FUNKCIONÁRI POZOR !!!

Domov / Oznamy / FUNKCIONÁRI POZOR !!!

Usmernenie pre funkcionárov bytových domov, ktorí sú zamestnaní a vykonávajú funkciu na základe uzatvorenej príkaznej zmluvy v zmysle Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov

FUNKCIONÁRI POZOR !!!

OSBD Prievidza, ako správca bytových domov vás všetkých, ktorí vykonávate funkcie v bytovom dome, ste zamestnaní a poberáte za výkon funkcie v bytovom dome odmenu na základe uzatvorenej príkaznej zmluvy DÔRAZNE UPZORŇUJE na potrebu bezpodmienečne oznámiť v mzdovej učtárni v prípade straty zamestnania túto skutočnosť a to BEZODKLADNE tak, aby bolo možné ukončiť platnosť príkaznej zmluvy, naplniť požiadavku legislatívy a aby vám bola poskytnutá možnosť bez problémov sa zaradiť do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.
Toto usmernenie sa týka osôb, ktoré vykonávajú funkciu zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vchodových dôverníkov, kuričov a pod. v bytových domoch nachádzajúcich sa v správe OSBD Prievidza a ktoré poberajú za výkon svojej funkcie odmenu na základe uzatvorenej príkaznej zmluvy.
Každý funkcionár bytového domu, ktorý má uzatvorenú príkaznú zmluvu je v prípade straty zamestnania POVINNÝ túto skutočnosť bezodkladne oznámiť mzdovej učtárni OSBD Prievidza z dôvodu jej ukončenia.
Ukončenie platnosti príkaznej zmluvy je základnou podmienkou zaradenia dotknutej osoby do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.

VYSVETLENIE !!!

1/ Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov od 1. mája 2017 umožňuje popri evidencii na úrade práce môžete mesačne privyrobiť až do 100% životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo od 1.júla 2017 predstavuje sumu 199,48 €, ale len na základe dohody vykonávanej mimo pracovného pomeru a trvanie dohody nemôže presiahnuť v úhrne 40 dní v kalendárnom roku.

2/ Dohodu NEMÔŽETE uzavrieť so zamestnávateľom:
- u ktorého ste bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie mali pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah,
- ktorý vás v priebehu šiestich mesiacov pred uzavretím dohody odmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom práce
3/ NEMÔŽETE mať zároveň uzatvorených viacero dohôd.
Pri porušení niektorých z týchto podmienok vás úrad práce dňom, kedy ste prestali spĺňať podmienku, vyradí z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
Je dôležité spomenúť fakt, že počas evidencie na úrade práce ste vo svojej zdravotnej poisťovni poistený ako osoba, za ktorú poistné platí štát. Ukončením evidencie na úrade práce štát prestáva za vás platiť zdravotné poistenie a stávate sa samoplatiteľom

V Prievidzi, dňa: 24.5.2018