Povinnosti správcu bytového domu na úseku ochrany pred požiarmi