Informácia o možnosti umiestnenia komponentov elektronickej komunikačných sietí na strechách bytových domov

Domov / Oznamy / Informácia o možnosti umiestnenia komponentov elektronickej komunikačných sietí na strechách bytových domov

Umiestňovanie komponentov elektronickej komunikačnej siete sa riadi zákonom 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. To znamená, že ak sa jedná predovšetkým o vedenia elektronických komunikačných sietí, tak sa na predmetnú vec vzťahujú ustanovenia zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Jedným z konkrétnych ustanovení, ktoré pojednáva o tejto problematike je jeho § 66 spomínaného zákona.

 

V zmysle ustanovení § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov môže prevádzkovateľ elektronickej komunikačnej siete v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme:

 

  1. a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,

 

  1. b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,

 

  1. c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.

 

Z právneho hľadiska ide o zákonné vecné bremená, k zriadeniu ktorých nie je potrebný súhlas vlastníka dotknutej nehnuteľnosti.

 

Samozrejme, prevádzkovateľ elektronickej komunikačnej siete nemôže tieto svoje práva vykonávať svojvoľne a v neobmedzenom rozsahu, ale je limitovaný zákonom.

Napr. je povinný vopred upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti o výkone týchto svojich práv a za splnenia určitých zákonom stanovených podmienok je povinný, ak si vlastník nehnuteľnosti nárokuje, poskytnúť vlastníkovi dotknutej nehnuteľnosti aj jednorázovú náhradu.