Informácia o priebehu zabezpečovania vyúčtovania za rok 2018

Domov / Oznamy / Informácia o priebehu zabezpečovania vyúčtovania za rok 2018

 Informácia o priebehu zabezpečovania vyúčtovania za rok 2018

Naplnenie požiadaviek zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, konkrétne § 8a, je každoročne jednoznačnou prioritou OSBD Prievidza, ako správcu bytového a nebytového fondu.

V súčasnom období sa rozbiehajú, resp. už prebiehajú prípravné práce s cieľom pripraviť potrebné podklady na zabezpečenie vypracovania vyúčtovania služieb za rok 2018.

Splnenie vyššie uvedenej úlohy vzťahujúcej sa k roku 2018 v podmienkach OSBD Prievidza predpokladá:

– spracovať viac ako 8.000 ks. vyúčtovaní nákladov za služby spojené s užívaním a správou bytov (nebytových priestorov, garáží)  za rok 2018 vrátane opráv minulých období a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv,

– vypracovať 197 ks správ o činnosti správcu bytového domu za predchádzajúci rok týkajúcich sa bytových domov nachádzajúcich sa v správe OSBD Prievidza, o finančnom hospodárení domu, stave spoločných častí a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu za rok 2018.

Správy o činnosti správcu bytových domov za predchádzajúci rok týkajúce sa bytových domov, o finančnom hospodárení domov, stave spoločných častí a spoločných zariadení domov, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domov za rok 2018 budú okrem iného zverejnené na portáli „www.najomne.sk“.

Aj v roku 2019 budú pred termínom vyúčtovania organizované pracovné porady so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.  Obsahom pracovných porád so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov budú už tradične aktuálne témy týkajúce sa samotného vyúčtovania služieb, života bytových domov vo všeobecnosti a tiež dodržiavania legislatívnych ustanovení vyplývajúcich vlastníkom bytov a nebytových priestorov priamo zo zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a iných príslušných právnych predpisov a nariadení. Dôležité oblasti, ktoré budú obsahom pracovných porád sa dotýkajú najmä:

– vyúčtovania služieb za rok 2018 (termín, dokedy je potrebné rozniesť materiál z vyúčtovania vlastníkom bytov a nebytových priestorov so zachovaním časového priestoru pre správcu na doručovanie materiálov prostredníctvom doporučenej pošty),

– organizovania schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov

– oboznámenia všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov so správou o činnosti správcu bytového domu za predchádzajúci rok týkajúcou sa bytového domu, o finančnom hospodárení domu, stave spoločných častí a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu za rok 2018 a to obvyklou formou v dome,

– oboznámenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov s povinnosťou vytvoriť funkcionársku štruktúru v bytovom dome v súlade s novelou zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov účinnou od 1.11.2018,

– upriamenia pozornosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov na ich povinnosti vyplývajúce im z platnej legislatívy a pod.,

– osadenia, resp. výmeny pomerových rozdeľovačov tepla (z ohľadom na životnosť batérií) a vodomerov vybavených rádiovými modulmi, osadenia zberníc dát a pod.,

– odmeňovania zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov a prípadne ostatných funkcionárov bytového domu,

– automatických zmien predpisov platieb za užívanie bytu (podmienky – preplatky, nedoplatky),

– zákonného použitia finančných prostriedkov z fondu prevádzky, údržba a opráv domu (na čo je možné finančné prostriedky fondu použiť v zmysle zákona),

– možnosti intenzívnejšieho využívania portálu „www.najomne.sk“,

– dražieb a osobných bankrotov,

– povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  vyhlášky 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii – činnosť kontrolných orgánov,

– možností financovania obnovy domov z prostriedkov ŠFRB (podmienky v roku 2019) a pod.

Termíny schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov budú tak ako v minulom roku, so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov, resp. inými oprávnenými osobami  dojednávané individuálne.

Obvyklým spôsobom, prostredníctvom zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov, nedoručené materiály k vyúčtovaniu služieb za zúčtovacie obdobie roka 2018 budú aj v tomto roku pracovníci OSBD Prievidza zasielať priamo na adresy samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov formou doporučenej pošty.

Prípadné reklamácie vyplývajúce z vyúčtovania služieb OSBD Prievidza každoročne rieši priebežne v spolupráci so zmluvnými partnermi (ISTA Bratislava a TECHEM Bratislava, oblasti ÚK a TÚV) a takisto vo vlastnej réžii (v prípadoch, kedy ide o inú reklamovanú oblasť).

Na základe vývoja situácie v oblasti vyúčtovania služieb minulých rokov, bolo Predstavenstvom OSBD rozhodnuté, že v oblasti predpisov úhrad spojených s užívaním a správou bytov sa budú zmeny diať iba na základe individuálnych požiadaviek vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, v prípadoch keď zmena vyplynie z uznesení schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov, alebo automaticky v individuálnych prípadoch, kedy nedoplatok z vyúčtovania presiahne hodnotu 100,- €, resp. preplatok hodnotu 500,- €.

V záujme zlepšenia komunikácie s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a ich informovanosti budú aj tento rok informácie z vyúčtovania služieb  zverejnené na portáli „www.najomne.sk“.