Funkcia a výhody rádiových modulov pri odpočtoch energií

Domov / Oznamy / Funkcia a výhody rádiových modulov pri odpočtoch energií

V súčasnosti sa odpočty spotrieb tepla, studenej vody (ďalej len SV) a teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV) vo väčšine prípadov vykonávajú pochôdzkovým spôsobom, čo je možné realizovať iba v spolupráci s vlastníkmi, resp. užívateľmi bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.

Táto metóda:

– zodpovedá doterajšiemu stupňu technického vybavenia jednotlivých meradiel, či už sa jedná o bytové vodomery, alebo o pomerové rozdeľovače tepla osadené na každom vykurovacom telese. Pre realizáciu odpočtov bolo potrebné vyškoliť tzv. „odpisovačov“, ktorí boli oboznámení akým spôsobom je potrebné jednotlivé hodnoty odčítať tak, aby mohli tvoriť relevantný podklad pri procese vyúčtovania spotrieb tepla na ÚK, SV a TÚV,

– predpokladá súčinnosť vlastníka, resp. užívateľa bytu a nebytového priestoru s „odpočtárom“,

– predstavuje obmedzujúci faktor na strane vlastníka, resp. užívateľa bytu a nebytového priestoru (je potrebné sprístupniť byt, resp. nebytový priestor „odpočtárom“,

– podlieha vplyvu tzv. ľudského faktora (často sa vyskytujú chyby pri odpočtoch, zámena číslic v odpísaných hodnotách, nečitateľné zápisy hodnôt a pod.),

Pod vplyvom negatívnych skúseností s tzv. „odpočtárskou metódou“, technického vývoja a v neposlednom rade legislatívnych zmien sa do budúcnosti uvažuje s používaním meradiel opatrených rádiovým modulom.

Táto metóda:

– zodpovedá budúcemu stupňu technického vybavenia jednotlivých meradiel, či už sa jedná o bytové vodomery, alebo o pomerové rozdeľovače tepla osadené na každom vykurovacom telese. Pre realizáciu odpočtov bude potrebné vyškoliť osoby, ktoré budú vybavené príslušnou technikou a oboznámené akým spôsobom je možné získať jednotlivé hodnoty tzv. diaľkovým zberom dát, resp. vyškolené osoby nebudú potrebné, ak sa prenos dát uskutoční automaticky prostredníctvom zberníc a diaľkového prenosu dát,

– nevyžaduje si súčinnosť vlastníka, resp. užívateľa bytu a nebytového priestoru s „odpočtárom“,

– odbúrava obmedzujúci faktor na strane vlastníka, resp. užívateľa bytu alebo nebytového priestoru (nie je potrebné byt, resp. nebytový priestor sprístupňovať),

– nepodlieha vplyvu tzv. ľudského faktora, (eliminuje výskyt chýb spôsobených „odpočtármi“).

V budúcnosti bude nevyhnutnosťou, aby podružné meradlá (bytové vodomery na studenú a teplú vodu, alebo pomerové rozdeľovače tepla osadené na vykurovacích telesách) boli vybavené rádiovým modulom.

Táto podmienka tvorí základ pre efektívnu, zrozumiteľnú a presnú realizáciu prenosu a spracovania dát a hodnôt potrebných pre vyúčtovanie spotrieb tepla, SV a TÚV nielen v podmienkach OSBD Prievidza, ale dotýka sa práce všetkých správcovských spoločností bez výnimky.

Iba zachytením trendov a prispôsobením sa technickému pokroku v oblasti odpočtov, prenosu a spracovania dát bude možné spĺňať prísne požiadavky zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  v znení neskorších predpisov a poskytovať aktuálne informácie konečným spotrebiteľom.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že rádiové moduly predstavujú jednoznačný pokrok a pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov sú z každého pohľadu výhodné. Umožňujú realizáciu presnejšieho vyúčtovania a sú predpokladom väčšej spokojnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov.