Informácia o organizácii a priebehu výberových konaní na významnejšie dodávky prác, tovarov a služieb

Oznamy
OSBD Prievidza v predmetnej oblasti postupuje v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších predpisov v súlade s § 8b, ods. 2, druhá veta: „Správca je povinný riadiť sa rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o výbere dodávateľa, ak nejde o zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok technického zariadenia, ktoré je správca povinný vykonávať pri správe domu.“ Toto konštatovanie znamená, že výberové konania prebiehajú v tých prípadoch, kedy si vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na schôdzach vlastníkov bytov a nebytových priestorov odsúhlasia investičný zámer väčšieho rozsahu, ktorého predpokladom je vyžiadanie si viacerých cenových ponúk na jeho realizáciu s cieľom porovnania cien a poskytnutia možnosti vlastníkom bytov a nebytových priestorov rozhodnúť o dodávateľovi požadovanej investičnej akcie v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších predpisov. Proces zabezpečenia realizácie prebieha v spolupráci vlastníkov bytov a nebytových priestorov dotknutého domu, zástupcu…
Čítať viac

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD.

Oznamy
Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD. Na decembrovom rokovaní sa predstavenstvo okrem  iného zaoberalo: - schvaľovaním zmlúv, členskými vzťahmi, prevodmi bytov do osobného vlastníctva, prenájmami  nebytových a spoločných priestorov a inými vnútro družstevnými otázkami; - posúdilo plnenie rozpočtu a celkovú ekonomickú situáciu družstva. Predstavenstvo konštatovalo, že vývoj hospodárenia je v súlade s rozpočtom, družstvo je ekonomicky stabilizované a dobre pripravené na plnenie úloh. -   akceptovalo zmeny vo funkciách zástupcov vlastníkov domov; -   plnením uznesení z rokovania Zhromaždenia delegátov a rokovaní predstavenstva. Predstavenstvo po diskusii konštatovalo, že uznesenia sú v stanovených termínoch plnené. -  schvaľovaním  finančnej výpomoci  domom v správe BD na obnovu a rekonštrukciu domov, výťahov a iných prác; - Možnosťami ďalšieho využívania budovy na Ul. Mišíka – bývalá reštaurácia ROKO. Predstavenstvo  by uvítalo návrhy od občanov na jej  efektívne využitie pre potreby občanov Prievidze a okolia. Budova má rozlohu cca 540 m štvorcových. - …
Čítať viac

Informácia o priebehu zabezpečovania vyúčtovania za rok 2018

Oznamy
 Informácia o priebehu zabezpečovania vyúčtovania za rok 2018 Naplnenie požiadaviek zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, konkrétne § 8a, je každoročne jednoznačnou prioritou OSBD Prievidza, ako správcu bytového a nebytového fondu. V súčasnom období sa rozbiehajú, resp. už prebiehajú prípravné práce s cieľom pripraviť potrebné podklady na zabezpečenie vypracovania vyúčtovania služieb za rok 2018. Splnenie vyššie uvedenej úlohy vzťahujúcej sa k roku 2018 v podmienkach OSBD Prievidza predpokladá: - spracovať viac ako 8.000 ks. vyúčtovaní nákladov za služby spojené s užívaním a správou bytov (nebytových priestorov, garáží)  za rok 2018 vrátane opráv minulých období a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, - vypracovať 197 ks správ o činnosti správcu bytového domu za predchádzajúci rok týkajúcich sa bytových domov nachádzajúcich sa v správe OSBD Prievidza, o finančnom hospodárení domu, stave spoločných častí a spoločných zariadení domu, ako aj o iných…
Čítať viac

Informácia o ciachovaní bytových vodomerov.

Oznamy
INFORMÁCIA - o zjednotení lehôt pre overovanie vodomerov na studenú vodu a TÚV Dňa 27.11.2018 sa na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky uskutočnilo rozporové konanie k materiálu „Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách sa metrologickej kontrole“. Predmetom rozporového konania bola nasledovná zásadná pripomienka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku: „Navrhujeme zjednotiť čas platnosti overenia vodomerov na studenú a teplú vodu na obdobie  5 rokov. Vodomery v bytoch sú vo vlastníctve majiteľov bytov, ktorým v súvislosti s pravidelným overovaním vznikajú nemalé finančné náklady a súčasne časové obmedzenia spojené s povinnosťou sprístupnenia bytu v určených lehotách. K takémuto zjednoteniu pristúpili napr. v Českej republike už v roku 2012, kde podľa vyhlášky Ministerstva priemyslu a obchodu ČR č. 345/2002 Sb., ktorou sa stanovujú meradlá pre povinné overovanie a meradlá podliehajúce schváleniu typu, je lehota na overovanie vodomerov na studenú a teplú vodu, používaných na rozúčtovanie…
Čítať viac

Dôležité zmeny v novele Zákona 182/1993 Z. z. účinnej od 1.11.2018

Oznamy
Dôležité zmeny v novele Zákona 182/1993 Z. z. účinnej od 1.11.2018  Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov používajú obyvatelia Slovenskej republiky takmer denne, a to vedome, či väčšinou aj nevedome, pretože prevažná časť z nich býva v bytových domoch. Takisto ho pri svojej činnosti využívajú aj všetky subjekty poskytujúce služby v predmetnej oblasti, najmä správcovia bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej aj „spoločenstvá“). Dňa 13.9.2018 parlament schválil novelu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. V Zbierke zákonov vyšla pod číslom 283/2018 Z. z., zmeny nadobudnú účinnosť dňom                    1. novembra 2018. Počas legislatívneho procesu sa návrh zákona vyvíjal a v podobe ako ho schválil parlament z nej bol…
Čítať viac

OBNOVUJEME S PODPOROU ŠFRB VÝHODNÉ PODMIENKY AJ V BUDÚCOM ROKU

Oznamy
OBNOVUJEME S PODPOROU ŠFRB VÝHODNÉ PODMIENKY AJ V BUDÚCOM ROKU Štátny fond rozvoja bývania organizoval v dňoch 10. a 11. októbra 2018 v Trnave celoslovenskú odbornú konferenciu pod názvom „Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov prostredníctvom komplexnej obnovy bytových domov z prostriedkov IROP“. Cieľom konferencie bolo poskytnúť poslucháčom najaktuálnejšie informácie z oblasti obnovy a energetickej hospodárnosti bytových domov, od prípravy žiadosti až po realizáciu stavby v praxi. Spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovia bytových domov, obce, mestské časti, samosprávne kraje a podnikatelia môžu žiadať o podporu v účele obnova bytovej budovy nielen na zateplenie bytového domu, ale aj na odstránenie systémovej poruchy, na výmenu a modernizáciu výťahov, výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla, vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov a na inú modernizáciu. Fyzické osoby môžu požiadať o podporu na zateplenie rodinného domu, fyzické osoby – reštituenti na obnovu bytového domu. PREHĽAD PODPÔR PRE…
Čítať viac

U P O Z O R N E N I E

Oznamy
Všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov !!! Podľa našich informácií získaných z rôznych zdrojov sa v poslednom období množia prípady vlámania do bytov. Na túto skutočnosť nás upozornili aj niektorí zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorým nie je ľahostajný osud Vášho majetku. Na základe našich, ale aj v tlači medializovaných informácií Vás, vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, vyzývame k väčšej opatrnosti pri zabezpečovaní Vašich príbytkov hlavne počas dovoleniek, alebo v prípadoch dlhodobého opustenia bytu. Ďalej dôrazne vyzývame všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch nachádzajúcich sa v správe nášho družstva, aby venovali zvýšenú pozornosť pohybu neznámych osôb v spoločných priestoroch bytových domov a pristupovali zodpovedne k situáciám v ktorých sa akákoľvek neznáma osoba dožaduje vpustenia do vchodu prostredníctvom domového vrátnika.   Váš správca
Čítať viac

Informácia o organizácii a priebehu výberových konaní na významnejšie dodávky prác, tovarov a služieb

Oznamy
OSBD Prievidza v predmetnej oblasti postupuje v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších predpisov v súlade s § 8b, ods. 3, druhá veta: „Správca je povinný riadiť sa rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o výbere dodávateľa.“ Toto konštatovanie znamená, že výberové konania prebiehajú v tých prípadoch, kedy si vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na schôdzach vlastníkov bytov a nebytových priestorov odsúhlasia investičný zámer väčšieho rozsahu, ktorého predpokladom je vyžiadanie si viacerých cenových ponúk na jeho realizáciu s cieľom porovnania cien a poskytnutia možnosti vlastníkom bytov a nebytových priestorov rozhodnúť o dodávateľovi požadovanej investičnej akcie v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších predpisov. Proces zabezpečenia realizácie prebieha v spolupráci vlastníkov bytov a nebytových priestorov dotknutého domu, zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcu. Jednotlivé kroky pri zabezpečení procesu realizácie investičnej akcie obsahujú:…
Čítať viac