Informácia o priebehu zabezpečovania vyúčtovania za rok 2017

Domov / Oznamy / Informácia o priebehu zabezpečovania vyúčtovania za rok 2017

Zákon 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, konkrétne z § 8a, ods. 2, ukladá správcovi každoročne splnenie nasledovnej úlohy:

(2) „Správca je povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zároveň je povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Ak správca končí svoju činnosť, je povinný 30 dní pred jej skončením, najneskôr v deň skončenia činnosti, predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti týkajúcej sa tohto domu a odovzdať všetky písomné materiály, ktoré súvisia so správou domu vrátane vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia“.

Obsah § 8a, ods. 4 vyššie uvedeného zákona taxatívne určuje postup v prípade, ak si správca vyššie uvedenú úlohu nesplní včas alebo vôbec. Takéto konanie má za následok nasledovné:  

(4) „Ak správca nepredloží vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa domu a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia v lehote podľa odseku 2, nemá až do ich predloženia nárok na platby za správu.“

Naplnenie požiadaviek zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, konkrétne § 8a, je každoročne jednoznačnou prioritou OSBD Prievidza, ako správcu bytového a nebytového fondu.

Splnenie vyššie uvedených úloh vzťahujúcich sa k roku 2017 predpokladalo:

– spracovať 8.599 ks. vyúčtovaní nákladov za služby spojené s užívaním a správou bytov (nebytových priestorov, garáží)  za rok 2017 vrátane opráv minulých období a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv,

– vypracovať 197 ks správ o činnosti správcu bytového domu za predchádzajúci rok týkajúcich sa bytového domu, o finančnom hospodárení domu, stave spoločných častí a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu za rok 2017.

Správy o činnosti správcu bytových domov za predchádzajúci rok týkajúce sa bytových domov, o finančnom hospodárení domov, stave spoločných častí a spoločných zariadení domov, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domov za rok 2017 sú okrem iného zverejnené na portály „najomne.sk“.

Pred termínom vyúčtovania boli organizované pracovné porady so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Obsahom pracovných porád so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov bola hlavne nasledovná problematika:

– vyúčtovanie (termín, dokedy je potrebné rozniesť materiál z vyúčtovania vlastníkom bytov a nebytových priestorov so zachovaním časového priestoru pre správcu na doručovanie materiálov prostredníctvom doporučenej pošty),

– organizovanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov (povinnosť oboznámiť všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov so správou o činnosti správcu bytového domu za predchádzajúci rok týkajúcou sa bytového domu, o finančnom hospodárení domu, stave spoločných častí a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu za rok 2017 a to obvyklou formou v dome),

– Zákon 321/2014 Z. z.,

– certifikácia budov a bytov, platnosť certifikátov,

– pomerové rozdeľovače (životnosť batérií), vodomery, rádiové moduly, zbernice dát a pod.,

– odmeňovanie zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov,

– automatické zmeny predpisov platieb za užívanie bytu (podmienky – preplatky, nedoplatky),

– použitie prostriedkov z fondu prevádzky, údržba a opráv domu (znenie zákona),

– možnosť využívania portálu „najomne.sk“,

– dražby a osobné bankroty,

– zákon o ochrane osobných údajov,

– požiarna ochrana, povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov a zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov (podpisovanie potrebnej dokumentácie),

– činnosť kontrolných orgánov,

– možnosť financovania obnovy domov z prostriedkov ŠFRB (podmienky v roku 2018),

 

Termíny schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov sú so zástupcami vlastníkov bytov a nebytových priestorov dojednávané individuálne a schôdze sú zvolávané v zmysle platnej legislatívy.

Nedoručené materiály k vyúčtovaniu služieb za zúčtovacie obdobie roka 2017 prostredníctvom zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov boli pracovníkmi družstva zasielané priamo na adresy samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov formou doporučenej pošty.

Prípadné reklamácie sú každoročne riešené priebežne v spolupráci so zmluvnými partnermi (ISTA Bratislava a TECHEM Bratislava, oblasti ÚK a TÚV) a takisto vo vlastnej réžii (v prípadoch, kedy ide o inú reklamovanú oblasť).

Na základe skúseností z minulých zúčtovacích období v oblasti reklamácií k vyúčtovaniu služieb možno všeobecne konštatovať, že snaha OSBD o spresnenie a zjednodušenie obsahu materiálov týkajúcich sa vyúčtovania vedie k väčšej spokojnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov a k vyššiemu stupňu zrozumiteľnosti uvádzaných údajov.

Na základe vývoja situácie v oblasti vyúčtovania minulých rokov, bolo Predstavenstvom OSBD rozhodnuté, že predpisy nájomného zostanú na úrovni, ktorú dosahovali v roku 2017, teda nedôjde k ich zmene z paušálneho pohľadu. Zmena v predpisoch sa bude diať iba na základe individuálnych požiadaviek vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, v prípadoch kedy zmena vyplynie z uznesení schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov, alebo automaticky v individuálnych prípadoch, kedy nedoplatok z vyúčtovania presiahne hodnotu 100,- €, resp. preplatok hodnotu 500,- €.

V záujme zlepšenia komunikácie s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov pracovníci OSBD Prievidza neustále rozširujú históriu jednotlivých bytových domov v oblasti potrebných informácií. Snahou OSBD Prievidza je výrazne posilniť stav v oblasti využívania elektronickej formy komunikácie prostredníctvom portálu „najomne.sk“.

Zabezpečenie úplného využívania možností portálu „najomne.sk“ v podmienkach OSBD Prievidza bude v budúcnosti možné iba v súčinnosti so samotnými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. K dosiahnutiu vytýčeného cieľa bude potrebný ich aktívny prístup a vôľa v čo najväčšej miere využívať formu elektronickej komunikácie.

Cieľom OSBD Prievidza do budúcna je poskytovať vlastníkom bytov a nebytových priestorov v reálnom čase také množstvo relevantných údajov a informácií týkajúcich sa ich bytov a nebytových priestorov a tiež bytových domov ako celkov, ktoré by znížilo, resp. úplne odbúralo potrebu fyzickej návštevy priestorov správcu.

Prebiehajúci proces zvyšovania pripravenosti správcu v oblasti prenosu informácií prostredníctvom elektronickej komunikácie je nevyhnutný z dôvodu udržania  konkurencieschopnosti družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu.