Informácia o organizácii a priebehu výberových konaní na významnejšie dodávky prác, tovarov a služieb

Domov / Oznamy / Informácia o organizácii a priebehu výberových konaní na významnejšie dodávky prác, tovarov a služieb

OSBD Prievidza v predmetnej oblasti postupuje v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších predpisov v súlade s § 8b, ods. 3, druhá veta: „Správca je povinný riadiť sa rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o výbere dodávateľa.“

Toto konštatovanie znamená, že výberové konania prebiehajú v tých prípadoch, kedy si vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na schôdzach vlastníkov bytov a nebytových priestorov odsúhlasia investičný zámer väčšieho rozsahu, ktorého predpokladom je vyžiadanie si viacerých cenových ponúk na jeho realizáciu s cieľom porovnania cien a poskytnutia možnosti vlastníkom bytov a nebytových priestorov rozhodnúť o dodávateľovi požadovanej investičnej akcie v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších predpisov.

Proces zabezpečenia realizácie prebieha v spolupráci vlastníkov bytov a nebytových priestorov dotknutého domu, zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcu.

Jednotlivé kroky pri zabezpečení procesu realizácie investičnej akcie obsahujú:

1/ uznesenie zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov dotknutého bytového domu, ktorého obsahom je súhlas s realizáciou predmetnej investičnej akcie,

2/ uznesenie zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov dotknutého bytového domu týkajúce sa splnomocnenia správcu v predmetnej veci konať. Splnomocnenie pre správcu musí byť vypracované ako samostatný dokument, je udelené zo strany vlastníkov bytov a nebytových priestorov a podpísané v súlade s listom vlastníctva dotknutého bytového domu,

3/ v prípadoch, ak si investičná akcia vyžaduje vypracovanie projektovej dokumentácie, správca osloví projekčné kancelárie podľa charakteru požadovaných prác s požiadavkou predloženia cenových ponúk na vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie v súlade s rozsahom požadovanej investičnej akcie,

4/ cenu za vypracovanie projektovej dokumentácie odsúhlasí zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov a následne správca zadá požiadavku na vypracovanie projektovej dokumentácie,

5/ po obdržaní uznesenia o projektovej dokumentácii správca osloví dodávateľov s požiadavkou predloženia cenových ponúk v zmysle projektovej dokumentácie. Každý uchádzač dostane k dispozícii projektovú dokumentáciu a požiadavky zo strany správcu. Toto sú záväzné podklady, na základe ktorých je možné vypracovať relevantnú cenovú ponuku a ktoré je potrebné zo strany uchádzača bezpodmienečne dodržať. Súčasťou oslovenia uchádzačov je aj termín predloženia cenových ponúk,

6/ cenové ponuky uchádzači predkladajú v zalepených obálkach s označením „SÚŤAŽ“, názov akcie vrátane označenia bytového domu v sídle správcu,

7/ po predložení cenových ponúk a uplynutí doby, v ktorej je možné cenové ponuky predkladať, je v spolupráci so zástupcom vlastníkov bytov a nebytových priestorov stanovený termín otvárania obálok, porovnávanie cenových ponúk v oblasti cien a ich vyhodnotenie. Vyhodnotenie cenových ponúk je spracované do tabuľky, ktorej obsahom sú ceny jednotlivých uchádzačov bez DPH a vrátane DPH a stanovenie pozície jednotlivých uchádzačov z hľadiska ceny. Vyhodnocovacie tabuľky sú zverejňované na webovom sídle správcu a tiež na portáli „najomne.sk“ príslušného domu,

8/ Vyhodnocovacie tabuľky a cenové ponuky sú poskytnuté zástupcovi vlastníkov bytov a nebytových priestorov s cieľom poskytnúť vlastníkom bytov a nebytových priestorov možnosť oboznámiť sa s jednotlivými cenovými ponukami.,

9/ vlastníci bytov a nebytových priestorov príjmu konečné uznesenie týkajúce sa výberu dodávateľa

10/ správca na základe právoplatne prijatého uznesenia ďalej rokuje s víťazom súťaže (vybratým dodávateľom) o zmluvných podmienkach. Rokovania majú za cieľ uzatvorenie zmluvy o dielo, ktorá je nemenná mimo podmienok v nej uvedených a po všetkých stránkach vyvážená,

11/ zmluvu o dielo podpisujú štatutári správcu v súlade s výpisom z obchodného registra a to tak, že jednu zmluvnú stranu tvoria vlastníci bytov a nebytových priestorov dotknutého domu v zastúpení správcom a druhú vybraná realizačná firma,

12/ zmluva o dielo obsahuje klauzulu, ktorá pojednáva o tom, že investičná akcia môže byť zahájená až po schválení financovania predmetnej akcie a podpise úverovej zmluvy (ak je úver potrebný),

13/ vlastníci bytov a nebytových priestorov si vyberajú stavebný dozor investičnej akcie (správca oznámi vlastníkom bytov a nebytových priestorov údaje o zmluvnom partnerovi v oblasti stavebného dozoru. Ak s ním vlastníci bytov a nebytových priestorov súhlasia, príjmu na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov príslušné uznesenie a následne správca uzatvorí zmluvu o stavebnom dozore. Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov s návrhom správcu na výkon stavebného dozoru nesúhlasia, majú možnosť určiť si stavený dozor podľa vlastného výberu, prijmú k tomu príslušné uznesenie a správca uzatvorí zmluvu o stavebnom dozore so subjektom, ktorého si vybrali vlastníci bytov a nebytových priestorov),

14/ oblasť BOZP automaticky zabezpečuje správca prostredníctvom svojho zmluvného partnera,

V oblasti financovania je postup nasledovný:

1/ správca vypracuje na základe finančnej situácie informáciu pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov o potrebe výšky úveru a v prípade potreby tiež o potrebnom zvýšení príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv domu. Tieto informácie sú poskytnuté zástupcovi vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý s nimi oboznámi vlastníkov bytov a nebytových priestorov na schôdzi,

2/  uznesením zo chôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov vlastníci bytov a nebytových priestorov schvália spôsob financovania (ŠFRB, resp. komerčný úver) a jeho výšku,

3/ na základe takéhoto uznesenia vstúpi správca do procesu vybavovania finančných prostriedkov a uzatvorenia potrebných zmlúv,

4/ po schválení financovania investičnej akcie príslušným finančným ústavom, resp. ŠFRB pristúpi správca k podpisu zmluvy o úvere,

5/ po schválení financovania investičnej akcie a jeho potvrdenia podpisom úverovej zmluvy je možné pristúpiť k samotnej realizácii investičnej akcie na základe zmluvy o dielo s vybraným dodávateľom,

ZÁVER:

1/ Uznesenia prijaté na schôdzach vlastníkov bytov a nebytových priestorov, resp. formou písomného hlasovania sú zverejňované na portáli „najomne.sk“ príslušných bytových domov.

2/  Vyhodnocovacie tabuľky sú zverejňované na webovom sídle správcu a tiež na portáli „najomne.sk“ príslušného domu.

3/ Všetky zmluvy potrebné k realizácii investičných akcií v bytových domoch, či už zmluvy o dielo, úverové zmluvy, zmluvy o stavebnom dozore, alebo zmluvy o zabezpečení BOZP sú uzatvárané v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov dotknutého bytového domu v zastúpení správcom !!!