Informácia o konaní Zhromaždenia delegátov.

Domov / Oznamy / Informácia o konaní Zhromaždenia delegátov.

Informácia o konaní Zhromaždenia delegátov

 Dňa 6.6.2018 sa konalo v priestoroch veľkej zasadačky OSBD Zhromaždenie delegátov OSBD Prievidza. Rokovanie viedol Predseda Predstavenstva OSBD Prievidza pán Teodor Palkovič. Rokovania Zhromaždenia delegátov sa zúčastnilo 38 delegátov zo 40 pozvaných s váhou hlasov 64 z celkového počtu 66, čo predstavuje 97%-nú účasť. Z uvedeného vyplýva, že Zhromaždenie delegátov bolo od začiatku uznášaniaschopné a na svojom rokovaní mohlo prijímať potrebné uznesenia.

Vo svojom príhovore k zúčastneným Predseda Predstavenstva OSBD Prievidza pán Teodor Palkovič zhodnotil činnosť OSBD Prievidza za uplynulý rok 2017, oboznámil prítomných s činnosťou Predstavenstva OSBD Prievidza a konkrétne pomenoval úlohy, ktorými sa OSBD Prievidza v roku 2017 zaoberalo.

Skonštatoval, že predstavenstvo rokovalo pravidelne, stretávalo sa jedenkrát mesačne a prijalo množstvo uznesení s cieľom neustále skvalitňovať činnosť družstva vo všetkých oblastiach, týkajúcich sa výkonu správy. Uviedol, že úlohy stanovené pre rok 2017 sa družstvu podarilo splniť a svojou činnosťou dosiahlo družstvo kladný hospodársky výsledok, ktorý bol výsledkom aktívnej práce zamestnancov a orgánov družstva.

Vo svojom príhovore poďakoval členom orgánov družstva za aktívnu účasť pri plnení strategických úloh družstva a vyzdvihol angažovanosť a prístup zamestnancov k plneniu si svojich povinností.

V ďalšom odovzdal slovo riaditeľovi Ing. Vladimírovi Meszárošovi, ktorý predniesol správu o výsledkoch hospodárenia OSBD Prievidza za rok 2017. Delegáti vzali správu na vedomie a neboli k nej vznesené žiadne pripomienky.

Členka kontrolnej komisie OSBD Prievidza oboznámila delegátov so správou kontrolnej komisie, ktorú delegáti taktiež vzali na vedomie.

Rokovanie Zhromaždenia delegátov sa vo všeobecnosti nieslo v kľudnej, ale konštruktívnej atmosfére.

Po prednesení správ a informácií, Predseda Predstavenstva OSBD Prievidza pán Teodor Palkovič spolu s Podpredsedom predstavenstva JUDr. Pavlom Rafajom a riaditeľom Ing. Vladimírom Meszárošom odovzdali ocenenia

pani Anne Zőldovej – medailu SZBD za vernosť bytovému družstevníctvu,

pánovi Štefanovi Miklovičovi – medailu za vernosť bytovému družstevníctvu

pani Ľudmile Ďurišíkovej – medailu za zásluhy o rozvoj bytového družstevníctva,

pánovi Antonovi Paučinovi – medailu za zásluhy o rozvoj bytového družstevníctva.

 

Delegáti na svojom rokovaní prijali potrebné uznesenia a schválili úlohy pre rok 2018.

Zhromaždením delegátov boli schválené najmä:

1/ Plnenie uznesení za rok 2017

2/ Ročná účtovná závierka a rozdelenie hospodárskeho výsledku do jednotlivých fondov družstva

3/ Rozpočet OSBD Prievidza pre rok 2018

4/ Hlavné úlohy OSBD Prievidza pre rok 2018

Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania Predseda Predstavenstva OSBD Prievidza zaželal prítomným veľa úspechov v súkromnom živote a ukončil rokovanie Zhromaždenia delegátov.