Zbernice pre diaľkový zber dát z meračov

Novinky, Oznamy
Vážení zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Dovoľujem si vám v mene správcovskej spoločnosti predložiť túto „úvahu“, ktorá by mala viesť v konečnom dôsledku k optimalizácii diaľkového zberu, prenosu a ďalšieho spracovania údajov o spotrebách v jednotlivých bytoch a nebytových priestoroch v bytových domoch nachádzajúcich sa v našej správe, ktoré sú základným predpokladom pre vypracovanie ročného vyúčtovania služieb. Je vám iste známe, že technický rozvoj sa jednoznačne dotýka aj oblasti správcovskej činnosti vo všetkých jej oblastiach. Jednou z dôležitých úloh správcu je zabezpečiť, vypracovať a predložiť užívateľom bytov a nebytových priestorov ročné zúčtovanie služieb za uplynulé účtovné obdobie a to v termíne do 31. mája nasledujúceho roka. Táto oblasť prešla v minulosti rôznymi stupňami vývoja, od v minulosti absolútneho nemerania spotrieb v bytoch a nebytových priestoroch až po súčasnú snahu o elektronické (diaľkové) odpočty hodnôt. Pre vytvorenie možnosti diaľkového zberu dát bolo potrebné vyvinúť príslušné technické komponenty, či už z oblasti…
Read More

Predpis úhrad spojených s užívaním a správou bytov /nebytových priestorov

Oznamy
Predpis úhrad spojených s užívaním a správou bytov resp. mesačný zálohový predpis vytvorí správca na základe odhadu celkových nákladov na prevádzku domu. Náklady sú následne prepočítané na jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, na jednotlivé byty podľa odhadu ich spotreby, podľa počtu osôb a plochy bytu. S vlastníctvom bytu sa vlastníci zároveň stávajú aj spoluvlastníkmi spoločných priestorov, spoločných častí a zariadení domu. Predpis obsahuje aj položky spojené s ich prevádzkou a údržbou. Na základe aktuálneho predpisu záloh sú vlastníci bytov a nebytových priestorov povinní v súlade so zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky mesačne vopred (Zákon 182/1993 Z. z. §10, ods. 1.) v prospech príslušného bankového účtu, ktorý im zriadil správca vo finančnom ústave. Z tohto účtu sú prostredníctvom správcu následne uhrádzané faktúry za energie a služby jednotlivým dodávateľom, ako…
Read More

Ukončenie členstva

Oznamy
Zánik členstva fyzickej osoby v družstve upravuje Obchodný zákonník, ktorý pripúšťa podrobnejšiu úpravu členstva v Stanovách družstva. To znamená, že zákonom stanovené spôsoby zániku členstva nemôžu byť rozšírené ďalšími dôvodmi, ale môžu obsahovať konkretizáciu zákona. Dôvody, kedy môže zaniknúť členstvo v družstve (Čl. 7 Stanov družstva): Dohodou - kedy sa družstvo a člen dohodnú na ukončení členstva ku konkrétne dojednanému dňu. Vystúpením - na základe písomného oznámenia člena zaniká členstvo dňom, kedy bolo písomné oznámenie o vystúpení družstvu doručené. Zánik spoločného členstva - spoločné členstvo zaniká smrťou člena, pokiaľ jeho členstvo neprejde na dediča alebo dohodou rozvedených manželov, resp. rozhodnutím súdu o zrušení spoločného práva nájmu bytu rozvedenými manželmi. Vylúčením - Predstavenstvo, ako štatutárny orgán družstva, môže rozhodnúť o vylúčení z členstva. V takomto prípade musí byť uvedený dôvod vylúčenia…
Read More

Kontrola bytových domov

Novinky, Oznamy
V spolupráci s Mestom Prievidza v zmysle Zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi  prebieha kontrola bytových domov v správe OSBD Prievidza z hľadiska dodržiavania Vyhlášky č.121/2002 Z.z.  
Read More

Informácia o cene za vykurovanie a ohrev TÚV v Dolných Vesteniciach

Oznamy
Vážení užívatelia bytov a nebytových priestorov bytových domov nachádzajúcich sa v katastri obce Dolné Vestenice. Včera sme obdržali informáciu od zástupcu dodávateľa tepla pre vašu oblasť, spoločnosti s ručením obmedzeným EkoEnergy-Group pána Mariána Tihányiho, ktorej obsahom je upozornenie, že vzhľadom na súčasnú cenu plynu dodávateľ tepla predpokladá   pre bytové domy nachádzajúce sa v katastri obce Dolné Vestenice zvýšenie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody v roku 2022 o cca 30%.   Aj keď sa zatiaľ jedná iba o predpoklad dodávateľa tepla, považujeme si za povinnosť vás o tejto skutočnosti včas informovať. Zvýšenie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody bude mať za následok zmenu dokumentu Predpis – dohoda úhrad spojených s užívaním a správou bytov každého dotknutého užívateľa. K zmene uvedených dokumentov správca pristúpi až vtedy, keď bude zvýšenie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody potvrdené.   V Prievidzi,…
Read More

Oznámenie o zmene účtov bytových domov doteraz vedených v OTP Banke

Oznamy
Od 1.10.2021 sa OTP Banka definitívne zlúčila s ČSOB Bankou a svoje služby už ponúkajú pod spoločnou značkou.  Čísla nových bankových účtov pre bytové domy: dom č. 1761 - Jégeho 2-6:             SK35 7500 0000 0040 2941 0941 dom č. 1762 - Šulekova 20-22:    SK92 7500 0000 0040 2941 1370 dom č. 1763 - M.Rázusa 21-23:    SK38 7500 0000 0040 2941 1469 dom č. 1764 - M.Rázusa 25-31:    SK84 7500 0000 0040 2941 1514 Na uvedené účty Vás žiadame poukazovať úhrady spojené s užívaním a správou bytov. Je potrebné zmeniť trvalé príkazy v banke na vyššie uvedené nové číslo účtu bytového domu vedené v ČSOB.   Uvedený oznam sa týka výlučne nájomcov a vlastníkov bytov z uvedených domov!
Read More

Ako na neprispôsobivých…

Novinky, Oznamy
Reportáž TV JOJ z relácie Krimi https://www.noviny.sk/krimi/608643-bratislavsky-byt-hrozy-desat-kontajnerov-odpadu-a-25-mrtvych-psov [video width="854" height="480" mp4="http://www.osbdpd.sk/wp-content/uploads/2021/08/Bratislavský_byt_hrôzy.mp4"][/video]  
Read More

Ocenenia Slovenského zväzu bytových družstiev

Oznamy
Na návrh Predstavenstva OSBD boli našim členom udelené ocenenia Slovenského zväzu bytových družstiev pre: - p. Jozef Bartolen   - Čestné uznanie SZBD  - p. Ľubomír Oboňa   - Medaila za vernosť BD   - p. Vladimír Sabol     - Medaila SZBD za zásluhy o rozvoj BD na Slovensku - p. Jana Fakačová    - Medaila za vernosť BD. Ocenenia im slávnostne  odovzdal pán Teodor Palkovič, predseda predstavenstva dňa 23.06.2021.
Read More

CENY TEPLA A STUDENEJ VODY

Oznamy
  Ceny TEPLA - maximálne URSO Dodávateľ Variab. zl. €/kWh   2020 Fixná zložka €/kWh 2020 Variab. zl. €/kWh   2021 Fixná zložka €/kWh 2021 PTH Prievidza 0,07284 263,34696 0,07332 282,399 *) Kmet Handlová 0,06588 242,0628 0,06588 242,0628 Dol.Vestenice 0,05988 191,10545 0,05616 194,98812 Kanianka 0,06000 227,99412 0,06000 227,99412 Pravenec 0,05796 211,5176 0,05820 224,57448 *)   Cena PTH od 1. 4. 2021   Ceny studenej vody   2017 2021 *)   vodné stočné vodné stočné   1,4040 1,31796 1,45428 1,3938   Spolu 2,72196 €/m3 Spolu 2,84808 €/m3   II.obdobie od 1.7.2017       vodné stočné       1,4412 1,3938       Spolu 2,8350 €/m3     *)  zmena ceny od  19. 1. 2021 ale prvý štvrťrok fakturovaná stará cena 
Read More