Aktuality

Domov / Aktuality

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD.

Oznamy
Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD. Na decembrovom rokovaní sa predstavenstvo okrem  iného zaoberalo: - schvaľovaním zmlúv, členskými vzťahmi, prevodmi bytov do osobného vlastníctva, prenájmami  nebytových a spoločných priestorov a inými vnútro družstevnými otázkami; - posúdilo plnenie rozpočtu a celkovú ekonomickú situáciu družstva. Predstavenstvo konštatovalo, že vývoj hospodárenia je v súlade s rozpočtom, družstvo je ekonomicky stabilizované a dobre pripravené na plnenie úloh. -   akceptovalo zmeny vo funkciách zástupcov vlastníkov domov; -   plnením uznesení z rokovania Zhromaždenia delegátov a rokovaní predstavenstva. Predstavenstvo po diskusii konštatovalo, že uznesenia sú v stanovených termínoch plnené. -  schvaľovaním  finančnej výpomoci  domom v správe BD na obnovu a rekonštrukciu domov, výťahov a iných prác; - Možnosťami ďalšieho využívania budovy na Ul. Mišíka – bývalá reštaurácia ROKO. Predstavenstvo  by uvítalo návrhy od občanov na jej  efektívne využitie pre potreby občanov Prievidze a okolia. Budova má rozlohu cca 540 m štvorcových. - …
Čítať viac

Informácia o priebehu zabezpečovania vyúčtovania za rok 2018

Oznamy
 Informácia o priebehu zabezpečovania vyúčtovania za rok 2018 Naplnenie požiadaviek zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, konkrétne § 8a, je každoročne jednoznačnou prioritou OSBD Prievidza, ako správcu bytového a nebytového fondu. V súčasnom období sa rozbiehajú, resp. už prebiehajú prípravné práce s cieľom pripraviť potrebné podklady na zabezpečenie vypracovania vyúčtovania služieb za rok 2018. Splnenie vyššie uvedenej úlohy vzťahujúcej sa k roku 2018 v podmienkach OSBD Prievidza predpokladá: - spracovať viac ako 8.000 ks. vyúčtovaní nákladov za služby spojené s užívaním a správou bytov (nebytových priestorov, garáží)  za rok 2018 vrátane opráv minulých období a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, - vypracovať 197 ks správ o činnosti správcu bytového domu za predchádzajúci rok týkajúcich sa bytových domov nachádzajúcich sa v správe OSBD Prievidza, o finančnom hospodárení domu, stave spoločných častí a spoločných zariadení domu, ako aj o iných…
Čítať viac

Informácia o ciachovaní bytových vodomerov.

Oznamy
INFORMÁCIA - o zjednotení lehôt pre overovanie vodomerov na studenú vodu a TÚV Dňa 27.11.2018 sa na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky uskutočnilo rozporové konanie k materiálu „Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách sa metrologickej kontrole“. Predmetom rozporového konania bola nasledovná zásadná pripomienka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku: „Navrhujeme zjednotiť čas platnosti overenia vodomerov na studenú a teplú vodu na obdobie  5 rokov. Vodomery v bytoch sú vo vlastníctve majiteľov bytov, ktorým v súvislosti s pravidelným overovaním vznikajú nemalé finančné náklady a súčasne časové obmedzenia spojené s povinnosťou sprístupnenia bytu v určených lehotách. K takémuto zjednoteniu pristúpili napr. v Českej republike už v roku 2012, kde podľa vyhlášky Ministerstva priemyslu a obchodu ČR č. 345/2002 Sb., ktorou sa stanovujú meradlá pre povinné overovanie a meradlá podliehajúce schváleniu typu, je lehota na overovanie vodomerov na studenú a teplú vodu, používaných na rozúčtovanie…
Čítať viac

INFORMÁCIA o cenových reláciách pre jednotlivé lokality v oblasti  centrálneho  zásobovania  teplom pre bytové domy nachádzajúce sa v správe OSBD Prievidza platná pre rok 2018.

Nezaradené
PTH, a. s. Prievidza, lokalita Prievidza: Maximálna cena tepla pre rok 2018 bola schválená v nasledovnej výške: variabilná zložka: 0,05448  €/kWh fixná zložka: 257,53056 €/kW Letná odstávka  tepla bola  v termíne  od  9.7.2018  do 13.7.2018. V  priebehu    mesiacov  jún - august   dodávateľ  tepla   zabezpečil  overovanie   meračov  tepla,  ktoré  vyplýva   zo Zákona č. 657/2004 Z.z. Vykurovacia sezóna bola zahájená koncom septembra a následne  od  8.10.2018 do  19.10.2018 z dôvodu  klimatických podmienok prerušená. V dňoch 15.10.2018 a 16.10.2018 bola prerušená dodávka TÚV z dôvodu dodávateľom tepla realizovaného ostraňovania väčšej poruchy na ul. Tolstého v Prievidzi.   KMET Handlová, spol.r.o. Handlová, lokalita Handlová: Maximálna cena tepla pre rok 2018  bola schválená v nasledovnej výške: variabilná zložka: 0,04884 €/kWh       fixná zložka: 235,02864 €/kW  V priebehu mesiacov jún - august dodávateľ tepla zabezpečil overovanie meračov  tepla, ktoré vyplýva zo Zákona č.…
Čítať viac

Dôležité zmeny v novele Zákona 182/1993 Z. z. účinnej od 1.11.2018

Oznamy
Dôležité zmeny v novele Zákona 182/1993 Z. z. účinnej od 1.11.2018  Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov používajú obyvatelia Slovenskej republiky takmer denne, a to vedome, či väčšinou aj nevedome, pretože prevažná časť z nich býva v bytových domoch. Takisto ho pri svojej činnosti využívajú aj všetky subjekty poskytujúce služby v predmetnej oblasti, najmä správcovia bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej aj „spoločenstvá“). Dňa 13.9.2018 parlament schválil novelu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. V Zbierke zákonov vyšla pod číslom 283/2018 Z. z., zmeny nadobudnú účinnosť dňom                    1. novembra 2018. Počas legislatívneho procesu sa návrh zákona vyvíjal a v podobe ako ho schválil parlament z nej bol…
Čítať viac

OBNOVUJEME S PODPOROU ŠFRB VÝHODNÉ PODMIENKY AJ V BUDÚCOM ROKU

Oznamy
OBNOVUJEME S PODPOROU ŠFRB VÝHODNÉ PODMIENKY AJ V BUDÚCOM ROKU Štátny fond rozvoja bývania organizoval v dňoch 10. a 11. októbra 2018 v Trnave celoslovenskú odbornú konferenciu pod názvom „Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov prostredníctvom komplexnej obnovy bytových domov z prostriedkov IROP“. Cieľom konferencie bolo poskytnúť poslucháčom najaktuálnejšie informácie z oblasti obnovy a energetickej hospodárnosti bytových domov, od prípravy žiadosti až po realizáciu stavby v praxi. Spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovia bytových domov, obce, mestské časti, samosprávne kraje a podnikatelia môžu žiadať o podporu v účele obnova bytovej budovy nielen na zateplenie bytového domu, ale aj na odstránenie systémovej poruchy, na výmenu a modernizáciu výťahov, výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla, vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov a na inú modernizáciu. Fyzické osoby môžu požiadať o podporu na zateplenie rodinného domu, fyzické osoby – reštituenti na obnovu bytového domu. PREHĽAD PODPÔR PRE…
Čítať viac

10 rád, ako ušetriť, aby ste vo firmách a v rodinných domoch neplatili vysoké sumy za kúrenie

Nezaradené
Radí Vladimír Balaj, energetický audítor spoločnosti Magna Energia SKONTROLUJTE SI TESNENIE OKIEN A DVERÍ Zle utesnené okná  a dvere môžu zvýšiť účty za vykurovanie až o pätinu. Teplo totiž zbytočne uniká do okolia až do tej miery, že niekedy sa dokonca oplatí vymeniť staré okná a dvere za nové. Problémom môže byť aj poškodené alebo opotrebované tesnenie aj na novších oknách a dverách. Úspora na vykurovaní môže v takomto prípade presiahnúť aj úroveň 15 percent. NAMONTUJTE SI NA RADIÁTORY TERMOVENTILY Termoventily dokážu ušetriť vyše 10 percent nákladov na kúrenie. Radiátory nebudú vďaka nim zbytočne zapnuté, napríklad keď si miestnosť vykúrite varením, alebo vďaka skleníkovému efektu počas slnečného dňa. PRAVIDELNE SERVISUJTE KOTOL Ak je kotol poruchový, znižuje sa tým jeho efektivita a vy zbytočne prichádzate o peniaze. Podobne ako pri oknách je niekedy vhodné zvážiť výmenu kotla za nový,…
Čítať viac

U P O Z O R N E N I E

Oznamy
Všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov !!! Podľa našich informácií získaných z rôznych zdrojov sa v poslednom období množia prípady vlámania do bytov. Na túto skutočnosť nás upozornili aj niektorí zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorým nie je ľahostajný osud Vášho majetku. Na základe našich, ale aj v tlači medializovaných informácií Vás, vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, vyzývame k väčšej opatrnosti pri zabezpečovaní Vašich príbytkov hlavne počas dovoleniek, alebo v prípadoch dlhodobého opustenia bytu. Ďalej dôrazne vyzývame všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch nachádzajúcich sa v správe nášho družstva, aby venovali zvýšenú pozornosť pohybu neznámych osôb v spoločných priestoroch bytových domov a pristupovali zodpovedne k situáciám v ktorých sa akákoľvek neznáma osoba dožaduje vpustenia do vchodu prostredníctvom domového vrátnika.   Váš správca
Čítať viac