Aktuality

Domov / Aktuality

POISTENIE  BYTOVÝCH  DOMOV  v podmienkach OSBD Prievidza

Oznamy
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza zabezpečuje poistenie bytových domov a ostatného majetku prostredníctvom  poisťovacej spoločnosti UNIQA poisťovňa, a. s. Predmetom poistnej zmluvy je majetok vo vlastníctve OSBD Prievidza a spoločné časti a spoločné zariadenia bytových domov nachádzajúcich sa v správe OSBD Prievidza. Poistná zmluva č. 5127000427 zahŕňa komplexné poistenie jednotlivých bytových domov vrátane príslušenstva domu (spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu), ktoré sú v správe OSBD Prievidza. Poistné obdobie:  Poistné  je uhrádzané  vždy  na dobu 1 roka  s  tým,  že poistenie sa predlžuje o ďalší rok  ak nedôjde k vypovedaniu  poistnej zmluvy najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Poistná zmluva zahŕňa jednotlivé druhy poistenia, ktorými sú: požiarne nebezpečia, živelné nebezpečia, voda z vodovodných zariadení, krádež a lúpež, všeobecná zodpovednosť a poistenie lomu strojov. Druh poistenia:  Požiarne nebezpečia – zahŕňa poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky. Poistené sú všetky obytné domy,…
Čítať viac

Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD (január 2019)

Oznamy
V mesiaci január sa zišlo Predstavenstvo OSBD Prievidza na svojom prvom zasadnutí v roku 2019. Zasadnutie sa konalo dňa 28.1.2019. Na januárovom zasadnutí sa predstavenstvo okrem  iného zaoberalo: ako každý mesiac schvaľovaním zmlúv, členskými vzťahmi, prevodmi bytov do osobného vlastníctva, prenájmami  nebytových a spoločných priestorov a inými vnútro družstevnými otázkami; posúdilo a schválilo východiská rozpočtu pre rok 2019; oboznámilo sa s celkovou ekonomickú situáciu družstva. Predstavenstvo konštatovalo, že hospodárenie družstva sa aj naďalej vyvíja v súlade s rozpočtom, výsledkom čoho je, že družstvo je ekonomicky stabilizované a dobre pripravené na plnenie úloh; akceptovalo aktuálne zmeny vo funkciách zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v domoch a ustanovenie do funkcií osôb poverených podpisovaním zmlúv v zmysle poslednej novely zákona 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov; plnením uznesení z predchádzajúcich rokovaní predstavenstva. Predstavenstvo po diskusii konštatovalo, že uznesenia sú v stanovených termínoch plnené; potrebou razantnejšieho…
Čítať viac

Povinnosti vlastníka budovy zabezpečiť hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému, rozvodov teplej vody a vybavenie rozvodov tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou.

Oznamy
Povinnosti vlastníka budovy zabezpečiť hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému, rozvodov teplej vody a vybavenie rozvodov tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou. Povinnosť regulácie pre vlastníkov budov (vlastníkov bytov a nebytových priestorov) vyplýva priamo zo Zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý má túto povinnosť vlastníka budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1.000 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej vody zakotvenú v § 11, ods. 1. V § 11 ods. 4 je ďalej uvedené, že za splnenie povinnosti v bytovom dome zodpovedá správca na základe uzatvorenej zmluvy o výkone správy a vlastník bytu, alebo nebytového priestoru zodpovedá za vzniknutú škodu v prípade, ak neumožní správcovi splniť si povinnosti vyplývajúce z legislatívy. To znamená, že ak vlastníci bytov a nebytových priestorov príjmu na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov uznesenie, ktoré…
Čítať viac

Postup pri prevode družstevného bytu do osobného vlastníctva.

Oznamy
Čo je potrebné urobiť pri prevode družstevného bytu do osobného vlastníctva 1/ Predložiť žiadosť o prevod družstevného bytu do osobného vlastníctva (vyplnené tlačivo) v kancelárii na 2. poschodí, č. dverí 13 v budove OSBD Prievidza nachádzajúcej sa na ulici Stavbárov č. 6 v Prievidzi. Údaje v tlačive je potrebné uvádzať aktuálne podľa platného občianskeho preukazu uchádzača (uchádzačov) o prevod bytu do osobného vlastníctva. 2/ Uhradiť poplatky, t. j. sumu nevyhnutných nákladov spojených s prevodom družstevného bytu do osobného vlastníctva (vyhotovenie príslušných zmlúv vrátane notárskych poplatkov a iných s prevodom súvisiacich administratívnych činností) v súlade s cenníkom OSBD Prievidza schváleným Predstavenstvom OSBD Prievidza. Doklad potrebný na úhradu poplatkov obdržíte v kancelárii č. dverí 13. V prípade úhrady poplatkov za vyhotovenie zmlúv iným spôsobom, ako v pokladni OSBD (napr. poštovou poukážkou), je potrebné vpísať do kolónky správa pre adresáta text „prevod bytu“. 3/ V kancelárii OSBD č.…
Čítať viac

Nelegálny odber plynu, elektrickej a ostatných energií, dôsledky takéhoto konania

Oznamy
V zmysle legislatívy platnej pre oblasť dodávok a spotreby všetkých druhov energií je možné odoberať energie iba na základe ich merania prostredníctvom určených meradiel pre jednotlivé druhy energií. Odber akéhokoľvek druhu energie mimo určeného meradla, resp. bez jeho namontovania na odberné miesto sa považuje za nezákonný odber energií na strane konečného spotrebiteľa. V takýchto prípadoch sa konečný odberateľ svojím konaním vystavuje riziku uplatnenia si sankcií zo strany dodávateľa energií. Takáto činnosť konečného spotrebiteľa môže viesť okrem uvalenia sankcií až k úplnému prerušeniu dodávky energie a taktiež k právnej dohre. Je potrebné podotknúť, že prerušením dodávky energie v žiadnom prípade nie je dotknuté právo dodávateľa na úhradu skutočne vzniknutej škody, ktorú mu konečný spotrebiteľ preukázateľne spôsobil.   V ďalšom bližšie definujeme neoprávnený odber jednotlivých druhov energií:   1/ v zmysle § 46 zákona 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších…
Čítať viac

Funkcia a výhody rádiových modulov pri odpočtoch energií

Oznamy
V súčasnosti sa odpočty spotrieb tepla, studenej vody (ďalej len SV) a teplej úžitkovej vody (ďalej len TÚV) vo väčšine prípadov vykonávajú pochôdzkovým spôsobom, čo je možné realizovať iba v spolupráci s vlastníkmi, resp. užívateľmi bytov a nebytových priestorov v bytových domoch. Táto metóda: - zodpovedá doterajšiemu stupňu technického vybavenia jednotlivých meradiel, či už sa jedná o bytové vodomery, alebo o pomerové rozdeľovače tepla osadené na každom vykurovacom telese. Pre realizáciu odpočtov bolo potrebné vyškoliť tzv. „odpisovačov“, ktorí boli oboznámení akým spôsobom je potrebné jednotlivé hodnoty odčítať tak, aby mohli tvoriť relevantný podklad pri procese vyúčtovania spotrieb tepla na ÚK, SV a TÚV, - predpokladá súčinnosť vlastníka, resp. užívateľa bytu a nebytového priestoru s „odpočtárom“, - predstavuje obmedzujúci faktor na strane vlastníka, resp. užívateľa bytu a nebytového priestoru (je potrebné sprístupniť byt, resp. nebytový priestor „odpočtárom“, - podlieha vplyvu tzv.…
Čítať viac

Informácia o možnosti umiestnenia komponentov elektronickej komunikačných sietí na strechách bytových domov

Oznamy
Umiestňovanie komponentov elektronickej komunikačnej siete sa riadi zákonom 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. To znamená, že ak sa jedná predovšetkým o vedenia elektronických komunikačných sietí, tak sa na predmetnú vec vzťahujú ustanovenia zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Jedným z konkrétnych ustanovení, ktoré pojednáva o tejto problematike je jeho § 66 spomínaného zákona.   V zmysle ustanovení § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov môže prevádzkovateľ elektronickej komunikačnej siete v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme:   a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,   b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,   c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu,…
Čítať viac

ENERGETICKÝ AUDIT

Oznamy
Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie (v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov).   Energetický audit vychádza zo zhodnotenia súčasného stavu budovy a jej energetickej náročnosti. Jeho cieľom je nájdenie najefektívnejších úspor a návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov, vyčísleniu ekonomického prínosu energetických úspor a vyčísleniu návratnosti investičných nákladov. Výstupom z energetického auditu je písomná správa, ktorá obsahuje práve tieto informácie. Energetický audit slúži ako nástroj v rozhodovacom procese investora pri rekonštrukcii budov a ako podklad projekčných a konštrukčných prác.   Energetické hodnotenie bytového domu   Energetická certifikácia budov sa od roku 2008 stala súčasťou slovenskej…
Čítať viac

I N F O R M Á C I A o cenových reláciách pre jednotlivé lokality v oblasti centrálneho zásobovania teplom pre bytové domy nachádzajúce sa v správe OSBD Prievidza platná pre roky 2018 a 2019.

Oznamy
PTH, a. s. Prievidza, lokalita Prievidza:   Maximálna cena tepla pre rok 2018 bola schválená v nasledovnej výške: variabilná zložka: 0,05448  €/kWh fixná zložka: 257,53056 €/kW   Letná odstávka  tepla bola  v termíne  od  9.7.2018  do 13.7.2018.   V  priebehu    mesiacov  jún - august   dodávateľ  tepla   zabezpečil  overovanie   meračov  tepla,  ktoré  vyplýva   zo Zákona č. 657/2004 Z.z. Vykurovacia sezóna bola zahájená koncom septembra a následne  od  8.10.2018 do  19.10.2018 z dôvodu  klimatických podmienok prerušená. V dňoch 15.10.2018 a 16.10.2018 bola prerušená dodávka TÚV z dôvodu dodávateľom tepla realizovaného ostraňovania väčšej poruchy na ul. Tolstého v Prievidzi.   KMET Handlová, spol.r.o. Handlová, lokalita Handlová:   Maximálna cena tepla pre rok 2018  bola schválená v nasledovnej výške: variabilná zložka: 0,04884 €/kWh       fixná zložka: 235,02864 €/kW   V priebehu mesiacov jún - august dodávateľ tepla zabezpečil overovanie meračov  tepla,…
Čítať viac

Informácia o organizácii a priebehu výberových konaní na významnejšie dodávky prác, tovarov a služieb

Oznamy
OSBD Prievidza v predmetnej oblasti postupuje v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších predpisov v súlade s § 8b, ods. 2, druhá veta: „Správca je povinný riadiť sa rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o výbere dodávateľa, ak nejde o zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok technického zariadenia, ktoré je správca povinný vykonávať pri správe domu.“ Toto konštatovanie znamená, že výberové konania prebiehajú v tých prípadoch, kedy si vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na schôdzach vlastníkov bytov a nebytových priestorov odsúhlasia investičný zámer väčšieho rozsahu, ktorého predpokladom je vyžiadanie si viacerých cenových ponúk na jeho realizáciu s cieľom porovnania cien a poskytnutia možnosti vlastníkom bytov a nebytových priestorov rozhodnúť o dodávateľovi požadovanej investičnej akcie v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších predpisov. Proces zabezpečenia realizácie prebieha v spolupráci vlastníkov bytov a nebytových priestorov dotknutého domu, zástupcu…
Čítať viac