POISTENIE  BYTOVÝCH  DOMOV  v podmienkach OSBD Prievidza

Domov / Oznamy / POISTENIE  BYTOVÝCH  DOMOV  v podmienkach OSBD Prievidza

Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza zabezpečuje poistenie bytových domov a ostatného majetku prostredníctvom  poisťovacej spoločnosti UNIQA poisťovňa, a. s. Predmetom poistnej zmluvy je majetok vo vlastníctve OSBD Prievidza a spoločné časti a spoločné zariadenia bytových domov nachádzajúcich sa v správe OSBD Prievidza.

Poistná zmluva č. 5127000427 zahŕňa komplexné poistenie jednotlivých bytových domov vrátane príslušenstva domu (spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu), ktoré sú v správe OSBD Prievidza.

Poistné obdobie:  Poistné  je uhrádzané  vždy  na dobu 1 roka  s  tým,  že poistenie sa predlžuje o ďalší rok  ak nedôjde k vypovedaniu  poistnej zmluvy najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia.

Poistná zmluva zahŕňa jednotlivé druhy poistenia, ktorými sú: požiarne nebezpečia, živelné nebezpečia, voda z vodovodných zariadení, krádež a lúpež, všeobecná zodpovednosť a poistenie lomu strojov.

Druh poistenia:  Požiarne nebezpečia – zahŕňa poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky. Poistené sú všetky obytné domy, t. j. zateplené aj nezateplené a aj tie, ktoré budú zateplené v nasledujúcich rokoch. Dohodnuté sú osobitné dojednania, ktoré sa vzťahujú na poistenie skla a poistenie nákladov po poistnej udalosti. Poistené sú aj náklady na demontáž, remontáž, antény a reklamné tabule. Poistenie zahŕňa  aj škody spôsobené nepriamym úderom blesku (poškodenie alebo zničenie poistených elektrických a elektronických prístrojov a zariadení vrátane elektronických prvkov a iných elektronických súčastí týchto predmetov prepätím  alebo indukciou, ako následok priameho úderu blesku).

Druh poistenia:  Živelné nebezpečia – zahŕňa poistenie nebezpečia  a následného prerušenia prevádzky.

Dohodnuté sú osobitné dojednania na všetky obytné domy, t. j. zateplené aj nezateplené a aj tie, ktoré budú zateplené v nasledujúcich rokoch – poistenie nákladov po poistnej udalosti. Poistenie zahŕňa aj škody vzniknuté následkom rizika – atmosférické zrážky, spätné prúdenie vody. Tiež je zabezpečené poistenie žľabov a odkvapových zvodov (poistné krytie škôd spôsobených ťarchou snehu a námrazy na žľaboch a odkvapových zvodoch) a poistenie predmetov umiestnených na vonkajšej strane budovy.

Druh poistenia:  Voda z vodovodných zariadení – zahŕňa poistenie nebezpečia a následného prerušenia prevádzky. Dohodnuté sú osobitné dojednania na všetky obytné domy, t. j. zateplené aj nezateplené a aj tie, ktoré budú zateplené v nasledujúcich rokoch  – poistenie nákladov po poistnej udalosti.

Druh poistenia:  Krádež a lúpež – zahŕňa poistenie majetku proti krádeži, lúpeži a vandalizmu. Dohodnuté sú osobitné dojednania, v zmysle ktorých bude uhradená škoda aj v prípade, že došlo k estetickému poškodeniu objektu (priestoru) – sprejerstvo. Ďalšie osobitné dojednania sa vzťahujú na krádež hydrantov/hasiacich prístrojov.

Druh poistenia:  Všeobecná zodpovednosť – zahŕňa poistenie zodpovednosti za škodu v rámci bytových domov a tiež majetku OSBD.

Druh poistenia:  Poistenie lomu strojov – zahŕňa poistenie strojov a následného prerušenia prevádzky (stroje a strojné zariadenia – výťahy).

Poistné prislúchajúce bytovým domom (vzťahujúce sa na spoločné časti, spoločné zariadenia domov) je hradené  vlastníkmi/nájomcami (všetkými užívateľmi) bytov a nebytových priestorov zálohovo (mesačná záloha je stanovená  v dokumente Predpise – Dohoda úhrad spojených s užívaním a správou bytov) a skutočné náklady sú  následne zúčtované v rámci vyúčtovania služieb za príslušný rok.

Dôležité je si zo strany užívateľov bytov uvedomiť, že poistenie domácností je potrebné uzatvoriť individuálne, teda priamo s poisťovacou spoločnosťou.

 

Poisťovňa UNIQA zriadila svoju kanceláriu v priestoroch budovy OSBD Prievidza na ul. Stavbárov č. 6 v Prievidzi a je pripravená za zvýhodnených podmienok dojednať individuálne poistné v oblasti poistenia domácností s každým, kto o takúto službu prejaví záujem a jeho byt sa nachádza v správe OSBD Prievidza.

 Aj toto je jedna zo skutočností, ktorá dokazuje, že byť v správe OSBD Prievidza sa oplatí.

Otváracie hodiny kancelárie poisťovacej spoločnosti UNIQA nachádzajúcej sa v budove OSBD Prievidza na ulici Stavbárov č. 6 v Prievidzi:

 Pondelok: 8,00 hod.  – 12,00 hod.

Streda:    13,00 hod. – 16,30 hod.