomto  ohľade  dlhodobé  skúsenosti. Týmto partnerom je JKBOZ, spol. s r. o. Prievidza. V predmetnej oblasti sa činnosť OSBD Prievidza riadi § 8b, ods. 2, druhá veta, Zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Z vyššie uvedeného vyplýva,…
Read More

MOŽNOSTI PRECHODU NA TARIFU „D“

Novinky, Oznamy
V súčasnom období, keď sa vývoj cien energií vymyká akýmkoľvek pravidlám a nie je možné odhadnúť a predpovedať stabilitu v tejto oblasti je každé opatrenie, ktoré bude viesť k úspore finančných prostriedkov bytových domov dobré. Prijímanie úsporných opatrení však nie je bezproblémový proces a nie všetkým zainteresovaným vyhovuje. Základným problémom v prijímaní úsporných opatrení v ktorejkoľvek oblasti je fakt, že úsporné opatrenia spravidla „bolia“ a znamenajú určitý stupeň odriekania a skromnosti. Jedným z opatrení, o ktorom je OSBD Prievidza presvedčené, že môže pomôcť k dosiahnutiu úspor v oblasti výdaja finančných prostriedkov vlastníkmi bytov a nebytových priestorov je transformácia spotreby elektrickej energie v spoločných priestoroch bytových domov vrátane spotreby elektrickej energie spotrebovanej na prevádzku výťahov do tarify „D“ – domácnosť. Uvedená transformácia je v praxi možná, ale správca, keďže vykonáva správu cudzieho majetku založenú na uzatvorení zmluvy o výkone správy, môže pristúpiť k spomínanej transformácii iba v prípade poskytnutia súčinnosti a prejavenia…
Read More

Slávnostné podujatie organizované pri príležitosti 55. výročia vzniku OSBD Prievidza

Novinky, Oznamy
Rok 2022 je rokom, v ktorom sa Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza dožíva významného míľnika vo svojej existencii a to 55. výročia jeho založenia. Predstavenstvo OSBD Prievidza sa pri tejto príležitosti rozhodlo zorganizovať slávnostné podujatie, ktorého cieľom bolo ohliadnuť sa za rokmi minulými, pripomenúť si dosiahnuté úspechy, ale aj problémy, s ktorými sa muselo družstvo za svojej existencie vysporiadať a vyriešiť ich. Tohtoročné pripomenutie si jubilea bolo organizované v komornejšom prostredí, ako tomu bolo pri 50-tom výročí. Konalo sa po pracovnej časti Zhromaždenia delegátov, čo jasne naznačuje, že aj napriek skutočnosti, že 55. výročie vzniku OSBD Prievidza je míľnikom, na ktorý môže byť družstvo právom hrdé, je hlavným záujmom družstva plniť si svoje povinnosti a vykonávať činnosť v prospech a k spokojnosti tých, ktorých byty spravuje. Slávnostné podujatie sa konalo za účasti delegátov Zhromaždenia delegátov, zamestnancov…
Read More

Čo robiť pri požiari v bytovom dome

Novinky, Oznamy
Ak viete, že je v budove požiar, volajte 112 - nehľadajte úkryt pod posteľou či nábytkom.   Snažte sa uzavrieť všetky škáry, kadiaľ by mohol dym prejsť.   Oblejte okná vodou.    Namočte uteráky a uložte ich okolo zatvorených dverí.   Nesnažte sa unikať oknami - počkajte na vyslobodenie. Radšej mávajte kúskom oblečenia, aby si vás všimli.   Nevychádzajte na schodisko, ak je tam dym. Ten zabíja viac ako oheň.   Ak sa v miestnosti nachádza dym, plazte sa po zemi a dýchajte cez mokrú textíliu   Ak sa vám nepodarí ísť von, skúste vyjsť na terasu alebo balkón a mávajte niečím, aby vás videli.   Ak je požiar vo vašom byte, skúste vyjsť von a zavrite za sebou dvere.   Zavrite okná, aby ste zabránili vstupu dymu.   Zavolajte na…
Read More

Vlastníkom bytov a nebytových priestorov v súvislosti s požiarom v dome v Handlovej

Novinky, Oznamy
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov   OSBD Prievidza, ako zodpovedný správca bytových domov, snažiaci sa predovšetkým chrániť vaše životy, zdravie a majetok, už dlhodobo upozorňuje na potrebu plnenia si povinností z vašej strany v oblasti dodržiavania požiadaviek vyplývajúcich zo Zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Musíme konštatovať, že ani naše dobre mienené rady, odporúčania, resp. striktné požiadavky na vás, vlastníkov bytov a nebytových priestorov v mnohých bytových domoch nepadajú na úrodnú pôdu. Niektorí vlastníci bytov a nebytových priestorov permanentne ignorujú svoju povinnosť zabezpečiť naplnenie požiadaviek vyššie uvedeného zákona. V noci z 15. na 16. júna 2022 bohužiaľ došlo v jednom bytovom dome k tragickej udalosti, ktorá si vyžiadala obete z radov vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Nielen pod vplyvom spomínanej udalosti, ale aj z dôvodu enormnej snahy ochrániť vaše životy a zdravie vás všetkých opätovne DÔRAZNE UPOZORŇUJEME  A ŽIADAME aby…
Read More