Stanovisko k tepelnej koncepcii mesta Prievidza

Oznamy
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza zaregistrovalo žiadosť o poskytnutie informácií k energetickej koncepcii mesta Prievidza. Naše stanovisko k predmetnej veci je nasledovné: Okresné správcovské bytové družstvo (ďalej len OSBD) predstavuje v okrese Prievidza najväčší správcovský subjekt, v ktorého správe sa nachádza 197 bytových domov, čo predstavuje 8 040 bytových jednotiek. Povinnosťou OSBD, ako správcu bytového a nebytového fondu, je zabezpečiť mimo iného aj tepelný komfort v spravovaných bytových a nebytových priestoroch. O tom, že OSBD je stabilným a zodpovedným správcom svedčí aj fakt, že zo strany vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa teší nezanedbateľnému stupňu dôvery, ktorú sa mu darí dlhodobo udržiavať.  Zo strany OSBD je permanentne vynakladané enormné úsilie o zabezpečenie a naplnenie požiadaviek vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch nachádzajúcich sa v jeho správe. OSBD Prievidza v oblasti dodávky tepla a teplej vody bytovým domom spolupracuje so spoločnosťou  Prievidzské  tepelné  hospodárstvo,  akciová  spoločnosť,  ktorá…
Čítať viac

Porada štatutárnych zástupcov členských družstiev SZBD Stredoslovenského regiónu

Oznamy
Dňa 04.04.2018 sa v priestoroch Okresného správcovského bytového družstva Prievidza konala porada štatutárnych zástupcov   členských  družstiev  Slovenského zväzu bytových družstiev  Stredoslovenského  regiónu za účasti predstaviteľov 17 bytových družstiev ako aj najvyšších predstaviteľov Slovenského zväzu bytových družstiev. Táto porada bola spojená s voľbami do orgánov Slovenského zväzu bytových družstiev za Stredoslovenský región. Za podpredsedu predstavenstva Slovenského zväzu bytových družstiev bol navrhnutý pán Teodor Palkovič, predseda predstavenstva nášho bytového družstva. Zároveň bol navrhnutý do funkcie delegáta Družstevnej únie Slovenskej republiky a Coopúnie. Samotné voľby prebehnú na Zhromaždení delegátov SZBD.
Čítať viac

Informácia k výťahom

Oznamy
Informácia k výťahom - text v PDF   Informácia k blokovaniu výťahových staníc (uzamykanie dverí na prvom nadzemnom podlaží)   V bytových domoch nachádzajúcich sa v správe OSBD Prievidza sa objavujú požiadavky na zamykanie výťahových dverí na prvom nadzemnom podlaží z dôvodu jeho nevyužívania obyvateľmi bytov na predmetnom podlaží. Snahu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorú vyvíjajú v tomto smere, je z pohľadu správcu potrebné uviesť na pravú mieru a preto OSBD Prievidza, ako správca bytového a nebytového fondu, predkladá k danej problematike nasledovné stanovisko: 1/ výťah v bytovom dome patrí do kategórie „vyhradené technické zariadenia“, ktorého sa inštalácia a prevádzka podlieha prísnym normám. Výťahy vzhľadom na spôsob a intenzitu ich používania patria do skupiny intenzívneho sledovania. Európska legislatíva venuje výťahom veľkú pozornosť, dôkazom čoho sú Smernica č. 95/16 ES v Slovenskej republike vydaná ako Nariadenie vlády č. 57/2001 Z. z. v znení Nariadenia vlády č.…
Čítať viac