Postup pri prevode družstevného bytu do osobného vlastníctva.

Domov / Oznamy / Postup pri prevode družstevného bytu do osobného vlastníctva.

Čo je potrebné urobiť pri prevode družstevného bytu do osobného vlastníctva

1/ Predložiť žiadosť o prevod družstevného bytu do osobného vlastníctva (vyplnené tlačivo) v kancelárii na 2. poschodí, č. dverí 13 v budove OSBD Prievidza nachádzajúcej sa na ulici Stavbárov č. 6 v Prievidzi.

Údaje v tlačive je potrebné uvádzať aktuálne podľa platného občianskeho preukazu uchádzača (uchádzačov) o prevod bytu do osobného vlastníctva.

2/ Uhradiť poplatky, t. j. sumu nevyhnutných nákladov spojených s prevodom družstevného bytu do osobného vlastníctva (vyhotovenie príslušných zmlúv vrátane notárskych poplatkov a iných s prevodom súvisiacich administratívnych činností) v súlade s cenníkom OSBD Prievidza schváleným Predstavenstvom OSBD Prievidza.

Doklad potrebný na úhradu poplatkov obdržíte v kancelárii č. dverí 13. V prípade úhrady poplatkov za vyhotovenie zmlúv iným spôsobom, ako v pokladni OSBD (napr. poštovou poukážkou), je potrebné vpísať do kolónky správa pre adresáta text „prevod bytu“.

3/ V kancelárii OSBD č. dverí 13 budete zároveň informovaní o výške nesplateného úveru (zostatkovej cene bytu) a o spôsobe jeho úhrady.

4/ Po úhrade všetkých finančných záväzkov bude následne vyhotovená „Zmluva o prevode bytu do vlastníctva“.

OSBD Prievidza vyhotovuje zmluvy priebežne v závislosti od dátumu úhrady príslušných poplatkov, čiastky nesplateného úveru a vyrovnania si prípadných finančných záväzkov a všetkých ostatných náležitostí voči OSBD Prievidza.

K podpisu predmetnej zmluvy budete písomne vyzvaní !!!   

5/ Podpísanie „Zmluvy o prevode bytu do vlastníctva“ a následný prevod družstevného bytu do osobného vlastníctva je možný iba v tom prípade, ak má budúci vlastník splnené všetky náležitosti uvedené v bode 4/.

6/ Číslo účtu, v prospech ktorého je možné uhradiť príslušnú čiastku nesplateného úveru (zostatkovú cenu bytu) je:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Prievidza

Č. účtu: SK14 0900 0000 0003 7010 6064

Konštantný symbol: 0558

Variabilný symbol: 355

Dátum úhrady nesplateného úveru je potrebné bezodkladne nahlásiť prevodcovi (príslušným pracovníkom OSBD Prievidza).

V prípade záujmu vám všetky potrebné informácie poskytnú a podrobne vysvetlia zamestnanci družstva v kancelárii č. dverí 13, 2. poschodie budovy OSBD Prievidza nachádzajúcej sa na ul. Stavbárov č. 6 v Prievidzi, prípadne telefonicky na telefónnych číslach 046/515 54 63 alebo 046/515 54 13.