Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD (január 2019)

Domov / Oznamy / Informácia o rokovaní Predstavenstva OSBD (január 2019)

V mesiaci január sa zišlo Predstavenstvo OSBD Prievidza na svojom prvom zasadnutí v roku 2019. Zasadnutie sa konalo dňa 28.1.2019.

Na januárovom zasadnutí sa predstavenstvo okrem  iného zaoberalo:

  • ako každý mesiac schvaľovaním zmlúv, členskými vzťahmi, prevodmi bytov do osobného vlastníctva, prenájmami  nebytových a spoločných priestorov a inými vnútro družstevnými otázkami;
  • posúdilo a schválilo východiská rozpočtu pre rok 2019;
  • oboznámilo sa s celkovou ekonomickú situáciu družstva. Predstavenstvo konštatovalo, že hospodárenie družstva sa aj naďalej vyvíja v súlade s rozpočtom, výsledkom čoho je, že družstvo je ekonomicky stabilizované a dobre pripravené na plnenie úloh;
  • akceptovalo aktuálne zmeny vo funkciách zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v domoch a ustanovenie do funkcií osôb poverených podpisovaním zmlúv v zmysle poslednej novely zákona 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov;
  • plnením uznesení z predchádzajúcich rokovaní predstavenstva. Predstavenstvo po diskusii konštatovalo, že uznesenia sú v stanovených termínoch plnené;
  • potrebou razantnejšieho využívania informačných kanálov ako sú webová stránka, portál najomne.sk, Spravodajca OSBD, porady, školenia a iné;
  • opätovne budovou na Ul. Mišíka – bývalá reštaurácia ROKO. Predstavenstvo  konštatovalo, že by uvítalo návrhy širokej verejnosti na jej  efektívne využitie pre potreby občanov Prievidze a okolia, ktoré by napomohli pri hľadaní zmysluplného účelu jej využitia.
  • na záver predstavenstvo schválilo program ďalšieho rokovania;

Dátum nasledujúceho rokovania predstavenstva OSBD Prievidza bol stanovený na 25.2.2019.

Sekretariát OSBD