Informácia o spracúvaní osobných údajov

Domov / Oznamy / Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany Okresného správcovského bytového družstva Prievidza (ďalej len „OSBD“), ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť:       Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
Sídlo :  Ul. Stavbárov 6, 971 01 Prievidza
IČO    :  00173801
Zapísané v OR Okresného súdu Trenčín: oddiel DR, Vložka č. 126/R

  1. Účelom spracúvania  osobných  údajov je:  najmä obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva, služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, vedenia účtu domu v banke, vymáhanie škody, nedoplatku vo fonde prevádzky údržby a opráv a iných nedoplatkov, iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome na základe uzavretej zmluvy o výkone správy v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytu a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Ďalej účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie plnení súvisiacich s nájmom a užívaním družstevných bytov, evidencia členov družstva a členov ich orgánov v súlade so Stanovami OSBD.
  2. Právnym  základom   pre  spracúvanie  osobných  údajov  je  štandardne  plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov), uzatvorenie, plnenie a správa zmluvy o výkone správy, Stanovy OSBD v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
  3. Kategória príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje sú zmluvní dodávatelia, Mestský, prípadne obecný úrad, Okresné úrady, Správa katastra, advokáti, exekútori, daňový úrad, súdy a orgány činné v trestnom konaní, dražobné spoločnosti, notári, poskytovatelia služieb IT, poskytovatelia ostatných prác a služieb.
  4. Doba uchovávania osobných údajov :  OSBD je oprávnené spracovávať osobné údaje dotknutých osôb po dobu  stanovenú  zákonom č. 182/1993 Z .z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, t. j. počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvy o výkone správy, Stanovami OSBD, t. j. po dobu trvania členstva a v súlade s dobou nutnej lehoty uloženia v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  1. Práva dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má právo:

–                     požadovať od OSBD prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,

–                     na opravu týchto osobných údajov,

–                     na vymazanie týchto osobných údajov,

–                     na obmedzenie spracúvania týchto osobných údajov,

–                     namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov,

–                     na prenosnosť týchto osobných údajov,

–                     odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),

–                     podať sťažnosť dozornému orgánu na Úrad na ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči OSBD si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na osbd@stonline.sk. Aktuálne informácie, vrátane kontaktných údajov zodpovednej osoby, sú zverejnené na webovej stránke www.osbdpd.sk.

V  Prievidzi, dňa 21.05.2018

Teodor Palkovič, v.r.                                                                JUDr. Pavol Rafaj, v.r.

predseda Predstavenstva OSBD                                               podpredseda Predstavenstva OSBD