Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD dňa 30.1.2023

Oznamy
Dňa 30. januára 2023 rokovalo predstavenstvo OSBD. Členovia predstavenstva prerokovali, okrem iného, najmä:   Návrh rekonštrukcie webovej stránky v súlade so Zákonom o  ochrane osobných  údajov; Informáciu o konaní schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle Zákona č. 182/1993 Z. z., § 8, odsek 1, písm. f., kde uložili riaditeľovi vo väčšom rozsahu do príprav, priebehu a najmä udržiavania kontaktov so zástupcami vlastníkov zapájať garantov z radov zamestnancov OSBD; Informáciu o spracovaní plánov opráv domov na rok 2023; zámer budovania bezbariérových vstupov do bytových domov; informáciu k vyhláške Ministerstva hospodárstva SR číslo 503/2022, ktorou sa ustanovuje teplota teplej vody na odbernom mieste a pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode, nákladov na množstvo dodaného tepla na vykurovanie, nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo s účinnosťou od…
Read More

Čo sú cookies?

Novinky, Oznamy
(pôvod z anglického slova cookie v preklade - koláčik, sušienka) Cookies (čítaj kukís) sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na disk do vášho počítača alebo mobilu, tabletu pri návšteve konkrétnej webovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a textový obsah (spleť čísel a písmen, ktoré však majú svoju logiku). Pri ďalšej návšteve toho istého webu prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies (u vás na zariadení) naspäť na webovú stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila. Vďaka tomu vieme, že ste už web navštívili. Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky, stránka si napríklad zapamätá, že ste prihlásení pod svojím kontom a pri nasledujúcej návšteve alebo prekliku na inú podstránku vie, že ste to vy. Rozdelenie cookies: Vo všeobecnosti…
Read More

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD

Novinky, Oznamy
Dňa 19. decembra 2022 rokovalo predstavenstvo OSBD. Okrem iného sa zaoberalo najmä:   *  pripravenosťou na zimnú vykurovaciu sezónu 2022/2023, kde skonštatovalo, že pripravenosť je štandardne dobrá. Objektívnym nedostatkom v komplexe informácií je fakt, že dodávatelia tepla nemali k dátumu konania predstavenstva schválené ceny tepla na rok 2023 z dôvodu nejasností v pravidlách a nariadeniach zo strany vlády Slovenskej republiky.   *  zámermi  zostavovania  návrhu  rozpočtu  na  rok  2023  a  pripravenosťou OSBD na zabezpečenie prevádzky  pri zvýšených  nákladoch súvisiacich s nárastom cien energií, služieb, daní,    inflácie,  a iných nákladov.    Predstavenstvo sa kriticky vyjadrilo k  angažovanosti zamestnancov v oblasti  rozširovania elektronickej komunikácie.  V tomto smere prijalo nevyhnutné opatrenia. Zdôraznilo nevyhnutnosť zintenzívnenia   komunikácie so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov. V tomto smere predstavenstvo prijalo príslušné  opatrenia;   *  problematikou  znižovania  nákladov  oblasti  vyúčtovania  služieb  spojených  s  užívaním bytov a nebytových priestorov za…
Read More

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD

Novinky, Oznamy
Dňa 7. novembra  2022 rokovalo predstavenstvo OSBD. Okrem iného sa zaoberalo najmä: *  zabezpečovaním úloh v oblasti protipožiarnej prevencie a bezpečnosti, plnením ustanovení Zákona č.  321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. v platnom znení a jeho vykonávacím predpisom, Vyhláškou MV SR č. 121/20052 Z. z. o požiarnej prevencii. Pozornosť bola zameraná na stav označovania únikových ciest, uzáverov energií a ďalších značení. Na základe uvedenej legislatívy  členovia predstavenstva schválili  nasledovný postup realizácie: informovanosť zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov o potrebe označenia hlavných uzatváracích ventilov v jednotlivých bytových domoch, - vyhotoviť štítky uzáverov hlavných uzáverov energií,    -  podľa dohovoru so zástupcami vlastníkov sa zabezpečí označenie uzáverov svojpomocne, prípadne prostredníctvom dodávateľa,   upozorniť užívateľov bytov a nebytových priestorov na sprístupnenie uzáverov,  kontrolu umiestnenia značiacich štítkov uzáverov bude vykonávať technický…
Read More

Cvičný poplach – hasičské cvičenie

Novinky, Oznamy
V mesiaci október sa vo výškovom bytovom dome (10 poschodí) nachádzajúcom sa na sídlisku Žabník, uskutočnilo cvičenie HaZZ Prievidza. Cieľom cvičenia bola názorná ukážka evakuácie osôb z balkónov vyšších podlaží bytového domu prostredníctvom použitia výškovej techniky (konkrétne sa jednalo o osobu nachádzajúcu sa na  balkóne na 9. poschodí). V rámci cvičenia bola nasimulovaná situácia, kedy chránená úniková cesta - spoločné schodište bytového domu bolo husto zadymené a z toho dôvodu bola hlavná úniková cesta (po schodišti bytového domu) nepriechodná. Po zadymení únikovej cesty uplynulo cca 20 minút do chvíle, kedy sa dôsledok zadymenie stal viditeľným z okolia bytového domu. Pozorovaním okoloidúcich ľudí sa zistilo, že aj keď bolo zadymenie viditeľné, nikto z okoloidúcich na vzniknutú situáciu nereagoval a neprivolal hasičov. Uvedený prístup občanov je možné pripísať faktu, že okoloidúci zistili, že sa jedná iba o názornú ukážku a že požiar v bytovom…
Read More

Energetická chudoba

Novinky, Oznamy
Nekontrolovateľný pohyb cien energií na svetových trhoch pomaly, ale isto zavádza do praxe v Európskej únii doteraz prakticky neznámy pojem ENERGETICKÁ CHUDOBA. Z uvedeného dôvodu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ,,úrad“) podľa § 9 ods. 3 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len ,,zákon“) predkladá do vlády Slovenskej republiky materiál „Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby“. Právo Európskej únie zatiaľ neobsahuje presnú definíciu energetickej chudoby, ani jednotné prístupy k riešeniu tohto novodobého sociálneho fenoménu. Prístupy a spôsoby riešenia problému energetickej chudoby existujúce smernice Európskej únie delegujú na jednotlivé členské štáty. Hlavným cieľom predkladaného návrhu koncepcie nie je navrhnúť a implementovať krátkodobé a okamžité opatrenia od 1. januára 2023 na pomoc domácnostiam pri zmiernení dopadov prebiehajúcej krízovej situácie v energetike. Predložený návrh…
Read More

Ako si správne nastaviť a používať termostatické hlavice?

Nezaradené, Novinky, Oznamy
Náklady na kúrenie tvoria stále najvyššiu položku z celkových nákladov na bývanie. Je preto vhodné zamyslieť sa nad tým, ako ušetriť peniaze za teplo. Jednoduchým, ale účinným riešením môže byť termostatická hlavica s hydraulickým ventilom.   Ako už bolo spomenuté, najjednoduchším a najlacnejším automatickým regulačným prvkom vo vykurovacej sústave s teplovodnými radiátormi sú ventily, ktoré ovládajú termostatické hlavice. Tie dokážu regulovať prietok vykurovacej vody do radiátora, čím zabránia zbytočnému a drahému prekurovaniu miestnosti. Ich úlohou je tiež udržiavať v miestnosti konštantnú teplotu.   Odborníci tvrdia, že nájsť investíciu, ktorá by mala rýchlejšiu návratnosť než „termoventil“, je ťažko riešiteľná úloha. Ide o základný  a užívateľsky veľmi jednoduchý stupeň regulácie, ktorý pri správnom používaní, podľa rôznych odhadov, pomáha ušetriť 5 až 30% nákladov za kúrenie oproti používaniu ručných ventilov.      Termostatická hlavica teda dokáže ušetriť energiu…
Read More

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD

Novinky, Oznamy
Dňa 20. septembra 2022 rokovalo predstavenstvo OSBD. Okrem iného sa zaoberalo najmä:   * Informáciou o priebežnom plnení rozpočtu za I. polrok 2022;   * Riešením kompenzácií nedoplatkov v súvislosti s vyúčtovaním preplatkov z vyúčtovania služieb, kde sa na podnet viacerých užívateľov opätovne preverila správnosť postupu OSBD v tejto oblasti. Na základe právnej analýzy sme sa utvrdili v presvedčení, že už zabehnutý spôsob kompenzácie nedoplatkov je správny a budeme v ňom pokračovať i v budúcich obdobiach;   * Správou o plnení úloh pri zabezpečovaní informovanosti bývajúcich prostredníctvom webovej stránky OSBD. Tu predstavenstvo konštatovalo, že je potrebné zvýšiť aktivitu zamestnancov v oblasti publikačnej činnosti a aktualizácie jednotlivých sekcií stránky, ako aj zvýšenie funkcionality a zlepšenie prehľadnosti webovej stránky;   * V rámci zisťovania možností úspory finančných prostriedkov bývajúcich v bytových domoch v správe OSBD sa členovia predstavenstva zaoberali aj možnosťou…
Read More