Aktuality

Domov / Aktuality

ENERGETICKÝ AUDIT

Oznamy
Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie (v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).   Energetický audit vychádza zo zhodnotenia súčasného stavu budovy a jej energetickej náročnosti. Jeho cieľom je nájdenie najefektívnejších úspor a návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov, vyčísleniu ekonomického prínosu energetických úspor a vyčísleniu návratnosti investičných nákladov. Výstupom z energetického auditu je písomná správa, ktorá obsahuje práve tieto informácie. Energetický audit slúži ako nástroj v rozhodovacom procese investora pri rekonštrukcii budov a ako podklad projekčných a konštrukčných prác.   Energetické hodnotenie bytového domu   Energetická certifikácia budov sa od roku 2008 stala súčasťou slovenskej…
Čítať viac

I N F O R M Á C I A o cenových reláciách pre jednotlivé lokality v oblasti centrálneho zásobovania teplom pre bytové domy nachádzajúce sa v správe OSBD Prievidza platná pre roky 2018 a 2019.

Oznamy
PTH, a. s. Prievidza, lokalita Prievidza:   Maximálna cena tepla pre rok 2018 bola schválená v nasledovnej výške: variabilná zložka: 0,05448  €/kWh fixná zložka: 257,53056 €/kW   Letná odstávka  tepla bola  v termíne  od  9.7.2018  do 13.7.2018.   V  priebehu    mesiacov  jún - august   dodávateľ  tepla   zabezpečil  overovanie   meračov  tepla,  ktoré  vyplýva   zo Zákona č. 657/2004 Z.z. Vykurovacia sezóna bola zahájená koncom septembra a následne  od  8.10.2018 do  19.10.2018 z dôvodu  klimatických podmienok prerušená. V dňoch 15.10.2018 a 16.10.2018 bola prerušená dodávka TÚV z dôvodu dodávateľom tepla realizovaného ostraňovania väčšej poruchy na ul. Tolstého v Prievidzi.   KMET Handlová, spol.r.o. Handlová, lokalita Handlová:   Maximálna cena tepla pre rok 2018  bola schválená v nasledovnej výške: variabilná zložka: 0,04884 €/kWh       fixná zložka: 235,02864 €/kW   V priebehu mesiacov jún - august dodávateľ tepla zabezpečil overovanie meračov  tepla,…
Čítať viac

Informácia o organizácii a priebehu výberových konaní na významnejšie dodávky prác, tovarov a služieb

Oznamy
OSBD Prievidza v predmetnej oblasti postupuje v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších predpisov v súlade s § 8b, ods. 2, druhá veta: „Správca je povinný riadiť sa rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o výbere dodávateľa, ak nejde o zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok technického zariadenia, ktoré je správca povinný vykonávať pri správe domu.“ Toto konštatovanie znamená, že výberové konania prebiehajú v tých prípadoch, kedy si vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na schôdzach vlastníkov bytov a nebytových priestorov odsúhlasia investičný zámer väčšieho rozsahu, ktorého predpokladom je vyžiadanie si viacerých cenových ponúk na jeho realizáciu s cieľom porovnania cien a poskytnutia možnosti vlastníkom bytov a nebytových priestorov rozhodnúť o dodávateľovi požadovanej investičnej akcie v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších predpisov. Proces zabezpečenia realizácie prebieha v spolupráci vlastníkov bytov a nebytových priestorov dotknutého domu, zástupcu…
Čítať viac

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD.

Oznamy
Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD. Na decembrovom rokovaní sa predstavenstvo okrem  iného zaoberalo: - schvaľovaním zmlúv, členskými vzťahmi, prevodmi bytov do osobného vlastníctva, prenájmami  nebytových a spoločných priestorov a inými vnútro družstevnými otázkami; - posúdilo plnenie rozpočtu a celkovú ekonomickú situáciu družstva. Predstavenstvo konštatovalo, že vývoj hospodárenia je v súlade s rozpočtom, družstvo je ekonomicky stabilizované a dobre pripravené na plnenie úloh. -   akceptovalo zmeny vo funkciách zástupcov vlastníkov domov; -   plnením uznesení z rokovania Zhromaždenia delegátov a rokovaní predstavenstva. Predstavenstvo po diskusii konštatovalo, že uznesenia sú v stanovených termínoch plnené. -  schvaľovaním  finančnej výpomoci  domom v správe BD na obnovu a rekonštrukciu domov, výťahov a iných prác; - Možnosťami ďalšieho využívania budovy na Ul. Mišíka – bývalá reštaurácia ROKO. Predstavenstvo  by uvítalo návrhy od občanov na jej  efektívne využitie pre potreby občanov Prievidze a okolia. Budova má rozlohu cca 540 m štvorcových. - …
Čítať viac

Informácia o priebehu zabezpečovania vyúčtovania za rok 2018

Oznamy
 Informácia o priebehu zabezpečovania vyúčtovania za rok 2018 Naplnenie požiadaviek zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, konkrétne § 8a, je každoročne jednoznačnou prioritou OSBD Prievidza, ako správcu bytového a nebytového fondu. V súčasnom období sa rozbiehajú, resp. už prebiehajú prípravné práce s cieľom pripraviť potrebné podklady na zabezpečenie vypracovania vyúčtovania služieb za rok 2018. Splnenie vyššie uvedenej úlohy vzťahujúcej sa k roku 2018 v podmienkach OSBD Prievidza predpokladá: - spracovať viac ako 8.000 ks. vyúčtovaní nákladov za služby spojené s užívaním a správou bytov (nebytových priestorov, garáží)  za rok 2018 vrátane opráv minulých období a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, - vypracovať 197 ks správ o činnosti správcu bytového domu za predchádzajúci rok týkajúcich sa bytových domov nachádzajúcich sa v správe OSBD Prievidza, o finančnom hospodárení domu, stave spoločných častí a spoločných zariadení domu, ako aj o iných…
Čítať viac

Informácia o ciachovaní bytových vodomerov.

Oznamy
INFORMÁCIA - o zjednotení lehôt pre overovanie vodomerov na studenú vodu a TÚV Dňa 27.11.2018 sa na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky uskutočnilo rozporové konanie k materiálu „Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách sa metrologickej kontrole“. Predmetom rozporového konania bola nasledovná zásadná pripomienka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku: „Navrhujeme zjednotiť čas platnosti overenia vodomerov na studenú a teplú vodu na obdobie  5 rokov. Vodomery v bytoch sú vo vlastníctve majiteľov bytov, ktorým v súvislosti s pravidelným overovaním vznikajú nemalé finančné náklady a súčasne časové obmedzenia spojené s povinnosťou sprístupnenia bytu v určených lehotách. K takémuto zjednoteniu pristúpili napr. v Českej republike už v roku 2012, kde podľa vyhlášky Ministerstva priemyslu a obchodu ČR č. 345/2002 Sb., ktorou sa stanovujú meradlá pre povinné overovanie a meradlá podliehajúce schváleniu typu, je lehota na overovanie vodomerov na studenú a teplú vodu, používaných na rozúčtovanie…
Čítať viac

INFORMÁCIA o cenových reláciách pre jednotlivé lokality v oblasti  centrálneho  zásobovania  teplom pre bytové domy nachádzajúce sa v správe OSBD Prievidza platná pre rok 2018.

Nezaradené
PTH, a. s. Prievidza, lokalita Prievidza: Maximálna cena tepla pre rok 2018 bola schválená v nasledovnej výške: variabilná zložka: 0,05448  €/kWh fixná zložka: 257,53056 €/kW Letná odstávka  tepla bola  v termíne  od  9.7.2018  do 13.7.2018. V  priebehu    mesiacov  jún - august   dodávateľ  tepla   zabezpečil  overovanie   meračov  tepla,  ktoré  vyplýva   zo Zákona č. 657/2004 Z.z. Vykurovacia sezóna bola zahájená koncom septembra a následne  od  8.10.2018 do  19.10.2018 z dôvodu  klimatických podmienok prerušená. V dňoch 15.10.2018 a 16.10.2018 bola prerušená dodávka TÚV z dôvodu dodávateľom tepla realizovaného ostraňovania väčšej poruchy na ul. Tolstého v Prievidzi.   KMET Handlová, spol.r.o. Handlová, lokalita Handlová: Maximálna cena tepla pre rok 2018  bola schválená v nasledovnej výške: variabilná zložka: 0,04884 €/kWh       fixná zložka: 235,02864 €/kW  V priebehu mesiacov jún - august dodávateľ tepla zabezpečil overovanie meračov  tepla, ktoré vyplýva zo Zákona č.…
Čítať viac

Dôležité zmeny v novele Zákona 182/1993 Z. z. účinnej od 1.11.2018

Oznamy
Dôležité zmeny v novele Zákona 182/1993 Z. z. účinnej od 1.11.2018  Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov používajú obyvatelia Slovenskej republiky takmer denne, a to vedome, či väčšinou aj nevedome, pretože prevažná časť z nich býva v bytových domoch. Takisto ho pri svojej činnosti využívajú aj všetky subjekty poskytujúce služby v predmetnej oblasti, najmä správcovia bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej aj „spoločenstvá“). Dňa 13.9.2018 parlament schválil novelu zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. V Zbierke zákonov vyšla pod číslom 283/2018 Z. z., zmeny nadobudnú účinnosť dňom                    1. novembra 2018. Počas legislatívneho procesu sa návrh zákona vyvíjal a v podobe ako ho schválil parlament z nej bol…
Čítať viac

OBNOVUJEME S PODPOROU ŠFRB VÝHODNÉ PODMIENKY AJ V BUDÚCOM ROKU

Oznamy
OBNOVUJEME S PODPOROU ŠFRB VÝHODNÉ PODMIENKY AJ V BUDÚCOM ROKU Štátny fond rozvoja bývania organizoval v dňoch 10. a 11. októbra 2018 v Trnave celoslovenskú odbornú konferenciu pod názvom „Zlepšenie energetickej efektívnosti bytových domov prostredníctvom komplexnej obnovy bytových domov z prostriedkov IROP“. Cieľom konferencie bolo poskytnúť poslucháčom najaktuálnejšie informácie z oblasti obnovy a energetickej hospodárnosti bytových domov, od prípravy žiadosti až po realizáciu stavby v praxi. Spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovia bytových domov, obce, mestské časti, samosprávne kraje a podnikatelia môžu žiadať o podporu v účele obnova bytovej budovy nielen na zateplenie bytového domu, ale aj na odstránenie systémovej poruchy, na výmenu a modernizáciu výťahov, výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla, vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov a na inú modernizáciu. Fyzické osoby môžu požiadať o podporu na zateplenie rodinného domu, fyzické osoby – reštituenti na obnovu bytového domu. PREHĽAD PODPÔR PRE…
Čítať viac