OZNÁMENIE

Oznamy
OZNÁMENIE  Vážení užívatelia bytov a nebytových priestorov, V dôsledku uzatvárania nového znenia zmluvy o výkone správy v súlade s poslednou novelou zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a náročnosti administratívneho spracovania vecí s tým súvisiacich vám v týchto dňoch boli doručované mesačné predpisy úhrad spojených s bývaním platné od 1.1.2020. Zákon 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v ustanovení § 10, ods. 1 a 6 určuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov povinnosť poukazovať preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrady za plnenia mesačne vopred v prospech účtu domu a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Tých užívateľov bytov a nebytových priestorov, ktorí si nestihli upraviť platby vo finančných ústavoch a z titulu zmien mesačných predpisov úhrad spojených s bývaním im vznikol nedoplatok ubezpečujeme, že táto skutočnosť nepodlieha sankciám a nebude im účtovaná zmluvná pokuta, resp.…
Read More

Bezpečnosť v panelových domoch – relácia RTVS – Reportéri

Oznamy
Vážení vlastníci a užívatelia bytov a nebytových priestorov,   OSBD Prievidza, ako správca bytového fondu, Vám dáva do pozornosti reláciu REPORTÉRI, ktorú odvysielala RTVS na svojom programe (RTVS 1) dňa 20.01.2020 o 22:40 hod. a ktorej obsah sa priamo týkal bezpečnosti v panelových domoch. Reláciu si môžete vyhľadať v archíve RTVS. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15230/210990
Read More

INFORMÁCIA – 50 rokov SZBD

Oznamy
I N F O R M Á C I A Od 1. januára 1969 bol zriadený vrcholový orgán bytového družstevníctva na Slovensku – Slovenský zväz bytových družstiev (ďalej len SZBD). Ide o najväčšiu strešnú organizáciu, ktorá zastupuje záujmy bytových družstiev pred orgánmi štátnej a všeobecnej správy, vládou a parlamentom. SZBD má dobré zázemie. Okrem iného vykonáva odbornú, metodickú, poradenskú, konzultačnú a vzdelávaciu činnosť. Pri príležitosti 50.-teho výročia vzniku SZBD bola hodnotená práca jednotlivých členských bytových družstiev. Z hodnotenia vyplýva, že významný článok v rámci celého SZBD predstavuje aj Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza (ďalej len družstvo). Za pozitívum je považované najmä to, že družstvo sa významnou mierou podieľalo na výstavbe a obnove domov. V súčasnom období je v pôsobnosti družstva obnovených viac ako 85 % bytových domov. Družstvo dosahuje výrazné…
Read More

Okresné správcovské bytové družstvo inštalovalo vo svojich priestoroch defibrilátor.

Oznamy
28.októbra 2019 Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza nainštalovalo do vestibulu svojej budovy automatický externý defibrilátor. Po vybudovaní bezbariérového vstupu do objektu slúžiaceho predovšetkým starším a imobilným obyvateľom mesta Prievidza  tak bytové družstvo prichádza s ďalšou službou verejnosti. Predseda predstavenstva pán Teodor Palkovič v krátkom príhovore skonštatoval: "Tento prístroj, zachraňujúci životy ľudí pri náhlych problémoch srdca, bude slúžiť nielen tým, ktorí sa budú nachádzať v budove družstva, ale aj širokej verejnosti v blízkom okolí. Sprístupnenie defibrilátora je o to dôležitejšie, že nie vždy je okamžite k dispozícii posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Použitie defibrilátora zvyšuje šancu postihnutého na prežitie“. Defibrilátor, ktorý dokážu obsluhovať nielen lekári, ale aj ľudia bez lekárskeho vzdelania, je podľa neho umiestnený na frekventovanom mieste. "Aby mohol defibrilátor použiť aj laik, prístroj sám okrem písaných a obrazových inštrukcií dáva obsluhe aj…
Read More

Informácia o konaní pracovného stretnutia so zástupcami doteraz neobnovených domov.

Oznamy
Dňa 16.10.2019 sa v priestoroch veľkej zasadačky OSBD Prievidza konalo pracovné stretnutie so zástupcami doteraz neobnovených domov. Obsahom pracovného stretnutia bolo objasnenie technického postupu a možností financovania pri realizácii obnovy bytových domov. Zúčastneným bol na základe prezentácie vysvetlený na jednej strane postup pri výbere materiálov vyhovujúcich platným normám a na strane druhej boli účastníci pracovného stretnutia upozornení na úskalia pri samotnej realizácii obnovy. Oblasť financovania bola na vysokej odbornej úrovni vysvetlená vedúcou ekonomického úseku pani Mgr. Barčinovou, ktorá sa zaoberala problematikou získania finančných prostriedkov zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania a pánom Ing. Mjartanom, zástupcom Slovenskej sporiteľne, ktorý predostrel možnosti získania komerčných finančných prostriedkov zo zdrojov finančných ústavov. Možno konštatovať, že obsah pracovného stretnutia bol rôznorodý, pútavý a zahŕňal najpodstatnejšie oblasti obnovy bytových domov. Záverom je potrebné podotknúť, že jediným, ale o to závažnejším nedostatkom stretnutia…
Read More

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD dňa 28.10.2019

Oznamy
V mesiaci október sa uskutočnilo rokovanie Predstavenstva OSBD Prievidza. Riadne rokovanie sa konalo dňa 28.10.2019. Miestom rokovania bola malá zasadačka OSBD Prievidza. Hlavnou náplňou rokovania predstavenstva zo dňa 28.10.2019 bolo: uvedenie do prevádzky automatického externého defibrilátora; kontrola plnenia prijatých uznesení; informácia o ekonomickej situácii družstva a aktivitách družstva za bežný mesiac; kontrolná správa o stave vyregulovania rozvodov ÚK a TÚV, vo výmene vodomerov, pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, prechod na rádiové moduly; stav zabezpečovania zákona o požiarnej ochrane, požiarne technické projekty, vybavenosť hasiacimi prístrojmi, protipožiarnymi dverami, dodržiavanie poriadku v pivničných priestoroch a na únikových cestách; ostatné témy zaradené na program rokovania (témy sa týkali rôznych oblastí, ktoré sa priamo dotýkajú činnosti OSBD Prievidza) Predstavenstvo OSBD Prievidza sa na svojom rokovaní dňa 28.10.2019 okrem  uvedeného zaoberalo: prevodmi bytov do osobného vlastníctva, ich predajom a darovaním; prenájmami  nebytových a spoločných priestorov a inými vnútro…
Read More

Vykurovacie obdobie.

Oznamy
Vykurovacie   obdobie. Začiatok a koniec vykurovacieho obdobia určuje vyhláška č. 152/2005 Z.z. Aktuálne znenie 01.05.2005 152 VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike ustanovuje: § 1 Určený čas dodávky tepla (1) Určený čas dodávky tepla na vykurovanie (ďalej len „vykurovacie obdobie“) sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. (2) Teplo na vykurovanie začne dodávateľ  tepla (ďalej len „dodávateľ“) dodávať, ak a) vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 o C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej…
Read More

POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV

Oznamy
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza má zabezpečené poistenie bytových domov a ostatného majetku v UNIQA poisťovni, a. s.  Poistná zmluva č. 5127000427 -   zahŕňa komplexné poistenie jednotlivých bytových domov vrátane príslušenstva domu (spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu), ktoré sú v správe OSBD. Poistné obdobie: Poistné  je uhrádzané  vždy  na dobu 1 roka  s  tým,  že poistenie sa predlžuje o ďalší rok,  ak nedôjde k vypovedaniu  najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Poistná zmluva zahŕňa jednotlivé druhy poistenia, ktorými sú: požiarne nebezpečia, živelné nebezpečia, voda z vodovodných zariadení, krádež a lúpež, všeobecná zodpovednosť a poistenie lomu strojov. Druh poistenia:  Požiarne nebezpečia – zahŕňa poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky. Poistené sú všetky obytné domy, t. j. zateplené aj nezateplené a aj tie, ktoré budú zateplené v nasledujúcich rokoch. Dohodnuté sú osobitné dojednania, ktoré sa  vzťahujú na poistenie skla,…
Read More