Povinnosti vlastníka budovy zabezpečiť hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému, rozvodov teplej vody a vybavenie rozvodov tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou.

Domov / Oznamy / Povinnosti vlastníka budovy zabezpečiť hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému, rozvodov teplej vody a vybavenie rozvodov tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou.

Povinnosti vlastníka budovy zabezpečiť hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému, rozvodov teplej vody a vybavenie rozvodov tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou.

Povinnosť regulácie pre vlastníkov budov (vlastníkov bytov a nebytových priestorov) vyplýva priamo zo Zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý má túto povinnosť vlastníka budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1.000 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej vody zakotvenú v § 11, ods. 1.

V § 11 ods. 4 je ďalej uvedené, že za splnenie povinnosti v bytovom dome zodpovedá správca na základe uzatvorenej zmluvy o výkone správy a vlastník bytu, alebo nebytového priestoru zodpovedá za vzniknutú škodu v prípade, ak neumožní správcovi splniť si povinnosti vyplývajúce z legislatívy. To znamená, že ak vlastníci bytov a nebytových priestorov príjmu na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov uznesenie, ktoré je v rozpore s uvedeným zákonom, vystavujú sa riziku znášania sankcií vyplývajúcich zo zákona a aj tak sa splneniu si zákonnej povinnosti nemôžu vyhnúť.

Sankcie prislúchajúce nesplneniu si povinností vyplývajúcich z § 29, ods. 1, písm. e) „vlastník budovy, alebo správca podľa § 11; ods. 4 a 5

1/ nezabezpečí a neudržiava hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove podľa § 11, ods. 1; písm. a),

2/ nevybaví vykurovací systém automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom tepelnom spotrebiči podľa § 11; ods. 1; písm. b),

3/ nezabezpečí a neudržiava hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody podľa § 11; ods. 1; písm. c),

4/ nevybaví rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou podľa § 11; ods. 1; písm. d),“

predstavujú v zmysle § 29; ods. 1; písm. a) rozpätie od 300,- € do 1.000,- €.

Podľa § 29; ods. 3 tohto zákona je v kompetencii inšpekcie uložiť pokutu opakovane, ak povinnosť vyplývajúca zo zákona nebola splnená v určenej lehote.

Oblasť merania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a tepla dodaného na vykurovanie zastrešuje Zákon 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

Uvedený zákon v § 17 ukladá merať spotrebu teplej úžitkovej vody prostredníctvom určených meradiel a v § 18 ukladá vlastníkovi budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 500 m2  využívať na meranie množstva tepla na vykurovanie pomerové rozdeľovače tepla  .

Konkrétne v § 17; ods. 4 „koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode konečnému spotrebiteľovi je povinný

  1. b) zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel na meranie množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom v súlade s osobitným predpisom,
  2. c) oznámiť konečnému spotrebiteľovi najmenej 15 dní pred uskutočnením odčítania údajov na určenom meradle na meranie množstva teplej úžitkovej vody termín odčítania spotreby,
  3. d) využívať na rozpočítavanie množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode určené meradlá na meranie množstva teplej úžitkovej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom,
  4. e) rozpočítavať množstvo tepla dodaného v teplej úžitkovej vode podľa pravidiel rozpočítavania,

a v § 18; ods. 4 „koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi je povinný

  1. a) zabezpečiť u konečného spotrebiteľa na náklady vlastníka budovy

1/ obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel,

2/ obstaranie, zapojenie a udržiavanie pomerových rozdeľovačov tepla, ak obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel podľa prvého bodu nie je technicky možné alebo nákladovo neefektívne,“

Sankcie  za porušenie povinností v tejto oblasti sa pohybujú v rozpätí od 1.650 € do 3.300,- €.

Vymedzenie zodpovedností a kompetencií vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcu týkajúcich sa vyregulovania vnútorných sústav  a merania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a tepla dodaného na vykurovanie je potrebné jasne definovať.

Neplnenie si povinností zainteresovaných strán vyplývajúcich z uvedených zákonov nielenže znižuje energetickú efektívnosť bytových domov, podlieha zákonným sankciám, ale má priamy a je potrebné podotknúť, že jednoznačne negatívny vplyv na úroveň vzťahu medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a správcom.