Nelegálny odber plynu, elektrickej a ostatných energií, dôsledky takéhoto konania

Domov / Oznamy / Nelegálny odber plynu, elektrickej a ostatných energií, dôsledky takéhoto konania

V zmysle legislatívy platnej pre oblasť dodávok a spotreby všetkých druhov energií je možné odoberať energie iba na základe ich merania prostredníctvom určených meradiel pre jednotlivé druhy energií.

Odber akéhokoľvek druhu energie mimo určeného meradla, resp. bez jeho namontovania na odberné miesto sa považuje za nezákonný odber energií na strane konečného spotrebiteľa. V takýchto prípadoch sa konečný odberateľ svojím konaním vystavuje riziku uplatnenia si sankcií zo strany dodávateľa energií.

Takáto činnosť konečného spotrebiteľa môže viesť okrem uvalenia sankcií až k úplnému prerušeniu dodávky energie a taktiež k právnej dohre.

Je potrebné podotknúť, že prerušením dodávky energie v žiadnom prípade nie je dotknuté právo dodávateľa na úhradu skutočne vzniknutej škody, ktorú mu konečný spotrebiteľ preukázateľne spôsobil.

 

V ďalšom bližšie definujeme neoprávnený odber jednotlivých druhov energií:

 

1/ v zmysle § 46 zákona 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov neoprávneným odberom elektrickej energie je odber:

 

 1. a) bez uzavretej zmluvy o:
 1. pripojení do prenosovej sústavy alebo o pripojení do distribučnej sústavy alebo v rozpore s touto zmluvou,
 2. dodávke alebo združenej dodávke elektriny,
 3. zúčtovaní odchýlky alebo prevzatí zodpovednosti za odchýlku,
 4. prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny alebo prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,
 1. b) bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa elektriny nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny,

  c) meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii a ktoré nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber elektriny, alebo určeným meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovateľom sústavy,

 

 1. d) ak odberateľ elektriny zabránil prerušeniu distribúcie elektriny alebo ak po predchádzajúcej výzve prevádzkovateľa distribučnej sústavy neumožnil prerušenie distribúcie elektriny vykonané na základe žiadosti dodávateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny; takýto odber sa považuje za neoprávnený odo dňa, keď odberateľ elektriny zabránil prerušeniu distribúcie elektriny alebo neumožnil prerušenie distribúcie elektriny.

 

2/ v zmysle § 82 zákona 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov neoprávneným odberom plynu je odber:

 

 1. a) bez uzavretej zmluvy o:

 

 1. pripojení k prepravnej sieti alebo o pripojení k distribučnej sieti,
 2. dodávke alebo združenej dodávke plynu,
 3. prístupe do prepravnej siete a preprave plynu alebo prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu,

  b) nemeraného plynu,

 

 1. c) bez určeného meradla alebo s určeným meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber plynu,
 2. d) meraný určeným meradlom, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, alebo určeným meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovateľom siete,

  e) ak odberateľ neumožnil prevádzkovateľovi distribučnej siete prerušenie dodávky plynu; taký odber sa za neoprávnený odber považuje odo dňa, keď odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu,

  f) ak odberateľ nedodržal obmedzenia určené dodávateľom plynu, prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľom zásobníka alebo prevádzkovateľom distribučnej siete,

 

 1. g) ak odberateľ nedodržal zmluvne dohodnuté platobné podmienky,

 

 1. h) ak odberateľ opakovane bez vážneho dôvodu neumožnil prístup k meradlu, aj keď bol na to prevádzkovateľom distribučnej siete vopred vyzvaný písomnou výzvou, ktorej doručenie odberateľ potvrdil.

 

(2) Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť dodávateľovi plynu, prevádzkovateľovi prepravnej siete a prevádzkovateľovi distribučnej siete, prevádzkovateľovi zásobníka skutočne vzniknutú škodu, ak vznikla. Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť spolu so škodou aj ušlý zisk dodávateľovi plynu, prevádzkovateľovi prepravnej siete a prevádzkovateľovi distribučnej siete.

 

(3) Ak nemožno vyčísliť skutočne vzniknutú škodu na základe objektívnych a spoľahlivých podkladov, použije sa spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 1 písm. l).

(4) Ak ide o prvý neoprávnený odber plynu odberateľa plynu v domácnosti meraný meradlom umiestneným na verejne prístupnom mieste, na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii podľa odseku 1 písm. d), výška škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu sa určí ako cena neoprávnene odobratého množstva plynu určeného pomocou typového diagramu dodávky. Pre výpočet škody spôsobenej druhým a ďalším takým neoprávneným odberom plynu na tom istom odbernom mieste sa použije postup podľa odseku 3.

(5) Prevádzkovateľ distribučnej siete je oprávnený vykonať potrebné technické opatrenia v distribučnej sieti na účel zabránenia neoprávnenému odberu.

 

3/ Zákon č. 442/2002 Z. z. v platnom znení v § 25 definuje neoprávnený odber vody z verejného vodovodu a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie nasledovne:

 1. Neoprávneným odberom vody z verejného vodovodu je odber:
 1. bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody alebo v rozpore s takouto zmluvou,
 2. pred meradlom (§ 29 ods. 7) alebo odber po odstránení meradla,
 3. s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva alebo zaznamenáva odber menší, ako je skutočný,
 4. s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej   manipulácii,
 5. s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne,
 6. bez súhlasu prevádzkovateľa.
 1. Kto neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu, je povinný nahradiť spôsobenú škodu prevádzkovateľovi verejného vodovodu.