Zoznam opatrení oznámených predsedom vlády SR dňa 24.3.2020

Oznamy
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) vydá opatrenie, ktorým nariadi sociálnym zariadeniam, aby dodržiavali prísne hygienické opatrenia. 2. Posúva sa vykonateľnosť preventívnych prehliadok, ktoré sa musia vykonávať vo vzťahu k práci. 3. Všetky ministerstvá v priebehu jedného až dvoch dní prehodnotia všetky lehoty, ktoré sa dajú posunúť na neskôr. 4. V zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje aj zdravotná starostlivosť bude vyhlásený núdzový stav. 5. Hygienici vydajú nariadenie, podľa ktorého sa uzavrie činnosť denných stacionárov. 6. Ešte v utorok sa predloží návrh zákona, podľa ktorého budú môcť štátne orgány v čase krízy využívať lokalizačné dáta ľudí, ktoré im poskytnú mobilní operátori. 7. Ministerstvo zdravotníctva určí po jednej nemocnici na východe a strede Slovenska a v Bratislave, ktoré budú slúžiť čisto len na liečbu ochorenia Covid-19. V ostatných nemocniciach budú na tento…
Read More

UBYFO servis s.r.o. – opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu

Oznamy
Vážený obchodný partner. Dovoľujeme si Vás informovať, že UBYFO servis s.r.o. Prievidza s ohľadom na súčasnú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu prijíma opatrenia vo forme obmedzenia osobného kontaktu vo svojich prevádzkach. Tieto opatrenia prijímame z dôvodu ochrany našich zamestnancov a aj vás všetkých, ale hlavne z dôvodu minimalizovania šírenia nákazy. Tento režim bude platiť až do odvolania. 1.       Všetky administratívne úkony, nevyžadujúce si osobný kontakt  budeme vybavovať telefonicky a to na čísle : 0918 110 222 V prípade, že telefónny kontakt nie je možný, v sídle spoločnosti, Športová 32 Prievidza je namontované dorozumievacie zariadenie a zvonček, cez ktoré je možné komunikovať. 2.       Všetky nahlášky porúch budeme vybavovať telefonicky a to na číslach : poruchy výťahov  na čísle  0918 111 200, ostatné poruchy na telefónnom čísle : 0918 110 222, prípadne na e-mailovej adrese ubyfo.dispecing@gmail.com. 3.       Poruchy v bytoch,…
Read More

INFORMÁCIA O NOVELE ZÁKONA 182/1993 Z. z. ÚČINNEJ OD 1.2.2020

Oznamy
INFORMÁCIA O NOVELE ZÁKONA 182/1993 Z. z. ÚČINNEJ OD 1.2.2020 Dňa 5. decembra 2019 NR SR schválila poslanecký návrh zákona, ktorým sa s účinnosťou od 1.2.2020 novelizuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Zmeny vyvolané predmetnou novelou: 1/ Do základných ustanovení zákona § 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov bolo zapracované ustanovenie o domovom poriadku. Domový poriadok predstavuje súhrn pravidiel, práv a povinností dotknutých osôb pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku. §2 zákona sa dopĺňa o ods. 16 v znení: „Domovým poriadkom sa rozumie vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome SCHVÁLENÝ súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv a povinností vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré…
Read More

Domový poriadok na schválenie

Oznamy
Okresné správcovské bytové družstvo, Prievidza   DOMOVÝ PORIADOK    Prvá časť Všeobecné ustanovenia  Čl. I. Úvodné ustanovenie a základné pojmy  Tento domový poriadok upravuje najmä práva a povinnosti vlastníka bytu a nebytového priestoru, správcu bytového domu vlastníka, prenajímateľa a nájomníka bytu a nebytového priestoru vyplývajúce z užívania bytu a nebytového priestoru, ich vzájomné vzťahy a vzájomné vzťahy nájomcov bytov a nebytových priestorov a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, spôsob zabezpečenia poriadku a čistoty v dome a jeho okolí, spôsob užívania nebytových priestorov, spoločných priestorov a zariadení domu. Základné práva a povinnosti vlastníkov a nájomníkov bytov a nebytových priestorov upravuje Občiansky zákonník, Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákon 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Správu bytového domu vykonáva správca…
Read More

OZNÁMENIE

Oznamy
OZNÁMENIE  Vážení užívatelia bytov a nebytových priestorov, V dôsledku uzatvárania nového znenia zmluvy o výkone správy v súlade s poslednou novelou zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a náročnosti administratívneho spracovania vecí s tým súvisiacich vám v týchto dňoch boli doručované mesačné predpisy úhrad spojených s bývaním platné od 1.1.2020. Zákon 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v ustanovení § 10, ods. 1 a 6 určuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov povinnosť poukazovať preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrady za plnenia mesačne vopred v prospech účtu domu a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Tých užívateľov bytov a nebytových priestorov, ktorí si nestihli upraviť platby vo finančných ústavoch a z titulu zmien mesačných predpisov úhrad spojených s bývaním im vznikol nedoplatok ubezpečujeme, že táto skutočnosť nepodlieha sankciám a nebude im účtovaná zmluvná pokuta, resp.…
Read More

Bezpečnosť v panelových domoch – relácia RTVS – Reportéri

Oznamy
Vážení vlastníci a užívatelia bytov a nebytových priestorov,   OSBD Prievidza, ako správca bytového fondu, Vám dáva do pozornosti reláciu REPORTÉRI, ktorú odvysielala RTVS na svojom programe (RTVS 1) dňa 20.01.2020 o 22:40 hod. a ktorej obsah sa priamo týkal bezpečnosti v panelových domoch. Reláciu si môžete vyhľadať v archíve RTVS. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15230/210990
Read More