Zabezpečenie ochrany pred požiarmi a požiarnej prevencie