Súhrnná informácia o rokovaniach predstavenstva v mesiacoch február a marec 2019.

Domov / Oznamy / Súhrnná informácia o rokovaniach predstavenstva v mesiacoch február a marec 2019.

Súhrnná informácia o rokovaniach predstavenstva v mesiacoch február a marec 2019.

V mesiaci február 2019 za zasadnutie predstavenstva konalo dňa 25.2.2019. Na zasadnutí predstavenstva bola prerokovávaná problematika v súlade s Plánom práce a rokovaní Predstavenstva OSBD na I. polrok 2019 a taktiež aktuálne otázky a témy vyplývajúce z činnosti OSBD Prievidza.

Na februárovom zasadnutí sa predstavenstvo okrem  iného zaoberalo:

 • Kontrolou plnenia uznesení
 • Ekonomickou situáciou družstva
 • Ako každý mesiac schvaľovaním zmlúv, členskými vzťahmi, prevodmi bytov do osobného vlastníctva, prenájmami  nebytových a spoločných priestorov a inými vnútro družstevnými otázkami;
 • Pripravenosťou družstva na vyúčtovanie služieb a správ o činnosti správcu a hospodárenia domov za rok 2018
 • Programom obsahového zamerania a termínov porád, školení zástupcov vlastníkov, funkcionárov, zamestnancov. Prípravou prezentačných a osvetových podujatí.
 • Poskytnutím pôžičiek domom v správe OSBD na obnovu a modernizáciu domov a zariadení.
 • Prípravou účtovnej závierky za rok 2018 a inými vnútro družstevnými otázkami.
 • na záver predstavenstvo schválilo program ďalšieho rokovania;

Dátum nasledujúceho rokovania predstavenstva OSBD Prievidza bol stanovený na 25.3.2019.

Hlavné témy prerokovávané na zasadnutí predstavenstva v mesiaci marec 2019 sa dotýkali problematiky vnútro družstevnej kontroly vykonávanej v procese bežného spracovávania dokladov vo vzťahu k finančným, ale aj dodávateľským subjektom a klientom vo všeobecnosti.

Ďalšou nosnou témou rokovania bola veľmi široká a pre činnosť správcu dôležitá problematika realizácie zákona 238/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov najmä zvolávanie a priebeh schôdzí a organizovanie písomných hlasovaní, vedenie evidencie prijatých rozhodnutí zo schôdzí vlastníkov, vedenie evidencie súdnych konaní, voľba zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov, voľba poverených osôb, spôsob odmeňovania, uzatváranie novej zmluvy o výkone správy a pod..

Okrem vyššie uvedených tém bolo predmetom rokovania nasledovné:

 • Kontrola uznesení z ostatného rokovania predstavenstva
 • Oboznámenie sa s ekonomickou situáciou družstva
 • Tradičná problematika schvaľovania predložených zmlúv, členskými vzťahmi, prevodmi bytov do osobného vlastníctva, prenájmom nebytových a spoločných priestorov a inými vnútro družstevnými otázkami
 • Spôsob odovzdávania funkcie zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov medzi odchádzajúcim a novo zvoleným zástupcom vlastníkov
 • Konanie členských schôdzí plánovaných na mesiac apríl 2019 a iné aktuálne témy

Dátum nasledujúceho rokovania predstavenstva OSBD Prievidza bol stanovený na 29.4.2019.

Sekretariát OSBD