Informácia o možnosti umiestnenia komponentov elektronickej komunikačných sietí na strechách bytových domov