Informácia o ciachovaní bytových vodomerov.

Oznamy
INFORMÁCIA - o zjednotení lehôt pre overovanie vodomerov na studenú vodu a TÚV Dňa 27.11.2018 sa na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky uskutočnilo rozporové konanie k materiálu „Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách sa metrologickej kontrole“. Predmetom rozporového konania bola nasledovná zásadná pripomienka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku: „Navrhujeme zjednotiť čas platnosti overenia vodomerov na studenú a teplú vodu na obdobie  5 rokov. Vodomery v bytoch sú vo vlastníctve majiteľov bytov, ktorým v súvislosti s pravidelným overovaním vznikajú nemalé finančné náklady a súčasne časové obmedzenia spojené s povinnosťou sprístupnenia bytu v určených lehotách. K takémuto zjednoteniu pristúpili napr. v Českej republike už v roku 2012, kde podľa vyhlášky Ministerstva priemyslu a obchodu ČR č. 345/2002 Sb., ktorou sa stanovujú meradlá pre povinné overovanie a meradlá podliehajúce schváleniu typu, je lehota na overovanie vodomerov na studenú a teplú vodu, používaných na rozúčtovanie…
Čítať viac

Dôležité zmeny v novele Zákona 182/1993 Z. z. účinnej od 1.11.2018

Oznamy
Dôležité zmeny v novele Zákona 182/1993 Z. z. účinnej od 1.11.2018  Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov používajú obyvatelia Slovenskej republiky takmer denne, a to vedome, či väčšinou aj nevedome, pretože prevažná časť z nich býva v bytových domoch. Takisto ho pri svojej činnosti využívajú aj všetky subjekty poskytujúce služby v predmetnej oblasti, najmä správcovia bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej aj „spoločenstvá“). Dňa 13.9.2018 parlament schválil novelu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. V Zbierke zákonov vyšla pod číslom 283/2018 Z. z., zmeny nadobudnú účinnosť dňom                    1. novembra 2018. Počas legislatívneho procesu sa návrh zákona vyvíjal a v podobe ako ho schválil parlament z nej bol…
Čítať viac

OBNOVUJEME S PODPOROU ŠFRB VÝHODNÉ PODMIENKY AJ V BUDÚCOM ROKU

Oznamy
OBNOVUJEME S PODPOROU ŠFRB VÝHODNÉ PODMIENKY AJ V BUDÚCOM ROKU Štátny fond rozvoja bývania organizoval v dňoch 10. a 11. októbra 2018 v Trnave celoslovenskú odbornú konferenciu pod názvom „Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov prostredníctvom komplexnej obnovy bytových domov z prostriedkov IROP“. Cieľom konferencie bolo poskytnúť poslucháčom najaktuálnejšie informácie z oblasti obnovy a energetickej hospodárnosti bytových domov, od prípravy žiadosti až po realizáciu stavby v praxi. Spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovia bytových domov, obce, mestské časti, samosprávne kraje a podnikatelia môžu žiadať o podporu v účele obnova bytovej budovy nielen na zateplenie bytového domu, ale aj na odstránenie systémovej poruchy, na výmenu a modernizáciu výťahov, výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla, vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov a na inú modernizáciu. Fyzické osoby môžu požiadať o podporu na zateplenie rodinného domu, fyzické osoby – reštituenti na obnovu bytového domu. PREHĽAD PODPÔR PRE…
Čítať viac

U P O Z O R N E N I E

Oznamy
Všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov !!! Podľa našich informácií získaných z rôznych zdrojov sa v poslednom období množia prípady vlámania do bytov. Na túto skutočnosť nás upozornili aj niektorí zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorým nie je ľahostajný osud Vášho majetku. Na základe našich, ale aj v tlači medializovaných informácií Vás, vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, vyzývame k väčšej opatrnosti pri zabezpečovaní Vašich príbytkov hlavne počas dovoleniek, alebo v prípadoch dlhodobého opustenia bytu. Ďalej dôrazne vyzývame všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch nachádzajúcich sa v správe nášho družstva, aby venovali zvýšenú pozornosť pohybu neznámych osôb v spoločných priestoroch bytových domov a pristupovali zodpovedne k situáciám v ktorých sa akákoľvek neznáma osoba dožaduje vpustenia do vchodu prostredníctvom domového vrátnika.   Váš správca
Čítať viac

Informácia o organizácii a priebehu výberových konaní na významnejšie dodávky prác, tovarov a služieb

Oznamy
OSBD Prievidza v predmetnej oblasti postupuje v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších predpisov v súlade s § 8b, ods. 3, druhá veta: „Správca je povinný riadiť sa rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o výbere dodávateľa.“ Toto konštatovanie znamená, že výberové konania prebiehajú v tých prípadoch, kedy si vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na schôdzach vlastníkov bytov a nebytových priestorov odsúhlasia investičný zámer väčšieho rozsahu, ktorého predpokladom je vyžiadanie si viacerých cenových ponúk na jeho realizáciu s cieľom porovnania cien a poskytnutia možnosti vlastníkom bytov a nebytových priestorov rozhodnúť o dodávateľovi požadovanej investičnej akcie v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších predpisov. Proces zabezpečenia realizácie prebieha v spolupráci vlastníkov bytov a nebytových priestorov dotknutého domu, zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcu. Jednotlivé kroky pri zabezpečení procesu realizácie investičnej akcie obsahujú:…
Čítať viac

Informácia o konaní Zhromaždenia delegátov.

Oznamy
Informácia o konaní Zhromaždenia delegátov  Dňa 6.6.2018 sa konalo v priestoroch veľkej zasadačky OSBD Zhromaždenie delegátov OSBD Prievidza. Rokovanie viedol Predseda Predstavenstva OSBD Prievidza pán Teodor Palkovič. Rokovania Zhromaždenia delegátov sa zúčastnilo 38 delegátov zo 40 pozvaných s váhou hlasov 64 z celkového počtu 66, čo predstavuje 97%-nú účasť. Z uvedeného vyplýva, že Zhromaždenie delegátov bolo od začiatku uznášaniaschopné a na svojom rokovaní mohlo prijímať potrebné uznesenia. Vo svojom príhovore k zúčastneným Predseda Predstavenstva OSBD Prievidza pán Teodor Palkovič zhodnotil činnosť OSBD Prievidza za uplynulý rok 2017, oboznámil prítomných s činnosťou Predstavenstva OSBD Prievidza a konkrétne pomenoval úlohy, ktorými sa OSBD Prievidza v roku 2017 zaoberalo. Skonštatoval, že predstavenstvo rokovalo pravidelne, stretávalo sa jedenkrát mesačne a prijalo množstvo uznesení s cieľom neustále skvalitňovať činnosť družstva vo všetkých oblastiach, týkajúcich sa výkonu správy. Uviedol, že úlohy stanovené pre rok 2017 sa družstvu podarilo…
Čítať viac

FUNKCIONÁRI POZOR !!!

Oznamy
Usmernenie pre funkcionárov bytových domov, ktorí sú zamestnaní a vykonávajú funkciu na základe uzatvorenej príkaznej zmluvy v zmysle Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov FUNKCIONÁRI POZOR !!! OSBD Prievidza, ako správca bytových domov vás všetkých, ktorí vykonávate funkcie v bytovom dome, ste zamestnaní a poberáte za výkon funkcie v bytovom dome odmenu na základe uzatvorenej príkaznej zmluvy DÔRAZNE UPZORŇUJE na potrebu bezpodmienečne oznámiť v mzdovej učtárni v prípade straty zamestnania túto skutočnosť a to BEZODKLADNE tak, aby bolo možné ukončiť platnosť príkaznej zmluvy, naplniť požiadavku legislatívy a aby vám bola poskytnutá možnosť bez problémov sa zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce. Toto usmernenie sa týka osôb, ktoré vykonávajú funkciu zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vchodových dôverníkov, kuričov a pod. v…
Čítať viac

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Oznamy
Informácia o spracúvaní osobných údajov V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany Okresného správcovského bytového družstva Prievidza (ďalej len „OSBD“), ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“). Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť:       Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza Sídlo :  Ul. Stavbárov 6, 971 01 Prievidza IČO    :  00173801 Zapísané v OR Okresného súdu Trenčín: oddiel DR, Vložka č. 126/R Účelom spracúvania  osobných  údajov je:  najmä obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva, služby…
Čítať viac