Aktuality

Slávnostné podujatie organizované pri príležitosti 55. výročia vzniku OSBD Prievidza

Novinky, Oznamy
Rok 2022 je rokom, v ktorom sa Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza dožíva významného míľnika vo svojej existencii a to 55. výročia jeho založenia. Predstavenstvo OSBD Prievidza sa pri tejto príležitosti rozhodlo zorganizovať slávnostné podujatie, ktorého cieľom bolo ohliadnuť sa za rokmi minulými, pripomenúť si dosiahnuté úspechy, ale aj problémy, s ktorými sa muselo družstvo za svojej existencie vysporiadať a vyriešiť ich. Tohtoročné pripomenutie si jubilea bolo organizované v komornejšom prostredí, ako tomu bolo pri 50-tom výročí. Konalo sa po pracovnej časti Zhromaždenia delegátov, čo jasne naznačuje, že aj napriek skutočnosti, že 55. výročie vzniku OSBD Prievidza je míľnikom, na ktorý môže byť družstvo právom hrdé, je hlavným záujmom družstva plniť si svoje povinnosti a vykonávať činnosť v prospech a k spokojnosti tých, ktorých byty spravuje. Slávnostné podujatie sa konalo za účasti delegátov Zhromaždenia delegátov, zamestnancov…
Read More

Čo robiť pri požiari v bytovom dome

Novinky, Oznamy
Ak viete, že je v budove požiar, volajte 112 - nehľadajte úkryt pod posteľou či nábytkom.   Snažte sa uzavrieť všetky škáry, kadiaľ by mohol dym prejsť.   Oblejte okná vodou.    Namočte uteráky a uložte ich okolo zatvorených dverí.   Nesnažte sa unikať oknami - počkajte na vyslobodenie. Radšej mávajte kúskom oblečenia, aby si vás všimli.   Nevychádzajte na schodisko, ak je tam dym. Ten zabíja viac ako oheň.   Ak sa v miestnosti nachádza dym, plazte sa po zemi a dýchajte cez mokrú textíliu   Ak sa vám nepodarí ísť von, skúste vyjsť na terasu alebo balkón a mávajte niečím, aby vás videli.   Ak je požiar vo vašom byte, skúste vyjsť von a zavrite za sebou dvere.   Zavrite okná, aby ste zabránili vstupu dymu.   Zavolajte na…
Read More

Vlastníkom bytov a nebytových priestorov v súvislosti s požiarom v dome v Handlovej

Novinky, Oznamy
Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov   OSBD Prievidza, ako zodpovedný správca bytových domov, snažiaci sa predovšetkým chrániť vaše životy, zdravie a majetok, už dlhodobo upozorňuje na potrebu plnenia si povinností z vašej strany v oblasti dodržiavania požiadaviek vyplývajúcich zo Zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Musíme konštatovať, že ani naše dobre mienené rady, odporúčania, resp. striktné požiadavky na vás, vlastníkov bytov a nebytových priestorov v mnohých bytových domoch nepadajú na úrodnú pôdu. Niektorí vlastníci bytov a nebytových priestorov permanentne ignorujú svoju povinnosť zabezpečiť naplnenie požiadaviek vyššie uvedeného zákona. V noci z 15. na 16. júna 2022 bohužiaľ došlo v jednom bytovom dome k tragickej udalosti, ktorá si vyžiadala obete z radov vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Nielen pod vplyvom spomínanej udalosti, ale aj z dôvodu enormnej snahy ochrániť vaše životy a zdravie vás všetkých opätovne DÔRAZNE UPOZORŇUJEME  A ŽIADAME aby…
Read More

Informácia o zaradení do kategórie vysoko spoľahlivých daňových subjektov.

Novinky, Oznamy
OSBD Prievidza dlhodobo pôsobí v oblasti výkonu správcovskej činnosti a jeho snahou je poskytovať služby vlastníkom bytov a nebytových priestorov komplexne, promptne a pokiaľ je to možné aj nad rámec zákonných povinností, Hlavnou prioritou OSBD Prievidza, v oblasti výkonu správcovskej činnosti, je predovšetkým kvalita poskytovaných služieb vo všeobecnosti, pretože kvalita poskytovaných služieb je prvým predpokladom dôveryhodného správcu. Kvalitné plnenie celého spektra úloh a činností v oblasti výkonu správy však nie je vždy samozrejmosťou. V podmienkach OSBD Prievidza sa plnenie úloh a výkon činností v oblasti výkonu správy, ako dôsledok cieleného a nepoľavujúceho úsilia orgánov družstva a jeho zamestnancov, stalo dlhodobým štandardom, o čom svedčí aj nasledovná skutočnosť: Dňa 11.5.2022 obdržalo OSBD Prievidza od Daňového úradu Trenčín dokument s nasledovným obsahom: „Daňový úrad Trenčín podľa § 53d zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje daňovému…
Read More

Informácia o konaní Zhromaždenia delegátov OSBD Prievidza.

Novinky, Oznamy
Dňa 8. júna 2022 sa zišli delegáti na Výročnom zhromaždení delegátov OSBD Prievidza.  Predmetom rokovania bolo zhodnotenie: výsledkov družstva za rok 2021 v oblasti správy, ekonomiky , obnovy domov,  zariadení a celkového hospodárenia družstva. plnenie uznesení a hlavných úloh z ostatného zhromaždenia delegátov. Schválenie: Ročnej účtovnej závierky, rozdelenie a použitie zisku Správy predstavenstva o hospodárení a činnosti  družstva za rok 2021 Rozpočtu družstva na rok 2022 Rokovanie potvrdilo, že Výsledky družstva i napriek zložitej situácii súvisiacej s pandémiou  boli hodnotené kladne. Družstvo splnilo všetky úlohy dané ostatným  zhromaždením delegátov. Výsledky ukázali dobré hospodárenie družstva. Výrazom dobrej činnosti bolo zabezpečovanie všetkých  úloh vyplývajúcich zo zákonov v oblasti hospodárenia,  ochrany majetku, ochrany osobných údajov, požiarnej ochrany,  revízií vybraných technických zariadení, obnovy a rekonštrukcie domov, komplexné poistenie majetku družstva a domov a pod. Pozitívne bol hodnotený stav v meracej a regulačnej technike i zber dát pomocou rádiových modulov.…
Read More

Harmonogram prác výmeny rozvodov v dome na ul. Nábrežie Sv. Cyrila 22, 23, 24

Oznamy
06.6.2022- pondelok - návoz materiálu, odizolovanie ležatého rozvodu v pivničných priestoroch   07.6.2022- utorok - výmena ležatého rozvodu TUV, CP a SUV   08.6.2022 - streda - výmena ležatého rozvodu TUV, CP a SUV   09.6.2022 - štvrtok - odstávka plynu, výmena guľových kohútov na ležatom potrubí, napustenie plynu, odvzdušnenie. ( od 14.00 -16.30 odvzdušnenie na sporákoch v bytoch) je potrebné, aby vlastníci bytov boli v tomto čase doma.   10.6.2022 -piatok - výmena stúpačky vchod 22 - po vystúpení z výťahu byty vpravo   11.6.2022 - sobota - výmena stúpačky vchod 22 - po vystúpení z výťahu byty priamo   13.6.2022 - pondelok - výmena stúpačky vchod 22 - po vystúpení z výťahu byty vľavo   14.6.2022 - utorok - výmena stúpačky vchod 23 - po vystúpení z výťahu…
Read More

Účel a postupy havarijnej služby pri vzniku nepredvídaných udalostí v bytových domoch

Novinky, Oznamy
Na odstránenie havarijného stavu spoločných častí a spoločných zariadení domu slúži z pohľadu správcu tzv. havarijná služba.   Za havarijný stav sa pokladá situácia, keď je náhle narušené riadne užívanie bytu alebo nebytového priestoru a zároveň je ohrozená bezpečnosť bývania v bytovom dome.   Pôvodcom havarijných stavov v bytovom dome môžu byť najmä nasledovné skutočnosti: živelné udalosti, vytápanie bytov a spoločných priestorov z hlavných rozvodov SV, TV, ÚK a striech, únik plynu, stav výťahu ohrozujúci bezpečnosť prepravovaných osôb, skrat v elektrickom vedení bytového domu, prerušenie dodávky elektrickej energie, plynu, studenej vody, ÚK z dôvodu poruchy hlavných rozvodov zdravotechniky a elektroinštalácie, poškodenie alebo upchanie kanalizačnej prípojky a pod.    Odstránenie havarijného stavu pozostáva:   - z „primárneho zásahu“, ktorého úlohou je predovšetkým zamedziť vzniku škôd na majetku vlastníkov vo väčšom rozsahu ako je nevyhnutné, resp. zabrániť ohrozeniu bezpečnosti bývania a…
Read More

Postup registrácie na portál www.najomne.sk

Novinky, Oznamy
Registrácia je na adrese https://www.najomne.sk/registracia Na stránke je aj pomoc s prihlásením, kde je popísaný presný postup registrácie. https://www.najomne.sk/pomoc-pri-prihlaseni/ Prihlasovacie Meno musí mať 6 až 15 znakov. Prihlasovacie Heslo môže mať maximálne 10 znakov. Prihlasovacie Meno a Heslo si zapamätajte, alebo si ho starostlivo uchovajte.
Read More

Informácia o konaní schôdzí

Novinky, Oznamy
Vážení zástupcovia vlastníkov bytov a nebytových priestorov,   v súvislosti s aktuálnymi opatreniami spojenými s vývojom okolo šírenia nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a ich uvoľňovaním, vám oznamujem informácie, ktoré bezprostredne ovplyvňujú možnosť konania schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal s účinnosťou od 26. februára 2022 súhrnnú informáciu k aktuálnym Vyhláškam úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24/2022 k obmedzeniam hromadných podujatí a č. 25/2022 k obmedzeniam prevádzok. Obsah uvedených vyhlášok tvoria nasledovné pravidlá:   - s účinnosťou od 26. februára 2022 sa rušia režimy OTP, OP a OP+, čo pre prácu správcu znamená, že počnúc uvedeným dňom pracuje v režime ZÁKLAD čo znamená, že prístup do budovy majú, s určitými miernymi obmedzeniami,  všetci  bez rozdielu, - pri vstupe do budovy sú návštevníci povinní mať prekryté horné dýchacie cesty , - v priestoroch budovy sú návštevníci povinní dodržiavať rozostupy min. 2…
Read More

CENY TEPLA – maximálne URSO, rok 2022

Novinky, Oznamy
Dodávateľ Variabilná zložka €/kWh rok 2021 Fixná zložka €/kW rok 2021 Variabilná zložka €/kWh rok 2022 Fixná zložka €/kW rok 2022           PTH Prievidza 0,07332 * 282,399 * 0,11412 274,1442   0,08928 ** 282,399 **     KMET Handlová 0,06588 242,0628 0,10368 242,0628 D. Vestenice 0,05616 194,98812 0,08352 220,54296 Kanianka 0,0600 227,99412 0,0600 227,99412 Pravenec 0,0582 224,57448 0,08412 298,15716 *   cena PTH od 1.4.2021 ** cena PTH od 1.7.2021
Read More