Reakcia OSBD Prievidza na tragédiu, ktorá sa stala v bytovom dome na Legionárskej ulici v Bratislave

Novinky, Oznamy
V minulých dňoch prebehla tlačou mimoriadne tragická správa, ktorá musela otriasť každým súdnym človekom, ale hlavne obyvateľmi bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, pretože sa jedná o nešťastie, ktoré sa spája priamo s vyhradeným technickým zariadením, v tomto prípade výťahom. Tu sa natíska otázka či sú staré výťahy, ktoré sú v prevádzke vo väčšine bytových domov niekde až 50 rokov a viac ešte bezpečné, aj keď sú pravidelne kontrolované, podliehajú pravidelnému servisu a z revíznych správ vyplýva, že sú schopné bezpečnej prevádzky. V tejto oblasti je na mieste dôrazne konštatovať fakt, že staršie výťahy, ktoré oscilujú okolo doby svojej životnosti a sú stále v plnej prevádzke predstavujú zvýšené riziko ohrozenia života a majetku užívateľov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, kde sa tieto staré výťahy nachádzajú.   OSBD Prievidza si je vedomé nebezpečenstva, ktoré staré výťahy predstavujú a preto v bytových domoch nachádzajúcich sa v jeho správe…
Read More

Reakcia na reportáž v TN zo dňa 26.4.2021

Oznamy
STANOVISKO správcovskej spoločnosti Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza k reportáži regionálneho štábu televízie Markíza a vyhláseniu primátorky mesta Prievidza pani JUDr. Kataríny Macháčkovej o vývoji spotrieb tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody v meste Prievidza a z toho vyplývajúcich preplatkov počas pandémie v roku 2020 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.   V televíznych novinách odvysielaných televíznou stanicou Markíza 26.4.2021 v reportáži regionálneho štábu zaznelo, že v spotrebe tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody bol v roku 2020 v meste Prievidza oproti minulým rokom zaznamenaný pokles. Toto tvrdenie podporila aj primátorka Prievidze pani JUDr. Katarína Macháčková, ktorá sa vyjadrila, že radnica je prekvapená vývojom spotrieb tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019, pretože očakávali, keďže ľudia trávili počas pandémie viacej času doma, nárast spotrieb tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody. Keďže Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza pôsobí v oblasti…
Read More

Elektronická komunikácia

Oznamy
Pre elektronickú komunikáciu v nasledujúcich obdobiach sa Tlačivom  Žiadosť a vyjadrenie súhlasu žiadateľa so spôsobom doručovania dokumentov a informácií elektronickou formou bolo možné prihlásiť len do 15.4.2021 z dôvodu možnosti spracovania vyúčtovania služieb za rok 2020. Novú žiadosť o elektronické doručovanie dokumentov si môžete zaregistrovať po 1.6.2021 priamo na portáli www.najomne.sk Prihláste sa svojím prístupovým menom a heslom na adrese: https://www.najomne.sk/podavanie-informacii/pre-jednotlivcov/rocne-vyuctovanie-elektronicky/  AKTIVAČNÝ KĽÚČ pre prihlásenie sa do Vášho účtu na www.najomne.sk sa nachádza na prvej strane vyúčtovania služieb za predchádzajúce zúčtovacie obdobie v rámčeku dole (zasielané od r.2016) a pre každý byt je jedinečný! Ďakujeme za pochopenie                                                Váš správca
Read More

“Museli evakuovať ľudí !!!“ Čo na to zodpovedný správca – opodstatnené obavy !!!

Oznamy
Úvodné slová z článku, ktorý bol publikovaný v týždenníku MY Hornonitianske noviny číslo 15 (pre týždeň od 20.4 do 26.4.2021), ročník 17/62 pod názvom „Museli evakuovať ľudí“, ktorých obsahom je vyjadrenie hovorcu hasičov v Trenčianskom kraji Mariána Petríka v znení citujem: „Požiar v bytovom dome na Lúčnej ulici v Prievidzi 10. apríla dopoludnia si vyžiadal evakuáciu tamojších obyvateľov. Vrchné podlažia bytového domu boli po príchode príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na miesto zadymené, obyvatelia z prvých deviatich poschodí sa po výzve susedov postupne evakuovali mimo domu a obyvatelia z najvyššieho poschodia sa nachádzali na balkónoch “, koniec citátu, znejú vážne, ba priam mrazivo a už len pri ich čítaní, nie to ešte pri osobnej skúsenosti s nimi, stiahne človeku hrdlo, naskočí husia koža a v hlave zarezonuje otázka „Čo zlé sa zasa udialo a kde?“ a tiež „Sú všetci moji blízki…
Read More

Upozornenie !!!

Oznamy
V posledných dňoch sa objavili na internetových stránkach ponuky na drobné opravy v bytoch od subjektov, ktoré nemajú odbornú spôsobilosť a ani oprávnenie na ich výkon. Z tohto dôvodu vás, vlastníkov bytov a nebytových priestorov upozorňujeme na túto skutočnosť a odporúčame, aby ste v prípade akýchkoľvek požiadaviek na opravu vo vašom byte kontaktovali vášho zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý v spolupráci so správcom zabezpečí možnosť odstránenia vášho problému prostredníctvom spoľahlivého a odborne spôsobilého subjektu minimálne sprostredkovaním kontaktu. V prípade, ak sa rozhodnete konať samostatne, je vhodné, aby ste požadovali preukázanie odbornej spôsobilosti realizátora, resp. požadovali vystavenie dokladu o oprave pre prípad možnej reklamácie. Ak nie je možné kontaktovať zástupcu vlastníkov, kontaktujte priamo pracovníkov technického úseku OSBD Prievidza.   Takýmto postupom eliminujete riziko vzniku nepredvídanej udalosti z dôvodu neodborných zásahov hlavne do rozvodov elektriny, plynu, vody a ostatného zariadenia bytov, ktoré majú vplyv na…
Read More

Povinnosti správcu bytového domu na úseku ochrany pred požiarmi

Oznamy
Jedná sa o plnenie povinností vlastníka budovy (vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome) prenesené na správcu na základe uzatvorenej platnej zmluvy o výkone správy (Zákon 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov). Správca zabezpečuje plnenie povinností vlastníka budovy (vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome)!!! V konečnom dôsledku však za plnenie povinností zodpovedajú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domov pretože v prípade neumožnenia plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi zodpovedajú za vzniknuté škody v plnom rozsahu. 25a, ods. 2 Zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov: „Za vlastníka budovy sa pri bytových domoch považujú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Za uplatnenie práv alebo plnenie povinností zodpovedá spoločenstvo alebo správca. Vlastník bytu a nebytového priestoru v dome je povinný umožniť spoločenstvu alebo správcovi uplatniť práva alebo plniť povinnosti, inak zodpovedá za…
Read More

INFORMÁCIA O NOVELE ZÁKONA 182/1993 Z. z. ÚČINNEJ OD 1.2.2020

Oznamy
INFORMÁCIA O NOVELE ZÁKONA 182/1993 Z. z. ÚČINNEJ OD 1.2.2020 Dňa 5. decembra 2019 NR SR schválila poslanecký návrh zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1.2.2020 novelizuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Zmeny vyvolané predmetnou novelou: 1/ Do základných ustanovení zákona § 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov bolo zapracované ustanovenie o domovom poriadku. Domový poriadok predstavuje súhrn pravidiel, práv a povinností dotknutých osôb pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku. §2 zákona sa dopĺňa o ods. 16 v znení: „Domovým poriadkom sa rozumie vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome SCHVÁLENÝ súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv a povinností vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré…
Read More