Informácia o organizácii a priebehu výberových konaní na významnejšie dodávky prác, tovarov a služieb

Domov / Oznamy / Informácia o organizácii a priebehu výberových konaní na významnejšie dodávky prác, tovarov a služieb

OSBD Prievidza v predmetnej oblasti postupuje v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších predpisov v súlade s § 8b, ods. 2, druhá veta: „Správca je povinný riadiť sa rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o výbere dodávateľa, ak nejde o zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok technického zariadenia, ktoré je správca povinný vykonávať pri správe domu.“

Toto konštatovanie znamená, že výberové konania prebiehajú v tých prípadoch, kedy si vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na schôdzach vlastníkov bytov a nebytových priestorov odsúhlasia investičný zámer väčšieho rozsahu, ktorého predpokladom je vyžiadanie si viacerých cenových ponúk na jeho realizáciu s cieľom porovnania cien a poskytnutia možnosti vlastníkom bytov a nebytových priestorov rozhodnúť o dodávateľovi požadovanej investičnej akcie v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších predpisov.

Proces zabezpečenia realizácie prebieha v spolupráci vlastníkov bytov a nebytových priestorov dotknutého domu, zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcu.

Jednotlivé kroky pri zabezpečení procesu realizácie investičnej akcie obsahujú:

1/ uznesenie prijaté na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov dotknutého bytového domu, resp. formou písomného hlasovania, ktorého obsahom je voľba osoby poverenej vlastníkmi bytov a nebytových priestorov k podpisu zmlúv, ich zmien a dodatkov, alebo ich zániku,

2/ uznesenie prijaté na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov dotknutého bytového domu, resp. formou písomného hlasovania, ktorého obsahom je odsúhlasený zámer, rozsah a realizácia predmetnej investičnej akcie,

3/ uznesenie prijaté na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov dotknutého bytového domu, resp. formou písomného hlasovania, týkajúce sa splnomocnenia správcu v predmetnej veci konať. Splnomocnenie pre správcu je vypracované ako samostatný dokument, je udelené zo strany vlastníkov bytov a nebytových priestorov a podpísané v súlade s platnou legislatívou,

4/ v prípadoch, ak si investičná akcia vyžaduje vypracovanie projektovej dokumentácie, správca osloví projekčné kancelárie podľa charakteru požadovaných prác s požiadavkou predloženia cenových ponúk na vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie v súlade s rozsahom požadovanej investičnej akcie,

5/ dodávateľa projektovej dokumentácie a cenu za jej vypracovanie odsúhlasia vlastníci bytov a nebytových priestorov na schôdzi, resp. formou písomného hlasovania a následne správca zadá požiadavku na vypracovanie projektovej dokumentácie vybranému dodávateľovi v dohodnutej cene,

6/ po obdržaní projektovej dokumentácie správca osloví potenciálnych uchádzačov o realizáciu investičnej akcie s požiadavkou predloženia cenových ponúk v zmysle projektovej dokumentácie. Každý uchádzač dostane k dispozícii projektovú dokumentáciu a požiadavky zo strany vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcu. To sú záväzné podklady, na základe ktorých je možné vypracovať relevantnú cenovú ponuku a ktoré je potrebné zo strany uchádzača o realizáciu investičnej akcie bezpodmienečne dodržať. Súčasťou oslovenia uchádzačov je aj termín predloženia cenových ponúk,

7/ cenové ponuky uchádzači o realizáciu investičnej akcie predkladajú v zalepených obálkach s označením „SÚŤAŽ“ a názov akcie vrátane označenia bytového domu, v sídle správcu,

8/ po predložení cenových ponúk a uplynutí doby, v ktorej je možné cenové ponuky predkladať, je v spolupráci so zástupcom vlastníkov bytov a nebytových priestorov stanovený termín otvárania obálok, porovnania cenových ponúk cien a ich vyhodnotenia. Vyhodnotenie cenových ponúk je spracované do tabuľky, ktorej obsahom sú ceny jednotlivých uchádzačov bez DPH a vrátane DPH a stanovenie pozície jednotlivých uchádzačov z hľadiska ceny. Vyhodnocovacie tabuľky, ktorých obsahom sú cenové ponuky uchádzačov o realizáciu investičnej akcie sú zverejňované na webovom sídle správcu a tiež na portáli „www.najomne.sk“ príslušného domu,

9/ vyhodnocovacie tabuľky a cenové ponuky sú poskytnuté zástupcovi vlastníkov bytov a nebytových priestorov s cieľom poskytnúť vlastníkom bytov a nebytových priestorov možnosť oboznámiť sa s jednotlivými cenovými ponukami a vybrať z nich tú najvýhodnejšiu,

10/ vlastníci bytov a nebytových priestorov dotknutého domu príjmu na schôdzi vlastníkov, resp. formou písomného hlasovania konečné uznesenie týkajúce sa výberu dodávateľa,

11/ správca na základe právoplatne prijatého uznesenia ďalej rokuje s víťazom súťaže (vybratým dodávateľom) o zmluvných podmienkach. Rokovania majú za cieľ uzatvorenie zmluvy o dielo, ktorá je nemenná a po všetkých stránkach vyvážená,

12/ zmluvu o dielo podpisuje štatutárny orgán správcu v súlade s výpisom z obchodného registra a to tak, že jednu zmluvnú stranu tvorí správca zastupujúci a konajúci v mene a na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov dotknutého domu a druhú vybraná realizačná firma. Zmluva je platná a záväzná vtedy, ak je schválená vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dotknutom bytovom dome na schôdzi, resp. formou písomného hlasovania, podpísaná správcom, dodávateľom a osobou poverenou vlastníkmi bytov a nebytových priestorov dotknutého domu,

13/ zmluva o dielo vždy obsahuje klauzulu, ktorá pojednáva o tom, že investičná akcia môže byť zahájená až po schválení financovania predmetnej akcie a podpise úverovej zmluvy (ak je úver potrebný),

14/ stavebný dozor automaticky zabezpečuje správca prostredníctvom svojho zmluvného partnera (povinnosť vyplýva z platnej legislatívy)

15/ oblasť BOZP automaticky zabezpečuje správca prostredníctvom svojho zmluvného partnera (povinnosť vyplýva z platnej legislatívy),

V oblasti financovania je postup nasledovný:

1/ správca vypracuje na základe finančnej situácie informáciu pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov o potrebe výšky úveru a v prípade potreby tiež o potrebnom zvýšení príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv domu. Tieto informácie sú poskytnuté zástupcovi vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý s nimi oboznámi vlastníkov bytov a nebytových priestorov na schôdzi vlastníkov, resp. formou písomného hlasovania,

2/  uznesením zo chôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov, resp. formou písomného hlasovania vlastníci bytov a nebytových priestorov schvália spôsob financovania (ŠFRB, resp. komerčný úver), účel vynaloženia finančných prostriedkov fondu (názov investičnej akcie) a výšku prípadného úveru,

3/ na základe takto schválenej formy financovania vstúpi správca do procesu vybavovania finančných prostriedkov a uzatvorenia potrebných zmlúv,

4/ po schválení financovania investičnej akcie príslušným finančným ústavom, resp. ŠFRB pristúpi správca k podpisu zmluvy o úvere. Zmluva o úvere je platná a záväzná vtedy, ak je schválená vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dotknutom bytovom dome na schôdzi, resp. formou písomného hlasovania, podpísaná správcom, zástupcami príslušného finančného ústavu a osobou poverenou vlastníkmi bytov a nebytových priestorov dotknutého domu,

5/ po schválení financovania investičnej akcie a jeho potvrdenia podpisom úverovej zmluvy je možné pristúpiť k samotnej realizácii investičnej akcie na základe zmluvy o dielo s vybraným dodávateľom,

ZÁVER:

1/ Uznesenia prijaté na schôdzach vlastníkov bytov a nebytových priestorov, resp. formou písomného hlasovania sú zverejňované na portáli „www.najomne.sk“ príslušných bytových domov.

2/ Vyhodnocovacie tabuľky, ktorých obsahom sú cenové ponuky uchádzačov o realizáciu investičnej akcie sú zverejňované na webovom sídle správcu a tiež na portáli „www.najomne.sk“ príslušného domu.

3/ Všetky zmluvy potrebné k realizácii investičných akcií v bytových domoch, či už zmluvy o dielo, úverové zmluvy, zmluvy o stavebnom dozore, alebo zmluvy o zabezpečení BOZP sú uzatvárané tak, že jednou zo zmluvných strán je správca zastupujúci a konajúci v mene a na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov dotknutého domu (identifikácia dotknutého domu je uvedená v zmluve a musí byť presná a jednoznačná)!!!