Informácia o ciachovaní bytových vodomerov.

Domov / Oznamy / Informácia o ciachovaní bytových vodomerov.

INFORMÁCIA – o zjednotení lehôt pre overovanie vodomerov na studenú vodu a TÚV

Dňa 27.11.2018 sa na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky uskutočnilo rozporové konanie k materiálu „Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách sa metrologickej kontrole“.

Predmetom rozporového konania bola nasledovná zásadná pripomienka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku:

Navrhujeme zjednotiť čas platnosti overenia vodomerov na studenú a teplú vodu na obdobie  5 rokov. Vodomery v bytoch sú vo vlastníctve majiteľov bytov, ktorým v súvislosti s pravidelným overovaním vznikajú nemalé finančné náklady a súčasne časové obmedzenia spojené s povinnosťou sprístupnenia bytu v určených lehotách. K takémuto zjednoteniu pristúpili napr. v Českej republike už v roku 2012, kde podľa vyhlášky Ministerstva priemyslu a obchodu ČR č. 345/2002 Sb., ktorou sa stanovujú meradlá pre povinné overovanie a meradlá podliehajúce schváleniu typu, je lehota na overovanie vodomerov na studenú a teplú vodu, používaných na rozúčtovanie nákladov konečným spotrebiteľom rovnaká a to 5 rokov.“

Po vzájomnom vysvetlení problematiky zo strany Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a Združenia bytového hospodárstva na Slovensku Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pripomienku

 

a k c e p t o v a l.

 

Z uvedeného vyplýva, že jednotná lehota pre platnosť overenia vodomerov na studenú a teplú vodu na obdobie  5 rokov sa bude vzťahovať iba na bytové vodomery v bytových domoch (byty a nebytové priestory v bytových domoch).

Po úspešnom odstránení rozporu, ktorý bol predmetom rozporového konania zo dňa 27.11.2018 je návrh vyhlášky posunutý do vnútrokomunitárneho pripomienkového konania do Bruselu.

 

Navrhovaná účinnosť vyhlášky je stanovená na 1.8.2019.