Nové povinnosti stanovené novelou Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetickej účinnosti

Domov / Oznamy / Nové povinnosti stanovené novelou Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EU o energetickej účinnosti

V roku 2012 vydal Európsky parlament a Rada pod číslom 2012/27/EU Smernicu o energetickej účinnosti. Táto smernica vytýčila ciele v úsporách energie do roku 2020 v rámci EÚ, pričom nosnou myšlienkou bolo dosiahnutie kľúčových environmentálnych cieľov. Pri priebežnom preskúmaní s ohľadom na blížiaci sa rok 2020 boli kľúčové ciele aktualizované pre ďalšie obdobie do roku 2030. Z dôvodu aktualizácie kľúčových cieľov bola vyššie uvedená  Smernica dňom 21. 12. 2018 aktualizovaná a to dokumentom, ktorý sa nazýva:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 zo dňa 11. 12. 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EU o energetickej účinnosti.

Pôvodná smernica 2012/27/EU zahŕňa mnoho oblastí na poli nakladania s energiami.

Jej novelizácia prináša určité spresnenie a doplnenie cieľov a následných opatrení. Implementácia smernice do národných legislatív (vrátane slovenskej), priniesla mimo iné aj povinnosť pomerového merania tepla a teplej vody v bytových domoch a následné rozdeľovanie nákladov na vykurovanie a poskytovanie teplej vody medzi koncových spotrebiteľov.

Práve v tejto oblasti prináša novelizácia pôvodnej smernice určité zmeny, na ktoré je nutné včas upozorniť.

Povinnosťou každého členského štátu je implementácia zásad tejto smernice do národnej legislatívy v termíne do 25. 6. 2020.

Tieto zásady je možné stručne zhrnúť do nasledujúcich bodov:

 1. Povinnosti v oblasti merania tepla pre vykurovanie, chladenie a teplú vodu ostávajú bez zmeny. Je teda povinnosťou dodávateľa merať na päte objektu, alebo v spoločnej výmenníkovej stanici.
 2. V bytových domoch sú preferované bytové merače tepla, ale pre budovy s vertikálnymi rozvodmi sú prípustné aj indikátory vykurovania.
 3. Na meranie spotreby teplej vody sú bez výnimky požadované vodomery.
 4. Na rozdeľovanie nákladov na vykurovanie, chladenie a poskytovanie teplej vody sú požadované transparentné a verejne dostupné pravidlá, ktoré budú zahŕňať rozdelenie nákladov na energiu využitú na:
  • teplú vodu
  • teplo na vykurovanie spoločných priestorov domu
  • vykurovanie alebo chladenie bytov
 5. Novinkou je formulovanie požiadaviek na prístroje s možnosťou diaľkového odčítavania hodnôt a to nasledovne:
  • prístroje inštalované po 25. 10. 2020 musia byť výlučne diaľkovo odčítateľné,
  • od 1. 1. 2027 musia byť všetky prístroje výlučne diaľkovo odčítateľné,

Za zmienku stojí najmä povinnosť, aby koncovým spotrebiteľom bola ponúknutá možnosť elektronickej formy vyúčtovania.

 1. Príloha č. VII a k pôvodnej smernici, ktorá stanovuje minimálne požiadavky na informácie o vyúčtovaní a o spotrebe na vykurovanie, chladenie a poskytovanie teplej vody je taktiež formulovaná s novými podmienkami.

Sú stanovené nasledovné záväzné pravidlá:

 • vyúčtovanie na základe skutočnej spotreby musí byť realizované aspoň 1 x ročne,
 • od 25. 10. 2020 v prípadoch, kedy bude splnená podmienka možnosti diaľkovo odpočítateľných prístrojov, musia byť informácie o vyúčtovaní alebo o spotrebe poskytované najmenej 2x ročne,
 • v prípadoch, kedy o to koneční spotrebitelia požiadali alebo si zvolili možnosť vyúčtovania v elektronickej podobe až 4x ročne,
 • od 1. 1. 2022 v prípadoch, kedy bude splnená podmienka možnosti diaľkovo odpočítateľných prístrojov, musia byť informácie o vyúčtovaní alebo o spotrebe poskytované aspoň 1x mesačne s tým, že tieto informácie môžu byť sprístupnené aj na internete a aktualizované tak často, ako to umožňujú použité meracie zariadenia a systémy,
 • vykurovanie a chladenie možno mimo obdobia vykurovania/chladenia z uvedenej požiadavky vyňať,
 • požaduje sa porovnanie aktuálnej spotreby koncových užívateľov s rovnakým obdobím minulého roku korigované klimatickým faktorom, a to v grafickej podobe,
 • porovnanie s priemerným normalizovaným alebo referenčným koncovým spotrebiteľom rovnakej užívateľskej kategórie; v prípade elektronického vyúčtovania sa dá také porovnanie zverejniť na internetových stránkach a vo vyúčtovaní naň odkázať